WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Усі перераховані вище параметри гомеостазу організму пацієнтів оцінювали в динаміці: через 6, 24 години, на 5 і 10 добу лікування.

Експериментальний фрагмент досліджень виконано у лабораторії кафедри фармакології ЛугДМУ, сертифікованої Державним фармакологічним центром МОЗ України (посвідчення № 41 від 30 травня 2002 р.) відповідно до вимог комісії з біоетики ЛугДМУ (наказ № 7 від 24 січня 2002 р.). Дослідження проведені на 425 статевозрілих білих безпородних щурах обох статей масою 160-200 г після проходження карантину протягом 14 днів.

Методичну основу експериментальної серії досліджень склали методичні рекомендації "Доклінічне дослідження лікарських засобів (О.В Стефанов, 2002)", які базуються на принципах належної лабораторної практики (GLP).

Експериментальною моделлю слугував патологічний процес, що розвивається у щурів при розлитому каловому перитоніті, моделювання якого здійснювали під загальною анестезією (1% розчин тіопенталу натрію внутришньоочеревинно в дозі 70 мг/кг), шляхом лапаротомії з перфорацією товстого кишечнику голкою Дюфо і подальшим пошаровим ушиванням передньої черевної стінки (Деклараційний патент на винахід 65048 А).

Показники гемодинаміки: АТс, АТд, ЧСС, вентиляції легень: ЧДР і to тіла щурів оцінювали загальноприйнятими методами у модифікації, запропонованій співробітниками кафедри фармакології ЛугДМУ.

Дослідження проводили на 5 групах лабораторних тварин. Першу групу склали інтактні щури; другу - хибнооперовані тварини, яким проводили лапаротомію без перфорації кишечника, третю (контроль) - щури з перфорованим товстим кишечником без лікування; четверту - щури, яким з лікувально-профілактичною метою за 30 хвилин до початку моделювання ендотоксикозу і відразу після ушивання рани внутришньоочеревинно вводили пентоксифілін (препарат порівняння) у дозі 125 мг/кг; п'яту - тварини, яким за аналогічною схемою вводили ацелізин в комбінації з тіотриазоліном у дозах 43,5 мг/кг і 67,9 мг/кг, відповідно.

Для проведення комплексних досліджень в рамках виконання поставлених у нинішній роботі задач, у якості субстрату дослідження використовували сироватку крові і гомогенат печінки. Усі дослідження виконували в динаміці: через 3, 6 і 24 години після оперативного втручання.

Для вивчення антирадикальної активності тіотриазоліну й ацелізину на досліджуваній моделі екстремального стану використовували метод БХЛ за оцінкою показників: І1; Ік і S. Стан окисного гомеостазу оцінювали за вмістом в сироватці крові й у печінці продуктів ПОЛ (ДК, ТБК-активних продуктів) і активності основних компонентів АОС (СОД, каталази, сульфгідрильних груп).

Патоморфологічне дослідження печінки, нирок та головного мозку проводили за загальновідомими методичними прийомами (І.В. Вікторова, 1969).

Усі використані при виконанні роботи одиниці виміру і параметри наведені відповідно до МСО. Результати опрацьовані статистично на персональному комп'ютері із використанням стандартного пакета програм "Mathematіca V. 5.0", "SіgmaStat", оцінюючи вірогідність при рівні значимості не менш 95% (Р<0,05) з використанням критерію t Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІХ ОБГОВОРЕННЯ

При відтворенні запропонованої моделі СЕІ, було встановлено та відображено у розділі 3, що летальність тварин складає 100% у період від 6 до 36 годин після закінчення операції. При цьому загибель тварин починалася з 6 години спостереження, що свідчить, з одного боку, про наявність токсикозу ендогенного походження, а з іншого - про прогресуючий характер СЕІ з поступовим обтяженням клінічного стану і подальшою загибеллю тварин. Таким чином, розроблена модель СЕІ є адекватною поставленим у роботі задачам і повною мірою відповідає клінічній картині досліджуваного невідкладного стану.

У серії експериментальних досліджень на розробленій моделі ендотоксикозу було доведено та відображено у розділі 4, що в умовах розлитого калового перитоніту, вже з ранніх термінів спостереження (3 години) відзначається суттєва активація вільнорадикальних процесів з накопиченням вивчаємих продуктів ПОЛ на тлі виснаження основних компонентів АОС організму.

Методом БХЛ було доведено, що використання з лікувально-профілактичною метою ацелізину з тіотриазоліном дозволяє суттєво зменшити інтенсивність протікання ланцюгових вільно-радикальних реакцій в сироватці крові у щурів з СЕІ, що розвивається при розлитому каловому перитоніті. Це, перш за все, реалізується зниженням амплітуди швидкого спалаху (в 2 рази), кінцевого значення інтенсивності світіння (в 3,5 рази), а також світлосуми БХЛ (в 2 рази) в різні строки спостереження. При цьому слід зазначити, що антирадикальний ефект комбінації лікарських засобів, істотно перевершує такий для препарату порівняння – пентоксифіліну за всіма досліджуваними показниками.

В подальшому при вивченні здатності ацелізину в комбінації з тіотриазоліном коригувати рівень продуктів всіх етапів деградації мембран у вивчаємих біосубстратах, було встановлено, що зазначена комбінація лікарських засобів реалізує свою протекторну активність шляхом зменшення накопичення первинних продуктів ПОЛ – ДК в 2,8 рази (через 24 години) і ТБК-реактантів в 1,7 рази (через 3 години) в сироватці крові і тканині печінки (через 6 годин) в 2,1 та 2,6 рази, відповідно в порівнянні з контролем (див. табл.1). Більш того, слід зазначити, що в сироватці крові і тканині печінки досліджувані показники практично до кінця першої доби спостереження нижчі, ніж у щурів, що одержували з лікувально-профілактичною метою пентоксифілін.

З огляду на те, що окисний гомеостаз визначається збалансованістю в організмі, з однієї сторони, інтенсивності протікання процесів ПОЛ а з іншої – станом функціонування АОС, в окремій серії досліджень вивчали показники цієї системи за умов розвитку СЕІ на тлі застосування тіотриазоліну в комбінації з ацелізином. Встановлено, що введення з лікувально-профілактичною метою ацелізину з тіотриазоліном у тварин з доведеним СЕІ істотно попереджає інактивацію центральних компонентів ферментативної ланки АОС – СОД та каталази як в сироватці крові так і печінці тварин. Препарати ж, що вивчалися, здатні суттєво впливати на функціонування неферментативної ланки цієї системи шляхом підвищення рівня вільних сульфгідрильних груп на 55% та 164% в порівнянні з контролем в сироватці крові та печінці, відповідно. Звертає на себе увагу стабільність виявленого ефекту на протязі 24 годин спостереження.

Таким чином, експериментальне вивчення доцільності лікувально-профілактичного використання ацелізину з тіотриазоліном при СЕІ дозволяє стверджувати, що запропонована комбінація лікарських засобів володіє вираженою антиоксидантною активністю з антирадикальними властивостями, про що впевнено свідчить здатність цих препаратів зменшувати інтенсивність БХЛ сироватки крові, упереджуючи утворення ДК а також ТБК-активних продуктів ПОЛ. В кінцевому рахунку лікувально-профілактична дія комбінуємих засобів реалізується упередженням зниження компонентів ферментативної ланки системи антиоксидантного захисту організму, а також ендогенних тіолвмісних субстратів, що реалізується мембраностабілізуючою дією препаратів в умовах токсикозу ендогенного походження.

Підтвердженням протекторної дії досліджуваних лікарських засобів стали результати морфологічних і морфометричних досліджень стану органів і систем при СЕІ у щурів на тлі розлитого калового перитоніту яки відображені у розділі 5.

Доведено, що у тварин, які отримували з лікувально-профілактичною метою ацелізин з тіотриазоліном, зміни структури тканин органів у вигляді важкого токсичного та ішемічного ушкоджень клітинних елементів, виражені в значно меншій міри, про що свідчить зменшення явищ набряку та кількості некротизованих елементів в досліджуваних біосубстратах.

Виявлені в експерименті зміни життєво-важливих функцій організму тварин на тлі розлитого калового перитоніту та доведена лікувально-профілактична ефективність комбінації ацелізину з тіотриазоліном стали підставою для проведення серії комплексних досліджень впливу лікарських засобів, що вивчалися, на стан хворих з ендотоксикозом різного походження.

Клінічно доведено та відображено у розділі 7, що включення в комплексну терапію хворих з токсикозом ендогенного походження ацелізину з тіотриазоліном сприяє стабілізації стану симпато-адреналової системи вже з 5 доби дослідження, на що вказує зниження рівня АТс та АТд, ЧСС та температури шкірних покровів. Крім того, у хворих з СЕІ, які отримували ацелізин з тіотриазоліном, до 10 доби дослідження значно (на 16%) менша кількість хворих має потребу в проведенні штучної вентиляції легень (ШВЛ). В остаточному підсумку все це впливає на перебіг ендотоксикозу і прогноз для видужання в цілому.

Надалі представлялося доцільним оцінити вплив досліджуваної комбінації лікарських засобів на протікання біохимічних процесів у хворих при СЕІ посттравматичного генезу. Проведені дослідження показали, що при даному патологічному стані на початку вивчення спостерігається різке збільшення (у 4,7 рази) рівня СМ у сироватці крові обох груп хворих у порівнянні зі здоровими донорами. Однак, інтенсивність зниження рівня СМ у потерпілих, яким вводили


 
 

Цікаве

Загрузка...