WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Примітка. Знак плюс свідчить про те, що значення даної градації ознаки характерне для сприятливого перебігу хвороби, а знак мінус – для несприятливого її перебігу.

Отримані результати вказують на те, що імунні параметри мають більш високий прогностичний ранг у порівнянні з анамнезом і клінічною симптоматикою. Порівняння середніх значень інформативності за окремими переліченими блоками свідчить про те, що прогностична цінність імунологічних ознак більш ніж у 5 разів перевищує таку даних анамнезу та клінічної симптоматики. Це означає, що головну роль у формуванні еволюції перебігу захворювання має імунний гомеостаз. Щодо ролі окремих його підсистем (клітинного та гуморального імунітету, а також інтерлейкінів), то перше місце займають інтерлейкіни, потім за рангом – клітинний імунітет і самий низький ранг – гуморальний імунітет.

ВИСНОВКИ

 1. У дисертації виявлено клінічні та імунологічні особливості кишкового сальмонельозу, визначено інформативність анамнестичних, клініко-лабораторних та імунологічних показників, науково обґрунтовано і розроблено спосіб прогнозування перебігу хвороби, що є подальшим внеском у вирішення актуальної проблеми боротьби з сальмонельозом у дітей.

 2. Сальмонельоз у дітей першого року виявляється у 1,5 та 1,9 рази частіше ніж у дітей другого і третього року життя. Основним збудником є Salm. typhimurium. Хворіють частіше діти з несприятливим преморбідним фоном. Переважають середньотяжка гастроентеритична і гастроентероколітична клінічні форми. У ј випадків виявляється несприятливий перебіг хвороби. Сприятливо захворювання перебігає при середньому та високому вмісті інтерлейкінів, несприятливо – у хворих з низькими та різноспрямованими змінами вмісту інтерлейкінів.

 3. В усіх хворих, особливо на тяжку форму, відмічається зниження відносної кількості CD3+, CD19+-лімфоцитів, моноцитів/макрофагів (CD14+), IgA, IgG, підвищення CD8+ і CD16+. Найбільші відхилення від показників здорових дітей спостерігаються у хворих з низьким вихідним рівнем інтерлейкінів.

 4. Сприятливий перебіг сальмонельозу супроводжується значним підвищенням рівнів усіх інтерлейкінів на початку хвороби, зниженням кількості CD3+- і CD19+-лімфоцитів, підвищенням CD8+- і CD16+-клітин. При несприятливому перебігу відмічається менше підвищення інтерлейкінів, більш суттєве зниження CD3+- і CD19+-лімфоцитів, а також зниження IgA, IgG та підвищення CD8+- і CD16+-клітин.

 5. Виявлено розходження патогенетичної основи функціонування організму хворих з різним перебігом сальмонельозу. Визначено два типи саногенезу: нормореактивний тип, який забезпечує сприятливий перебіг і гіперреактивний на рівні імунної системи з дефіцитом компенсації на рівні організму, при якому формується несприятливий перебіг захворювання. Найбільш інформативними прогностичними критеріями слід вважати імунологічні параметри, в першу чергу, вміст інтерлейкінів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. У дітей, хворих на сальмонельоз з метою визначення активності патологічного процесу, оцінки тяжкості та напрямку перебігу патологічного процесу поряд з загальноприйнятим комплексом обстеження на госпітальному етапі доцільно використовувати кількісне дослідження вмісту інтерлейкінів і показників клітинного та гуморального імунітету.

 2. Для прогнозування перебігу сальмонельозу у дітей раннього віку рекомендується використовувати клініко-імунологічний алгоритм. При досягненні суми прогностичних коефіцієнтів вище ніж „+13" ймовірність виникнення сприятливого перебігу хвороби складає 96% (нижче ніж „–13" – несприятливого). Це дозволяє своєчасно провести корекцію терапії у випадку прогнозованого несприятливого перебігу захворювання. Метод прогнозування опубліковано в журналі „Медицина сегодня и завтра" №1 за 2006 р.

 3. Задля об'єктивної оцінки даних щодо повноти видужання необхідно проаналізувати динаміку вмісту інтерлейкінів: їх високий рівень перед випискою зі стаціонару свідчить про збереження запальної реакції, а саме продовження хвороби, що слід враховувати під час обґрунтування комплексу реабілітаційних мір на етапах диспансерного спостереження.

Список робіт, опублІкованих за темою дисертації

 1. Басок О.С., Кузнецов С.В. Возможности прогнозирования вариантов клинического течения сальмонеллеза у детей // Врачебная практика. – 2004. – №3. – С. 63-65. (дисертант провів збір та статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, Кузнецов С.В. – консультативна допомога).

 2. Басок О.С. Вміст інтерлейкінів крові дітей, хворих на кишкову форму сальмонельозу // Ультразвукова перинатальна діагностика. –2004. – №17. – С. 133-135.

 3. Ольховська О.М., Басок О.С., Столяров К.Є. Імунний стан дітей раннього віку, які мешкають в умовах великого промислового міста // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. Шупика, Київ. – 2004. – випуск 13. – книга 1. – С. 368-372. (автор зібрав та проаналізував 80% матеріалу, Ольховська О.М. – консультативна допомога, Столяров К.Є. – технічна допомога).

 4. Басок О.С., Ольховська О.М. Прогностична роль інтерлейкінів при сальмонельозі у дітей раннього віку // Інфекційні хвороби. – 2005. – №2. – С. 56-58. (автором зібрано та проаналізовано 90% матеріалу, зроблені висноки, Ольховська О.М. – консультативна допомога).

 5. Басок О.С. Обгрунтування нового методу прогнозування перебігу сальмонельозу дітей раннього віку // Медицина сегодня и завтра. – 2006. – №1. – С.

 6. Деклараційний патент України на корисну модель А61В10/00 „Спосіб прогнозування перебігу сальмонельозу у дітей ранього віку" / Басок О.С., Кузнєцов С.В., Ольховская О.М. Опубліковано 15.02.2005. Бюл. №2. (автором зібрано та проаналізовано 90% матеріалу, проведена статистична обробка матеріалу, Кузнєцов С.В. – консультативна допомога, Ольховская О.М. – технічна допомога).

 7. Басок О.С. Патогенетичні аспекти кишкового сальмонельозу у дітей // Збірник тез конференції молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", Харків, 2002, С. 79.

 8. Басок О.С., Закревский Н.Н., Валюх С.В. Клинико-лабораторные особенности сальмонеллезной инфекции у детей на современном этапе // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасна терапія хворих з інфекційною та паразитарною патологією на до госпітальному та госпітальному етапах, методи профілактики, Харків, 2002, С. 5.

 9. Басок О.С., Ольховська О.М. Діагностична значущість цитокінового профілю у дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі", Київ, 2003, С.310-311.

 10. Басок О.С. Динаміка вмісту цитокінів при інтестинальній формі сальмонельозу у дітей // Збірник тез конференції молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", Харків, 2004, С. 87.

 11. Ольховская О.Н., Басок О.С. Клиническое значение интерлейкинов 4 и 6 при сальмонеллезе у детей раннего возраста // Матеріали 11-го з'їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі", Київ, 2004, 7-10 грудня, С. 241-242.

 12. Басок О.С. Клиническое значение цитокинов и клеточного звена защиты при сальмонеллезе у детей // Материаллы Всероссийской научной конференции молодых ученых с международным участием „Актульные вопросы инфекционной патологии-2005", Петербург, 27-28 января 2005, С. 55.

 13. Басок О.С. Клиническое и прогностическое значение иммунных показателей при сальмонеллезе у детей // Материалы Пироговской студенческой научной конференции, Москва, 2005 (Вестник Российского государственного медицинского университета. –специальный выпуск).– 2005. – №3 (42).– С.120.

 14. Басок О.С. Клінічне та прогностичне значення інтерлейкінів при сальмонельозній інфекції у дітей раннього віку // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині" присвяченої 200-річчю з дня заснування ХДМУ, Харьков, 17-18 січня 2005. – С. 217-218.


 
 

Цікаве

Загрузка...