WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

5. Грищенко В.И., Феськов А.М., Курман Е.В. Роль озонотерапии в лечении ановуляторного бесплодия // Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами: Матеріали конференції – Харків, - 2002. – С. 206-207 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

6. Феськов А.М., Блажко Е.В., Чадаев В.Е. Озонотерапия в комплексном лечении гормонально-иммунологических нарушений у женщин с эндокринным бесплодием // Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології: Збірник наукових робіт – Харків, - 2003. – С. 231-236 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

7. Феськов О.М., Блажко О.В. Імунологічний стан у жінок з ановуляторним менструальним циклом при використанні озонотерапії // Збірник наукових праць. Асоціації акушерів-гінекологів України – Київ, - 2004. – С. 698-699 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

8. Феськов А.М., Блажко Е.В. Состояние фолликулообразующей функции яичников, трансформация эндометрия у женщин с эндокринным бесплодием на фоне озонотерапии // Збірник наукових праць. Асоціації акушерів-гінекологів України – Київ, - 2005. – С. 622-625 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу, аналіз ультразвукових досліджень фолікулоутворюючої функції яєчників,стану ендометрія, статистична обробка, підготовка до друку).

АНОТАЦІЯ

Блажко О.В. Гормонально-імунологічні порушення в жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство і гінекологія. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2006 р.

У дисертації наведені дані клінічного спостереження та дані гормонально-імунологічного статусу в 150 жінок, 120 яких страждали на ендокринну безплідність, а інші 30 – склали контрольну групу.

У пацієнток з ановуляціями й НЛФ виявлені порушення фолікулоутворюючої функції яєчників, секреторної трансформації ендометрія, значні кореляційно пов'язані гормонально-імунологічні порушення.

Практичне використання запропонованого методу стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією сприяло секреторним перетворенням ендометрія, корекції гормонально-імунологічного статусу організму й дозволило підвищити відсоток настання овуляції в пацієнток з НЛФ і ановуляціями в стимульованих циклах КЦ з 46,6% і циклі озонотерапії з 23,3% до 53,2%. У пацієнток, яким стимуляція овуляції проводилась кломіфенцитратом в комплексі з озонотерапією вагітність наступила в 30,0%, відсоток переривання вагітності був зижений до 16,6%, вагітність закінчилася пологами у 88,9% жінок.

Ключові слова: ендокринна безплідність, озонотерапія, гормонально-імунологічні порушення.

АННОТАЦИЯ

Блажко Е.В. Гормонально-иммунологические нарушения у женщин с эндокринным бесплодием и их немедикаментозная коррекция. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Харьковский государственный медицинский университет МЗ Украины, Харьков, 2006.

В дисертации приведены данные клинического наблюдения и данные гормонально-иммунологического статуса у 150 женщин, 120 из которых страдали эндокринным бесплодием, а другие 30 – составили контрольную группу.

У пациенток с эндокринным бесплодием обнаружены нарушения фолликулообразующей функции яичников, что проявляется ановуляциями в 80,0% случаев; эндометрий, по данным УЗИ, к средине стадии секреции характеризуется недостаточной толщиной, отсутствием секреторной трансформации в 90,0% случаев; имеются выраженные гормонально-иммунологические нарушения, что проявляется снижением уровней ЛГ, эстрадиола, прогестерона, Т-лимфоцитов, Т-супрессоров, коэффициента Тхелперы/Тсупрессоры, NК-клеток, В-лифоцитов, IgG.

У пациенток с ановуляциями и НЛФ выявлена корреляционная взаимосвязь между дисбалансом в эндокринной и иммунной системах. Показатели ЛГ и IgG связаны обратной корреляционной зависимостью, уровень эстрадиола обратно коррелирует с уровнем Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, IgG и прямо коррелирует с коэффициентом Т-хелперы/Т-супрессоры, уровень прогестерона прямо коррелирует с уровнем Т-супрессоров, обратно коррелирует с уровнем NК-клеток.

Наибольший процент наступления овуляции наблюдается при комбинированном лечении озоном и КЦ (53,2%) в сравнении с изолированным применением КЦ (46,6%) и озонотерапией (23,3%).

Предложенный комплексный метод лечения в большем проценте случаев способствует секреторным преобразованиям эндометрия (26,7%), по данным УЗИ, чем изолированное использование КЦ (6,6%) и озонотерапии (13,4%). Стимуляция овуляции КЦ в комплексе с медицинским озоном способствует в большей мере выработке эндогенных гормонов, что проявляется достоверно большими уровнями ЛГ, эстрадиола, прогестерона в сравнении с группой стимуляции овуляции КЦ и группой изолированного применения озона. У пациенток 5-й группы содержание Т-супрессоров, NК-клеток, В-лимфоцитов, IgG, коэффициент Т-хелперы/Т-супрессоры, стали практически близкими с данными контрольной группы (здоровых женщин).

В результате применения предложенного метода стимуляции овуляции КЦ в комплексе с озонотерапией у пациенток с ановуляциями и НЛФ процент наступления беременности удалось существенно увеличить - с 13,3% до 30,0%, процент прерывания беременности снизить с 25,0% до 11,1% в сравнении с группой стимуляции только КЦ. На фоне изолированной озонотерапии процент наступления беременности (6,6%) был значительно ниже как в сравнении с группой стимуляции только КЦ, так и в сравнении с группой комбинированного лечения КЦ с озоном.

Ключевые слова: эндокринное бесплодие, озонотерапия, гормонально-иммунологические нарушения.

SUMMARY

Blajko E. V. Hormono-immunologic dysfunctions in women with endocrine sterility and their non-drug correction. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.01 – obstetrics and gynecology. – Kharkov State Medical University, Kharkov, 2006.

In the thesis the data of clinical observation and the data of hormono-immunologic status of 150 women are showed, 120 of them suffered from the endocrine sterility and other 30 were included in the control group.

Abnormalities of the follicle forming function of ovaries, secretory transformation of endometrium, considerable correlatively connected hormono-immunologic dysfunction were revealed in patients with anovulation and the deficiency of lutein phase.

The practical use of suggested method of ovulatory stimulation by Clomiphene citrate in complex with ozone therapy influenced on the secretory changes of endometrium, correction of hormono-immunologic status of the organism and it permitted to increase the percentage of coming the ovulation in patients with the deficiency of lutein phase and anovulations in stimulated by Clomiphene citrate cycles from 46,6 % and the cicle of ozone therapy from 23,3 % to 53,2 %. The 30 % of patients with ovulatory stimulation by Clomiphene citrate in complex with ozone therapy became pregnant, the percentage of the interruption of pregnancy was reduced to 16,6 %, and 88,9 % of women gave a birth.

Keywords: endocrine sterility, ozone therapy, hormono-immunologic dysfunctions.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Е – естрадіол

КЦ – кломіфенцитрат

ЛГ – лютеїнізуючий гормон

НЛФ – недостатність лютеїнової фази

Тх – Т-хелпери

Тс – Т-супресори

П - прогестерон

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон

БТТ – базальна температура тіла

Підписано до друку 13.03.06. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк різографія.

Умовних друк. арк. 0,9. Тир. 100 прим. Зам. № 028-06.

Надруковано у друкарні ПП „Стиль-Іздат".

61022, м. Харків, майдан Свободи, 7. Т. (0572) 758-01-08.


 
 

Цікаве

Загрузка...