WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості (автореферат) - Реферат

Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості (автореферат) - Реферат

3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БІЛОУС ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 159.922.6

Психологічні характеристикиекологічності свідомості особистості

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент

Український Ярослав Іванович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри загальної та інженерної психології.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор,

дійсний член АПН України

Киричук Олександр Васильович,

Інститут підготовки кадрів державної служби

зайнятості України міністерства праці та соціальної політики,

завідувач кафедрою психології.

кандидат психологічних наук, доцент

Льовочкіна Антоніна Михайлівна,

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,

докторант лабораторії екологічної психології.

Провідна установа:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України,

м.Одеса, кафедра диференціальної і експериментальної психології.

Захист відбудеться "5" жовтня 2006 р. о 1530 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 при

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314, тел.: (044) 239-32-25.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(01033, Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий "_1_" 09 2006 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.К.Юрчинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою у більш глибокому пізнанні специфіки співіснування людини з природою, і, зокрема, відображення цієї специфіки у свідомості особистості як суб`єкта діяльності щодо перетворення природи. У руслі наукових досліджень психології другої половини двадцятого сторіччя почала інтенсивно формуватись галузь психології, яка досліджує особливості психологічних впливів на людину зі сторони природного, соціального та антропогенного середовища, пов`язаних з цим психічних явищ – екологічна психологія.

Формування цієї галузі пов`язане із діяльністю таких дослідників, як С.Д. Дерябо, О.В. Киричук, Б.Т. Лихачов, А.М. Льовочкіна, В.О. Моляко, В.І. Панов, Є.Н. Пєтрова, О.В. Плахотнік, А.І. Рижиков, О.В. Рудоміно-Дусятська, В.О. Скребець, Ю.М. Швалб, С.І. Яковенко, В.А. Ясвін. Предметом екологічної психології виступає екологічна свідомість, що розглядається у соціогенетичному, онтогенетичному й функціональному аспектах.

При розв`язанні завдань екологічної психології найбільш значущими постають питання, пов`язані із дослідженням психологічних явищ, що визначатимуть характер взаємодії людини з природою - виявлення типології стратегій та технологій взаємодії людини з природою.

Екологічна свідомість розглядається як вид свідомості, що пов`язаний тільки зі світом природи, тобто в ній відбивається специфіка та особливості взаємодії людини й природної реальності. В той же час в свідомості людини відбивається увесь світ разом з носієм індивідуальної свідомості (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, М.К. Мамардашвілі). У разі розширення поля аналізу від специфіки та особливостей взаємодії людини з природою до взаємодії людини й світу, виникає потреба у введені поняття "екологічність свідомості". Ми припускаємо, що екологічність свідомості має характерні ознаки, які можуть бути дослідженні.

Таким чином, проблема психологічних характеристик екологічності свідомості особистості не отримала відображення у наукових розробках. Її зростаюча актуальність, теоретична і практична значущість, недостатня розробленість в загально психологічній галузі, потреби практики, обумовили вибір теми дослідження: "Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості".

Зв`язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження тісно пов`язане з науковими розробками, що провадяться відповідно до тематичного плану наукових досліджень факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв`язку з розробкою науково–дослідної теми "Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді" (№ державної реєстрації 02 БФ 13 - 02/1) і є її складовою. Автором досліджувалось місце та вага екологічних цінностей в системі ціннісних орієнтацій осіб різного фахового спрямування.

Мета дослідження: узагальнення і поглиблення теоретичних підходів про феномен екологічності у природничих науках з метою використання їх при аналізі характеристик свідомості та емпіричне виявлення характеристик екологічності свідомості особистості.

Об'єкт дослідження: екологічність свідомості особистості.

Предмет дослідження: психологічні характеристики екологічності свідомості особистості.

Виходячи з цього було поставлено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретико-емпіричні підходи для визначення основних напрямків дослідження у еколого-психологічній проблемній галузі.

2. Теоретично обґрунтувати поняття екологічності свідомості.

3. Розробити методичний інструментарій та підібрати методичні процедури, адекватні меті дослідження.

4. Виявити характеристики екологічності в компонентах свідомості особистості.

5. Визначити особливості екологічності свідомості у представників різних типів професійної діяльності.

Теоретико–методологічну основу дослідження складають основні положення системного (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьєв) та діяльнісного (С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв) підходів у психології; філософські та загальнопсихологічні положення про сутність, структуру та характеристики свідомості (М.К. Мамардашвілі, В.П. Зінченко, О.М. Леонтьєв, В.І. Слободчиков, Ю.М. Швалб); уявлення про "категоріальні" (В.Ф. Петренко, О.Г. Шмельов) та "рефлексивні" (В.О. Лефевр) структури свідомості; теоретичні положення екологічної психології (Ю.Г. Абрамова, Р. Баркер, Дж. Гібсон, Дж. Гілфорд, Дж. Голд, С.Д. Дерябо, Т.М. Дрідзе, Т.В. Іванова, А.А. Калмиков, О.В. Киричук, А.М. Льовочкина, В.О. Моляко, В.І. Панов, О.В. Рудоміно–Дусятська, В.О. Скребець, В.О. Татенко, Н.Г. Шагун, Ю.М. Швалб, С.І. Яковенко, В.А. Ясвін та ін.).

У роботі використовується комплекс методів дослідження, спрямованих на розв`язання поставлених завдань, що включав у себе узагальнення даних літературних джерел та їх теоретичний аналіз, метод експертних оцінок, сюжетний малюнок, метод вільних асоціацій, семантичний диференціал, видозмінена для завдань нашої роботи методика дослідження ціннісних орієнтацій Рокіча; якісний метод контент-аналізу текстів вільних описів, методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів.

Досліджувані, вибірка: у дослідженні були задіяні чотири групи досліджуваних, що були врівноважені за статевою ознакою, віком від 25 до 50 років, сформовані за професійним критерієм – типам професій (класифікація Є.А.Клімова): "людина – природа" (співробітники заповідника), "людина – техніка" (робітники автотранспортного підприємства), "людина – людина" (вчителі й психологи), "людина – знак" (економісти), – по 30 осіб у кожній групі (всього 120 осіб). На етапі експертної оцінки були задіяні вісім осіб – висококваліфікованих фахівців–природоохоронців, екологів (старші наукові та провідні спеціалісти заповідника).

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній:

Вперше проведено аналіз сутності досліджуваного явища – екологічності свідомості, як функціональної характеристики свідомості особистості.

Вперше показано, що прояви екологічності наявні у всіх компонентах свідомості особистості. У чуттєвій тканині образу це складність, конкретний зміст, внутрішня цілісність образу екологічної ситуації. У системі значень екологічні поняття мають змістовні ознаки. Особистісні смисли проявляються у екологічних мотивах, що виступають у якості мотивів – цілей.

Отримано нові факти про особливості проявів екологічності свідомості залежно від професії.Встановлено, що представники гуманітарних професій характеризуються емоційно-оціночним, представники природничих професій – функціонально- динамічним ставленням до екологічної реальності.

Вперше встановлено, що характеристики екологічності свідомості мають цілісний характер і відображаються у варіативності її проявів у когнітивній (предметність, константність, структурованість), афективній (імпульсівність, рефлексивність), діяльнісній (динамічність, сталість, стійкість), та світоглядній (мотиви – цілі) сферах.


 
 

Цікаве

Загрузка...