WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Аналіз динаміки змін стану прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу організму при СЕІ дозволяє стверджувати, що найбільш агресивні продукти ПОЛ в плані розгалуження ланцюгів вільнорадикальних реакцій утворюються і накопичуються вже до 1 доби спостереження і вказують на доцільність використання лікарських засобів антиоксидантного типу дії якомога раніше. Крім того, необхідно відзначити, що ефективність даної комбінації лікарських засобів реалізується в більшому ступені у відношенні продуктів ПОЛ, які містять у своїй структурі подвійні ненасичені зв'язки, і утворюються практично на стадії ініціювання ПОЛ, що було підтверджено при аналізі хемілюмінограм сироватки крові хворих із СЕІ.

Таким чином проведені клініко-експериментальні дослідження тіотриазолину з ацелізином при СЕІ даютьвсі підстави вважати, що досліджувана комбінація препаратів реалізує свою протекторну активність за рахунок упередження формування розповсюдженої мембранопатії шляхом регуляції прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, як результат вираженої антиоксидантної дії з антирадикальними властивостями, нормалізації гемодинаміки, поліпшення реологічних властивостей крові при даному екстремальному стані.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено нове рішення наукової задачі, яка полягає в теоретичному і клініко-експериментальному обґрунтуванні доцільності застосування ацелізину з тіотриазоліном при синдромі ендогенної інтоксикації.

1. Убілих щурів з ендотоксикозом (розлитий каловий перитоніт) відбувається активація процесів ПОЛіз накопиченням в крові первинних (ДК) і кінцевих (ТБК-активних) продуктів ліпідпереокислення на 143% і 115%, (р<0,05), відповідно, з одночасним зменшенням рівня компонентів антиоксидантної системи (СОД, каталаза, SH-групи), в середньому на 38% (р<0,05), підвищенням основних показників БХЛ – амплітуди швидкого спалаху (на 79%), кінцевого значення інтенсивності світіння (на 172%) і загальної світлосуми реакції (на 90%). При цьому відмічаються виражені зміни структури життєвоважливих органів (головний мозок, печінка, нирки) – набряк, некроз та лізис клітинних елементів. Всі тварини гинуть на протязі першої доби моделювання ендотоксикозу.

2.Внутрішньоочеревинне введення з лікувально-профілактичною метою ацелізину (43,5 мг/кг) із тіотриазоліном (67,9 мг/кг) щурам на тлі розлитого калового перитоніту істотно знижує основні показники БХЛ – амплітуду швидкого спалаху (на 42%), кінцеве значення інтенсивності світіння (на 70%) і загальну світлосуму реакції (на 38%). При цьому в 1,5 рази знижується рівень в крові ДК та ТБК-реактантів у порівнянні з контролем, з одночасним відновленням активності СОД, каталази та кількості SH-груп, зменшуються набряк тканин, кількість некротизованих клітин (нейроцитів, гепатоцитів, епітелію звитих канальців нирок). Летальність тварин на протязі першої доби не реєструвалась.

3.У хворих з ендотоксикозом посттравматичного ґенезу з моменту розвитку синдрому ендогенної інтоксикації II ступеня на фоні базової терапії відмічається вірогідне підвищення рівня: АТс (на 25%), ЧСС (на 24%), температури тіла (до 37,4о С). Практично всі пацієнти потребують проведення штучної вентиляції легень.Рівень молекул середньої маси в крові збільшується в 4,7, загального білірубіну в 1,4, сечовини 1,6, креатиніну в 1,7, АлТ та АсТ в – 3,0 та 3,7 разів. При цьому відмічається зменшення кількості загального білка а також погіршення реологічних властивостей крові за показниками рівня гемоглобіну, протромбінового індексу та фібриногену в порівняні зі здоровими добровольцями. Відбувається суттєва активація процесів ПОЛ – підвищення рівня ДК і ТБК-активних продуктів з одночасним виснаженням основних компонентів антиоксидантної системи захисту організму (СОД, каталаза, SH-групи).

4.Застосування у хворих з ендотоксикозом на тлі базової інтенсивної терапії тіотриазоліну (4 мл 2,5% розчину) з ацелізином (1г), розчинених в 400 мл 0,9% розчину NaCl, які вводили внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 60 крапель у хвилину, 1 раз на день протягом 5 діб, на 5 добу нормалізує основні фізіологічні функції (АТс, ЧСС, температуру тіла) і клініко-біохімічні показники гомеостазу організму (рівень молекул середньої маси, сечовини, загального білка, загального білірубіну, АлТ, АсТ, креатиніну), та дозволяє на 16% (р<0,05) зменшити кількість хворих, що потребують проведення штучної вентиляції легень.

5.У хворих з ендотоксикозом комбіноване застосування тіотриазоліну з ацелізином на тлі базової терапії відновлює показники БХЛ, істотно (у 4-8 разів) знижує утворення і накопичення в сироватці крові первинних (ДК) і в 1,5 рази кінцевих (ТБК-активних) продуктів ПОЛ, упереджує витрати основних компонентів антиоксидантної системи захисту організму, та відповідно до шкал TS, SAPS, SOFA, MODS, вірогідно зменшує ступінь ендогенної інтоксикації у порівнянні з хворими, яки отримували традиційну базову терапію.

6.В основі механізму фармакотерапевтичної дії комбінації ацелізину з тіотриазоліном при синдромі ендогенної інтоксикації лежить антиоксидантна активність з антирадикальними властивостями, що упереджує формування розповсюдженої мембранопатії в життєвоважливих органах та розвиток синдрому поліорганної недостатності.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бадинов А.В. Биохемилюминисценция сыворотки крови больных с эндотоксикозом посттравматического генеза // Біль, знебілювання і інтенсивна терапія.- 2003. - № 2(Д) - С. 75 - 77

 2. Бадінов О.В., Лук'янчук В.Д., Савченкова Л.В. Сучасні уявлення про патогенез ендотоксикозу посттравматичного генезу (огляд літератури) // Современные проблемы токсикологии. - 2003.- №4. - С. 10 – 16. (дисертантом виконані обробка і аналіз літературних даних, підготовка матеріалів до друку).

 3. Бадінов О.В. Можливості сучасної фармакології ендогенної інтоксикації травматичного генезу (огляд літератури) // Український журнал екстремальної медицини ім Г.О. Можаєва. - 2003. - № 3 - С. 78 – 83.

 4. Бадинов А.В. Состояние окислительного гомеостаза у больных с эндотоксикозом посттравматического генеза и его фармакокоррекция // Український Медичний Альманах. - 2003. - Т. 6. - № 5. - С. 18-20

 5. Савченкова Л.В., Бадінов О.В. Біохемілюмінісцентний аналіз фармакотерапевтичної ефективності комбінованого застосування ацелизину і тіотриазоліну у хворих з ендотоксикозом посттравматичного генезу // Ліки. – 2004. - №3-4. – С. 81-84. (дисертантом виконані клінічні дослідження, обробка та інтерпретація даних).

 6. Бадінов О.В. Вплив комбінації ацелізину з тіотриазоліном на клініко-біохімічні константи гомеостазу організму при ендотоксикозі посттравматичного гензу // Одеський медичний журнал. – 2004. - №3(83). – С. 8-11.

 7. Бадинов А.В., Комаревцев А.С., Мамчур С.Ю. Влияние ацелизина в комбинации с тиотриазолином на ферментативное звено антиоксидантной системы защиты организма у больных с эндотоксикозом посттравматического генеза // Український журнал екстремальної медицини ім Г.О. Можаєва. - 2004. Т.5 - № 1(Д) - С. 97 – 100. (дисертантом виконані клінічні дослідження, обробка та підготовка матеріалів до друку).

 8. Комаревцев А.С., Мамчур С.Ю., Бадинов А.В. Клинико – фармакологические аспекты влияния ацелизина в комбинации с тиотриазолином на степень тяжести синдрома эндогенной интоксикации посттравматического генеза. // Біль, знебілювання і інтенсивна терапія.- 2005. - № 1 - С. 47 - 51 (дисертантом виконані клінічні дослідження, обробка даних, підготовка матеріалів до друку)

 9. Савченкова Л.В., Бадинов А.В. Оценка антирадикальной активности ацелизина в комбинации с тиотриазолином на модели эндогенной интоксикации// Современные проблемы токсикологии. -2005.- №2.- С. 73-76 (дисертантом виконані розділ експериментальних досліджень, підготовка матеріалів до друку).

 10. Деклараційний патент на винахід 65048 А, Україна, МПК G09B2328, A61B170. Спосіб моделювання ендогенної інтоксикації / О.В. Бадінов, Л.В. Савченкова, М.В. Оглобліна; Заявл. 20.05.03; Опубл. 15.03.04, Бюл. № 3 (дисертантом виконані розділ експериментальних досліджень та оформлення патенту).

 11. Деклараційний патент на винахід 65954 А, Україна, МПК 7 А61К31/00. Спосіб комбінованої лікарської профілактики синдрому ендогенної інтоксикації / Л.В. Савченкова, О.В. Бадінов, В.Д. Лук'янчук, С.Ю. Мамчур; Заявл. 08.07.03; Опубл. 15.04.04, Бюл. № 4 (дисертантом виконані розділ клінічних та експериментальних досліджень, оформлення патенту).

 12. Фармакокорекція синдрому ендогенної інтоксикації в комплексній терапії невідкладних станів: Методичні рекомендації / Л.В. Савченкова, О.В. Бадінов, С.Ю. Мамчур. – Луганськ, 2004. – 32 с. (дисертантом виконано обробку даних літератури, оформлення та підготовка рекомендацій до друку).

 13. Бадинов А.В. Теоретическое обоснование применения тиотриазолина в комбинации с ацелизином при эндотоксикозе различного генеза // Матеріали I Всеукраїнської наук.-практ. Конференції студентів і молодих вчених "Актуальні питання сучасної неврології" - Луганськ, 2002. - С. 9-10

 14. Бадінов О.В. Сучасні підходи до фармакотерапії синдрому ендогенної інтоксикації // Матеріали МНПК "Клінічна фармація: 10 років в Україні" -Харьків, 2003 - С. 104.

 15. Бадінов О.В. Біохемілюмінісценція, як критерій важкості ендотоксикозу // Українські медичні вісті. Часопис ВУЛТ, 2003. - Том 5, №1(63) - С. 225.

 16. Бадинов А.В. Эффективность применения ацелизина в комбинации с тиотриазолином при эндотоксикозе посттравматического генеза // Клінічна фармація. - 2003. - Т. 7. - №4 - С. 59.

 17. Бадинов А.В. Методические основы оценки тяжести состояния, прогноза и эффективности фармакотерапии травматической болезни // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова 2003" - Дніпропетровськ - Сімферополь, 2003. - С. 55-56.

 18. Бадинов А.В. Влияние ацелизина в комбинации с тиотриазолином на степень тяжести эндогенной интоксикации у больных с травматической болезнью // Матер. II Міжнар. наук. - практ. конф. "Динаміка наукових досліджень" - Дніпропетровськ, 2003. - С. 37 – 38.

 19. Бадинов О.В. Нові підходи до фармакокорекції больового синдрому у хворих з ендотоксикозом посттравматичного генезу // Матер. наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю "Внесок молодих вчених в медичну науку" присвяченої 80-річчю Харківської медичної академії – Харків, 2003. -С. 8-9.

 20. Бадинов А.В. Фармакотерапевтическая эффективность комбинации ацелизина и тиотриазолина на модели эндотоксикоза при разлитом каловом перетоните // Матер. VII Міжнар. наук. - практ. конф. "Наука і освіта" - Дніпропетровськ, 2004. - С. 24 – 26.

 21. Бадинов А.В. Взаимосвязь гепатоцеллюлярной недостаточности и степени тяжести синдрома эндогенной интоксикации посттравматического генеза // Матер. II Межрег. наук. конф. "Актуальні питання біології та медицини" - Луганськ, 2004. - С. 13-14.

 22. Бадінов О.В. Фармакокорекція клініко-біохімічних констант гомеостазу організму при ендотоксикозі посттравматичного генезу // Матер. наук. - практ. конф. "Перспективи розвитку медицини та фармації в Україні" - Луганськ, 2004.- С. 10-16.

 23. Савченкова Л.В., Бадинов А.В. Ацелизин в комбинации с тиотриазолином в фармакокоррекции ферментного спектра сыворотки крови у больных с синдромом эндогенной интоксикации // Матер. IV Української Міжнар. наук. - практ. конф. з клінічної фармакології – Вінниця, 2004. - С. 121-122.

 24. Бадінов О.В. Фармакокорекція параметрів вітальних функцій і гомеостазу організму на моделі ендотоксикозу при розлитому каловому перитоніті // Українські медичні вісті. Часопис ВУЛТ, 2005. - Том 6, №1-2 (64-65) - С. 332.

 25. Савченкова Л.В., Бадінов О.В., Мамчур С.Ю. Ефективність тіотриазоліну в комбінації з ацелізином при ендотоксикозі посттравматичного генезу у постраждалих з травматичною хворобою / Інформаційний листок про нововведення в системі охорони здоров'я № 08. – Луганський центр науково-практичної та економічної інформації, 2003 - 4с. (дисертантом виконані розділ клінічних та експериментальних досліджень, підготовка матеріалів до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...