WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ

Бадінов Олександр Вікторович

УДК 615.22+615.27:616-099-092.4

Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу

14.01.28 – клінічна фармакологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в

Луганському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор САВЧЕНКОВА Лариса Василівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації та фармакотерапії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ВОЙТЕНКО Георгій Миколайович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідувач курсу клінічної фармакології кафедри технології ліків та клінічної фармакології.

доктор медичних наук, професор ЯРОШ Олександр Кузьмич, Інститут фармакології та токсикології АМН України, завідувач відділу фармакокінетики

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться 22.06.2006 р. о 15 годині на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Д 26.550.01 при Інституті фармакології та токсикології АМН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту фармакології та токсикології АМН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14

Автореферат розісланий 20.05.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Д 26.550.01. кандидат біологічних наук

Данова І.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Велика медико-соціальна значимість ендотоксикозу, насамперед посттравматичного генезу, визначається його суттєвою часткою в структурі ускладнень різних захворювань (А.П. Чернов та співавт., 2002). За даними ВООЗ, смертність у результаті травм складає 91,8 випадків на 100 тисяч населення. За останні 10 років цей показник збільшився в середньому на 32 % (В.Г. Рынденко та співавт., 2000). Слід зазначити, що в числі потерпілих превалюють особи працездатного віку, що підкреслює соціальну значимість проблеми (А.Э. Феськов та співавт., 2002) Крім того, дана проблема є особливо актуальною в умовах великого промислового регіону Донбасу, де аварії і катастрофи у вугільних шахтах, на металургійних, машинобудівних, хімічних та інших підприємствах зустрічаються досить часто і, на жаль, не мають тенденції до зниження (В.Г. Климовицкий, 1998)

Існує великий арсенал методів і засобів детоксикаційної терапії синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ) (інфузійни розчини, ентеросорбенти та ін.) (В.С. Костенко та співавт., 2001), які не забезпечують у повному обсязі бажану ефективність і безпечність лікування за рахунок розвитку синдрому поліорганої недостатності (СПОН). Така ситуація обумовлена високим ризиком розвитку ускладнень екстракорпоральних методів детоксикації (кровотечі, дестабілізація гемодинаміки, гемічна гіпоксія). Крім того, до тепер відсутні науково-обгрунтовані підходи до проведення комбінованої фармакотерапії препаратами з різними механізмами дії, здатних одночасно впливати на декілька ланок патогенезу токсикозу ендогенного походження, що дозволяло б також зменшити ризик виникнення побічних реакцій лікарських засобів за рахунок зниження їх доз (Л.В. Косенко та співавт., 2000).

Відомо, що в основі патогенезу ендогенної інтоксикації лежать єдині, універсальні механізми її формування (В.Д. Лук'янчук та співавт., 2001), які розвиваються на тлі розповсюдженої мембранопатії в умовах генерації надлишкової кількості токсичних продуктів, у першу чергу перекисного окислювання ліпідів (ПОЛ), при одночасному пригніченні функціонування антиоксидантної системи (АОС) організму. Крім того, в патогенезі ендотоксикозу важливе місце належить СПОН а також порушенням реологічних властивостей крові (розвиток ДВЗ-синдрому), що вимагає відповідної фармакокорекції (В.П. Шано та співавт., 1998). Вищенаведені дані свідчать про перспективність використання при токсикозі різного ґенезу лікарських засобів, що мають виражену мембраностабилізуючу дію та антиоксидантні властивості. В цьому відношенні увагу привертають ацелізин та тіотриазолін, як препарати, які спроможні підсилити природні шляхи детоксикації (Л.В. Савченкова, 1999; І.П. Білоусова, 2000; Д.С. Кравець, 2001; А.А. Коробков, 2002.), однак їх терапевтична ефективність при ендотоксикозах не встановлена, що і обумовило актуальність таких досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках основних напрямків наукових досліджень кафедри фармакології ЛугДМУ по темі: "Експериментальна розробка засобів фармакокорекції екстремальних станів" (№ держреєстрації 0198U4009100, 1999-2003 р.р.), а також кафедри клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії ЛугДМУ по темі: "Дослідження клініко-фармакологічних аспектів препаратів метаболічного типу дії" (№ держрегистрації 7U/1851, 2004-2008 р.р.).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на основі експериментальних та клінічних досліджень встановити лікувально-профілактичну ефективність комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином в умовах синдрому ендогенної інтоксикації.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі:

1.Розробити на білих щурах адекватну експериментальну модель токсикозу ендогенного походження.

2. Теоретично обґрунтувати вибір потенційних засобів фармакотерапії СЕІ.

3. Оцінити вплив тіотриазоліну в комбінації з ацелізином на гістологічну картину і стан морфометричних показників життєвоважливих органів тварин з ендотоксикозом

4. Дослідити із використанням біохемілюмінісцентного аналізу вплив тіотриазоліну в комбінації з ацелізином на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих з ендотоксикозом посттравматичного генезу.

5. Дослідити в динаміці стан фізіологічних функцій і біохімічних показників у хворих з ендотоксикозом на тлі традиційної терапії і комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином.

6. Вивчити вплив тіотриазоліну в комбінації з ацелізином на динаміку змін окисного гомеостазу організму хворих з СЕІ.

Об'єкт дослідження– білі щурі з моделью розповсюдженного калового перитоніту, хворі з синдромом ендогенної інтоксикації посттравматичного генезу.

Предмет дослідження – лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну в комбінації з ацелізином в умовах синдрому ендогенної інтоксикації.

Методи дослідження – використано комплексний методичний підхід із залученням сучасних фармакологічних, клінічних, біохімічних, біофізичних, статистичних, математичних, патоморфологічних методів досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше доведено доцільність застосування тіотриазоліну в комбінації з ацелізином з лікувально-профілактичною метою на моделі розлитого калового перитоніту вякості засобів з антирадикальними та детоксикуючими властивостями.

У хворих з ендотоксикозом II ступеню тяжкості встановлена висока лікувальна ефективність тіотриазоліну в комбінації з ацелізином, яка проявлялась в частині корекції фізіологічних функцій, біохімічних і реологічних показників, здатності упереджувати розвиток розповсюдженої мембранопатії в життєво-важливих органах за рахунок реалізації антиоксидантних та антирадикальних властивостей.

Практичне значення і впровадження отриманих результатів роботи в практику. Проведені дослідження дозволяють встановити високу фармакотерапевтичну ефективність тіотриазоліну в комбінації з ацелізином при СЕІ, що свідчить про доцільність застосування цих препаратів при зазначеній патології.

Визначені показання до застосування комбінації тіотриазоліну з ацелізином, розроблено оптимальний дозовий режим їх застосування, що дало можливість у більш ранній термін поліпшити стан потерпілих, знизити ступінь важкості СЕІ, упередити розвиток респіраторного дистрес синдрому (РДС), нормалізувати основні показники гемодинамики й реологічних властивостей крові, розірвати "порочне коло" ендотоксикозу, попередити розвиток СПОН і знизити летальність пацієнтів.

На підставі результатів клініко-експериментальних досліджень розроблено і видано інформаційний лист "Ефективність тіотриазоліну в комбінації з ацелізином при ендотоксикозі посттравматичного ґенезу" (Луганськ, 2003).

За матеріалами досліджень отримано 2 деклараційних патенти України: № 65048А від 15 березня 2004 р. "Спосіб моделювання синдрому ендогенної інтоксикації", № 65954А від 15 квітня 2004 р. "Спосіб комбінованої лікарської профілактики синдрому ендогенної інтоксикації", а також розроблені і видані методичні рекомендації "Фармакокорекція синдрому ендогенної інтоксикації в комплексній терапії невідкладних станів" (Луганськ, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...