WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів у класах хіміко-біологічного профілю (автореферат) - Реферат

Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів у класах хіміко-біологічного профілю (автореферат) - Реферат

2. Розробити систему розрахункових задач і вправ для учнів класів хіміко-біологічного профілю, удосконаливши типологію задач та передбачивши етапність у формуванні вмінь розв'язувати задачі.

3. Розробити методичну систему формування інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання їх розв'язуванню розрахункових задач та вправ.

4. Створити навчально-методичний комплект з хімії для учнів хіміко-біологічних класів, який забезпечить функціонування створеної системи розрахункових задач та вправ.

5. Підготувати науково обґрунтовані й експериментально перевірені методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів щодо формування в учнів інтелектуальних умінь в процесі навчання розв'язувати задачі та вправи.

6. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної системи.

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять теорія наукового пізнання, сучасні психолого-педагогічні концепції (теорія діяльнісного підходу до навчання, принцип особистісно зорієнтованого навчання), загальнодидактичні та методичні положення, що стосуються розвивального навчання; теорія проблемного та розвивального навчання (Л.В. Занков, І.С. Якиманська); психологічні теорії мислення (Дж. Брунер, Л.С. Виготський, Л.Н. Ланда, С.Л. Рубінштейн), принципи формування наукових понять у процесі навчання (Н.М. Буринська, Н.Є. Кузнєцова, А.В. Усова, Н.Н. Чайченко), теорія поетапного формування розумових дій та провідні положення загальної методики їх формування (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна, В.Ф. Паламарчук), теорія задач (Г.О. Балл), дидактична концепція групової навчальної діяльності школярів (О.Г. Ярошенко).

Для розв'язування та перевірки гіпотези дослідження були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження:

− аналіз психолого-педагогічної, навчальної та методичної літератури з проблеми дослідження, концептуальних положень Закону України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) з метою встановлення завдань змістового і методичного розв'язання проблеми;

− вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (спостереження за навчальним процесом, вивчення документації, аналіз письмових робіт, анкетування, інтерв'ювання, бесіди з учителями хімії та учнями), що дало змогу виявити рівень сформованості вмінь учнів хіміко-біологічних класів розв'язувати задачі та вправи з хімії;

педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий та формувальний), у процесі якого було встановлено недоліки традиційних методичних підходів щодо навчання учнів розв'язувати задачі та вправи та перевірено ефективність розробленої експериментальної методики;

статистична обробка результатів, на основі якої було доведено гіпотезу дослідження, перевірено педагогічну ефективність експериментальної методики, розробленого навчально-методичного комплекту та підготовлених методичних рекомендацій.

Організація дослідження. Дослідження умовно можна поділити на три етапи (1994−2005 рр.).

Напершому етапіконстатувальному (1994−1998 рр.) аналізувалася педагогічна, навчально-методична, психологічна література з проблеми дослідження; було здійснено аналіз педагогічного досвіду, дисертаційних досліджень; проводилися бесіди, опитування, анкетування учнів і вчителів, обґрунтовувалася проблема дослідження; добиралися навчальні заклади для проведення експериментальної роботи, розроблялось організаційно-методичне забезпечення для вчителів хімічних профільних класів.

На другому етапідослідження − пошуковому (1998−2000 рр.) було розроблено систему розрахункових задач та вправ, створено навчально-методичний комплект для учнів хіміко-біологічних класів, підготовлені методичні рекомендації для вчителів-експериментаторів щодо навчання учнів розв'язуванню задач та вправ за експериментальною методикою.

На третьому етапі дослідження − формувальному (2000−2005 рр.) було перевірено педагогічну ефективність методичної системи розрахункових задач та вправ, скориговано етапи формування умінь школярів розв'язувати задачі різних типів відповідно їх складності. Здійснювалася статистична обробка результатів експерименту, аналіз одержаних експериментальних даних, оформлялися тексти дисертації та автореферату.

Експериментальна база дослідження. Педагогічний експеримент проводився у середніх загальноосвітніх закладах різних типів: спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 та обласному ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради м. Нововолинська Волинської області; Сумській гімназії № 1, Луцькому природничому ліцеї, Львівському фізико-математичному ліцеї при Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Українському фізико-математичному ліцеї Київського університету ім. Тараса Шевченка, фізико-математичному ліцеї № 27 м. Харкова.

Педагогічним експериментом охоплено 382 учні 8−11-х класів хіміко-біологічного профілю.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше в методиці хімії розроблено систему розрахункових задач і вправ для профільного навчання.

Встановлено основні етапи формування вмінь учнів розв'язувати задачі, визначено методи, засоби та організаційні форми навчання для впровадження запропонованої системи задач та вправ.

Удосконалено методичні підходи до формування інтелектуальних умінь у процесі розв'язування задач та вправ, класифікацію розрахункових задач та традиційну методику використання схем-перетворень.

Набули подальшого розвитку методика навчання учнів поелементного розв'язування розрахункових задач, організація індивідуалізації навчання хімії на основі диференційованих навчальних завдань.

Практичне значення та впровадження одержаних результатів дослідження. Розроблено та впроваджено в практику загальноосвітніх навчальних закладів методичну систему розрахункових задач та вправ. На основі матеріалів дисертаційного дослідження створено навчальні посібники, збірники задач, збірники рівневих завдань, дидактичні матеріали. Вони можуть бути використані вчителями шкіл, авторами навчальних програм і методичних посібників для основної школи, а також в системі підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 (довідка № 274 від 20.03.05), обласного ліцею-інтернату Волинської обласної ради (довідка № 169 від 20.09.05) м. Нововолинська Волинської області; Сумської гімназії №1 (довідка №121 від 01.04.05), Луцького природничого ліцею (довідка 82/19 від 30.03.05), Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті ім. Івана Франка (довідка № 10 від 28.03.05), Українського фізико-математичного ліцею Київського університету ім. Тараса Шевченка (довідка

№ 45 від 15.03.05), фізико-математичного ліцею № 27 м. Харкова (довідка №72 від 14.02.05).

Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечена обґрунтованим методологічним підходом до розв'язання проблеми, опорою на досягнення педагогічної та психологічної наук, вивченням та узагальненням передового педагогічного досвіду; поєднанням якісного і кількісного аналізу експериментальних даних; репрезентативністю вибірки; об'єктивністю, надійністю вимірювань і діагностичного інструментарію, статистичної обробки результатів експерименту.

Особистий внесок здобувача. У спільному з Д.Д. Луцевичем посібнику "Конспект-довідник з хімії" автору належать розділи ІІІ − "Органічна хімія" та ІV− "Приклади синтезів, перетворень та якісні задачі".

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікації праць, виступів автора на конференції соросівських вчителів (Київ, 1995), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Шляхи розвитку хімічної освіти в Україні" (Львів, 2002), засіданнях кафедри загальної та неорганічної хімії Волинського державного університету імені Лесі Українки

(2001−2003 рр.), засіданнях лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки АПН України (2003−2004 рр.), обласних семінарах (1997−2004 рр.), Всеукраїнській конференції "Стан і перспективи шкільної хімічної освіти (Суми, 2005), курсах перепідготовки вчителів хімії у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, засіданнях методичних об'єднань учителів Волинської області, а також на "круглому столі" методистів міських та районних відділів освіти з питань організації особистісно зорієнтованого навчання, педагогічних радах шкіл м. Нововолинська, м. Луцька, Іваничівського району Волинської області (2001−2005 рр.).


 
 

Цікаве

Загрузка...