WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Басок О.С.Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Іститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичного та прогностичного значення інтерлейкінів і показників імунної відповіді при сальмонельозі у дітей раннього віку. Представлено результати клінічного та лабораторного обстеження хворих. Проведено вивчення кількісного вмісту інетерлейкінів, основних популяцій та субпопуляцій імунних клітин периферичної крові, а також імуноглобулінів основних класів. Виявлені особливості клінічного перебігу захворювання й імунної відповіді в залежності від вихідного рівня інтерлейкінів. В усіх хворих, особливо на тяжку форму, відмічено зниження відносної кількості CD3+, CD19+-лімфоцитів, моноцитів/макрофагів (CD14+), IgA, IgG, підвищення CD8+ і CD16+-клітин. Найбільші відхилення від показників здорових дітей виявлені у хворих з низьким вихідним рівнем інтерлейкінів. Досліджені внутрішньосистемні та міжсистемні кореляційні взаємозв'язки між рівнями інтерлейкінів, показниками імунітету та периферичної крові при різних варіантах перебігу хвороби. Виявлені два типи функціонування системи саногенезу. Нормореактивний тип, характерний для хворих зі сприятливим перебігом сальмонельозу та гіперреактивний на рівні імунної системи з дефіцитом компенсації на рівні організму, при якому формується несприятливий перебіг хвороби. Доведено, що імунні параметри мають більш високий прогностичний ранг порівняно з клініко-анамнестичними та іншими лабораторними даними, а серед імунних показників перше місце посідають інтерлейкіни.

Ключові слова: сальмонельоз, діти, інтерлейкіни, імунні показники, прогнозування перебігу хвороби.

АННОТАЦИЯ

Басок О.С.Клиническое значение интерлейкинов и имунного ответа при сальмонеллезе у детей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. – Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины, Киев, 2006.

Диссертация посвящена изучению клинико-патогенетического и прогностического значения интерлейкинов и показателей иммунного ответа при сальмонеллезе у детей раннего возраста. Установлено, что сальмонеллез регистрируется у детей первого года в 1,5 и 1,9 раз чаще, чем второго и третьего годов жизни, основной возбудитель – Salm. typhimurium, преобладают среднетяжелая гастроэнтероколитическая и гастроэнтеритическая клинические формы, у ј детей заболевание протекает неблагоприятно. Представлены результаты клинического и лабораторного обследования больных. Проведено изучение количественного содержания интерлейкинов, основных популяций и субпопуляций иммунных клеток периферической крови, а также иммуноглобулинов основных классов. Виявлены особенности клинического течения заболевания и иммуного ответа в зависимости от исходного уровня интерлейкинов. У всех больных, особенно тяжелой формой, отмечено снижение относительного количества CD3+, CD19+-лимфоцитов, моноцитов/макрофагов (CD14+), IgA, IgG, повышение CD8+ и CD16+-клеток. Наибольшие отклонения от показателей здоровых детей установлены у больных с низким исходным уровнем интерлейкинов. При проведении системного анализа интерлейкинов, показателей иммунитета и периферической крови были выявлены два типа саногенеза: нормореактивный и гиперреактивный с дефицитом компенсации. При нормореактивном типе между иммунными показателями наблюдается умеренное количество связей средней силы. На межсистемном уровне интерлейкины проявляют множественные прямые корреляции с лейкоцитами, СОЭ, палочкоядерными нейтрофилами, моноцитами, лейкоцитарным индексом интоксикации, что отображает адекватный иммунный ответ. Системообразующим элементом выступають моноциты, которые образуют многочисленные прямые связы с иммунными клетками, указывая на согласованность реакций клеточного иммунитета и макрофагов. При втором типе саногенеза формируется максимальное количество сильных взаимосвязей между показателями иммунитета, что характерно для гиперреактивного варианта, а на межсистемном уровне отмечается дефицит компенсации, для которого характерны дестабилизация взаимодействий между элементами функциональной системы и разрыв связей. Интерлейкины проявляют прямые связи только с лейкоцитами, а количество эритроцитов и уровень гемоглобина образуют с показателями иммунитета отрицательные связи. Наибольшую прогностическую информативность выявили имунные критерии по сравнению с анамнестическими и клинико-лабораторными данными, а среди иммунных – интерлейкины. Для определения течения сальмонеллеза у детей раннего возраста рекомендуется использовать прогностический алгоритм. Благоприятное течение заболевания наблюдается при достижении суммы прогностичеких коефициєнтов „+13" и больше, а неблагоприятное – при „–13" и меньше.

Ключевые слова:сальмонеллез, дети, интерлейкины, иммунные показатели, прогнозирование течения болезни.

SUMMARY

Basok O.S... – The Manuscript.

The thesis on the competition of scientific degree of Candidate of Medical Sciences on specialty 14.01.13. – Infectious Diseases. Research Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L.V. Gromashevsky of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

The dissertation is devoted to studying clinico-pathogenetic and prognostic values of interleukins and the immune response at early aged children with salmonellosis. Results of clinical and laboratory inspection of patients are submitted. Studying the quantitative contents of interleukins, the main populations and subpopulations of immune cells of peripheral blood, and also antibodies of the basic classes is carried out. Features of clinic of disease and the immune response are revealed depending on an initial level of interleukins. At all patients, especially heavy form, marks decrease in quantity CD3+, CD19+-lymphocytes, CD14+-cells, IgA, IgG, increase CD8+ and CD16+-cells. The biggest deviations from parameters of healthy children are established at patients with a low initial level of interleukins. Intrasystem and intersystem correlation between levels of interleukins, parameters of immunity and peripheral blood are investigated at different current of illness. Two types of reactivity are revealed: normal reactivity and hyper reactivity with deficiency of compensation. The normal reactivity type occurs in patients with favorable current of a salmonellosis. The hyper reactivity type at immune level with deficiency of compensation at a level of organism is forming adverse current of illness. The great comprehension in prognosis of salmonellosis development was revealed with immune criteria in comparison with anamnesis, clinical and laboratory symptoms, and among immune – interleukins.

Key words: salmonellosis, children, interleukins, indexes of immune system, prognosis of disease.

Підписано до друку 23.06.06. Формат 60х84/16.

Папі офсетний. Друк ризографія.

Умовних друк. Арк. 0,9. Тир. 100 прим. Зам. № 104-06.

Надруковано СПД ФО Бровін О.В.

61022, м. Харків, майдан Свободи, 7. Т. (057) 758-01-08.


 
 

Цікаве

Загрузка...