WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЛАЖКО Олена Василівна

УДК: 618.177:615.835.3

Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція

14.01.01 – акушерство і гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: академік НАН України, доктор медичних наук, професор Грищенко Валентин Іванович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, директор.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Танько Ольга Петрівна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства і гінекології № 2;

доктор медичних наук, професор Іванюта Лідія Іванівна, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, м. Київ, завідувач відділенням реабілітації репродуктивної функції жінок.

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології № 1 (м. Київ).

Захист відбудеться "27" квітня 2006 р. о 13˚ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 64.600.01. при Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий "21" березня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор В.В. Лазуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Несприятливі демографічні показники в Україні протягом останніх років, які характеризуються стійким негативним коефіцієнтом природного приросту населення, змушують звернутися до факторів, що впливають на народжуваність, серед яких важливе місце займає безплідний шлюб (В.К. Чайка, 2001; Ф.А. Мартані, 2002; Л.І. Іванюта, 2004). Частота безплідних шлюбів на території України коливається від 15 до 20 % всіх подружніх пар, що перевищує критичний рівень 15%, який зазначений групою експертів ВОЗ (1993) і при якому безплідність виступає як фактор, що значно впливає на демографічні показники в країні і являє собою державну проблему (Л.І. Іванюта, 2004). Зменшення частоти безплідних шлюбів - резерв підвищення народжуваності. Ендокринна безплідність відноситься до числа найбільш серйозних патологічних станів у сучасній репродуктивній медицині, які часто зустрічаються. Щодо даних більшості авторів, ендокринна безплідність складає 35-40% серед інших форм безплідності (В.І. Грищенко, 2001; А.А. Піщулін, 2002; Т.Ф. Татарчук, 2003).

Вивченню патогенеза ендокринної безплідності присвячено низку робіт, однак дослідження з вивчення імунологічного статусу пацієнток з ановуляціями й недостатністю лютеїнової фази достатньо суперечливі, відсутні дослідження з виявлення кореляційної залежності між імунологічними й гормональними порушеннями пацієнток з ановуляціями й недостатністю лютеїнової фази (НЛФ) (В.І. Кулаков, 2000; А.В. Чайка, 2003; Н.Є. Чека, 2004). При цьому на сьогоднішній день у ряді робіт доведений тісний взаємозв'язок ендокринної та імунної системи. Практично всі популяції клітин, що беруть участь в імунних реакціях, мають не тільки рецептори до факторів, які реалізують імунну відповідь, а й рецептори до неспецифічних факторів таких, як гормони, нейромедіатори, що дає можливість модулюючого впливу цих агентів на функції імунокомпетентних клітин (Ф.Г. Гадієва, 2001; J. Szekeres-Bartho, 2001; Т.Н. Дьоміна, 2003; О.П. Танько, 2003).

Індуктори овуляції, що використовуються на сьогоднішній день у пацієнток з ановуляціями й НЛФ, не дивлячись на отримання деякого клінічного ефекту, мають ряд недоліків: розвиток синдрому гіперстимуляції яєчників, десинхронізація визрівання залоз і строми ендометрія, недостатність лютеїнової фази, високий ризик розвитку багатоплідної вагітності, порушення процесу запліднення, раннього ембріонального розвитку (А.Л. Тихомиров, 2001; А.Н. Стрижаков, 2001; Т.А. Назаренко, 2002).

Теоретичні передумови до використання медичного озону в жінок з ендокринною безплідністю засновані на здатності озону якісно змінювати метаболізм кисню й енергетичних субстратів, визначати орієнтацію обмінних процесів, гормонально-вегетативного та імунного статусу організму (Ж.В. Мірзоян, 2000; Г.О. Гречканєв, 2001; Т.С. Качаліна, 2002).

Вищевикладене визначає подальше проведення досліджень у напрямку удосконалення діагностики, тактики й методів лікування жінок з ендокринною безплідністю.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи, що проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 1 Харківського державного медичного університету і є складовою частиною НДР ХДМУ " Нові підходи до профілактики й лікування в перинатальній охороні плода й при порушеннях репродуктивної функції" (МОЗ України, № державної реєстрації 0104U002231). Автор запропонувалала стимуляцію овуляції кломіфенцитратом в комплексі з озонотерапією для лікування безплідності ендокринного генезу. Отримані результати є підсумком самостійної роботи.

Мета дослідження - визначення кореляційних взаємозв'язків між ендокринним та імунним статусом пацієнток з ановуляціями та недостатністю лютеїнової фази, патогенетичних змін у гормонально-імунологічному профілі жінок з безплідністю ендокринного генезу з тим, щоб на їх тлі використати озонотерапію та розробити на даній основі новий комплексний метод лікування ендокринної безплідності.

Для реалізації мети, що поставили, визначені такі задачі:

1.Вивчити фолікулоутворюючу функцію яєчників, трансформацію ендометрія, гормонально-імунологічний статус у пацієнток з ендокринною безплідністю в природному циклі.

2.Вивчення кореляційних взаємозв'язків між ендокринним та імунним статусом пацієнток з ановуляціями та недостатністю лютеїнової фази в природному циклі.

3.Вивчити вплив озонотерапії в поєднанні з кломіфенцитратом (КЦ) й ізольованого використання медичного озону на фолікулоутворюючу функцію яєчників у жінок з ендокринною безплідністю.

4. Вивчити вплив озонотерапії в поєднанні з КЦ та ізольованого використання медичного озону на трансформацію ендометрія в жінок з ендокринною безплідністю.

5. Вивчити вплив озонотерапії в поєднанні з КЦ й ізольованого використання медичного озону на гормонально-імунологічний статус у жінок з ендокринною безплідністю.

6. Провести порівняльну характеристику відсотків овуляції, яка настала, маткової вагітності, переривання вагітності при стимуляції овуляції КЦ і медичним озоном з ізольованим використанням КЦ й озонотерапії.

Об'єкт дослідження: ендокринна безплідність у жінок.

Предмет дослідження: особливості фолікулоутворюючої функції яєчників і стан ендометрія в жінок з ендокринною безплідністю при індукції овуляції КЦ і в комплексі з озонотерапією.

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, імуноферментні, імунологічні, інструментальні, рентгенографічні, ультразвукові методи дослідження, тести функціональної діагностики, статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше проведено аналіз кореляційних взаємозв'язків між дисбалансом в ендокринній та імунній системах пацієнток з ановуляціями та недостатністю лютеїновї фази. Виявлено, що показники ЛГ і IgG пов'язані зворотньою кореляційною залежністю, рівень естрадіолу зворотньо корелює з рівнем Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, IgG і прямо корелює з коефіцієнтом Т-хелпери/Т-супресори, рівень прогестерону прямо корелює з рівнем Т-супресорів, зворотньо корелює з рівнем NК-клітин.

У роботі вперше виявлена імуномодулююча дія медичного озону в жінок з ендокринною безплідністю. Використання озонотерапії ізольовано й у комплексі з КЦ нормалізує кількість Т-супресорів, NK-клітин, В-лімфоцитів.

Уперше встановлено, що озон сприяє підвищенню вмісту ЛГ, естрадіолу на 8-10 день циклу, прогестерону на - 20-21 день циклу.

Вперше виявлено, що індукція овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією сприяє секреторній трансформації ендометрія.

Розроблена схема індукції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією в жінок з ановуляціями та недостатністю лютеїнової фази з метою лікування ендокринної безплідності.


 
 

Цікаве

Загрузка...