WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи - Реферат

Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи - Реферат

7. Баженов А.С. Психологические особенности восприятия у больных соматоформными расстройствами и их роль в психотерапевтической коррекции // Український вісник психоневрології. – Харьков, 2002. – Т. 10, Вип. 1 (30) (додаток). – С.158-159.

8. Баженов О.С. Застосування особистісного опроснику Айзенка в діагностиці соматоформних розладів // Актуальні питання розвитку сучасної психіатрії в дослідженнях молодих вчених: Матеріали конференції молодих психіатрів Харківської медичної академії післядипломної освіти – Харків, 2003. – С.9-10.

АНОТАЦІЯ

Баженов О.С. Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи психотерапевтичної корекції) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. – Харківська медична академія післядипломної освіти. Харків, 2006 р.

У дисертаційній роботі на підставі комплексного клініко-психопатологічного, патоперсонологічного, патопсихологічного та соціально-психологічного вивчення отримані дані щодо етіологічних факторів розвитку, клініко-психопатологічної структури та механізмів формування різних форм соматоформних розладів.

Визначено синдромальну структуру сучасних форм соматоформних розладів, описано їх клініко-психопатологічні особливості.

Вивчено деякі патопсихологічні механізми формування та патоперсонологічні кореляти соматоформних розладів. Виявлені особливості соціального функціонування даної категорії хворих.

Використаний системний підхід дозволив науково обґрунтувати принципи патогенетичної психотерапії хворих на соматоформні розлади. Апробація запропонованої системи терапії довела її високу ефективність.

Ключові слова: соматоформні розлади, соматоформна вегетативна дисфункція, клініко-психопатологічна структура, патоперсонологічні, патопсихологічні особливості, особливості соціального функціонування, психотерапія.

АННОТАЦИЯ

Баженов А.С. Медико-психологическая характеристика различных форм соматоформных расстройств (психодиагностические особенности, патопсихологические механизмы формирования, принципы психотерапевтической коррекции). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 19.00.04 – медицинская психология. – Харьковская медицинская академия последипломного образования. Харьков, 2006г.

На основании комплексного клинико-психопатологического, патоперсонологического, патопсихологического и социально-психологического исследования получены данные о закономерностях формирования соматоформных расстройств и разработана комплексная дифференцированная система их психотерапии.

В работе представлены результаты обследования 132 больных соматоформными расстройствами (42 больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы – F45.30; 27 – с соматоформной вегетативной дисфункцией дыхательной системы – F45.33; 32 – с соматоформной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта – F45.31 и F45.32; 31 – с соматоформными расстройствами без определенной системно-органной локализации – F45.0, F45.1, F45.4). Контрольную группу составили 30 здоровых лиц.

Клиническая картина всех видов соматоформных расстройств формируется с облигатным участием симптоматики астенического и обсессивно-ипохондрического спектра. Для соматоформной вегетативной дисфункции сердечно-сосудистой системы наиболее характерными синдромами являются кардиалгический (45,247,68%) и тахисистолический (28,576,97%), а также симптоматика тревожного спектра. Ведущим синдромом соматоформной вегетативной дисфункции дыхательной системы преимущественно является нарушение ритма дыхания (81,487,48%) на фоне симптоматики обсессивно-фобического и тревожного спектров. Соматоформная вегетативная дисфункция желудочно-кишечного тракта характеризуется полиморфным течением заболевания с превалированием синдромов дизэнтерического (34,388,40%) и гастралгического (25,007,65%) и симптоматики депрессивного спектра. Преимущественным типом соматоформного расстройства без определенной системно-органной локализации является соматизированное расстройство (77,417,51%) с поражением 3 и более органов или систем, широкой представленностью симптоматики обсессивно-фобического, тревожного и депрессивного спектров.

Для больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы характерным является наличие демонстративного (16,675,75%), тревожно-боязливого и аффективно-экзальтированного (по 14,295,40%) типов акцентуации, экстравертированности (73,816,78%), высоких (в т.ч. очень высоких) уровней нейротизма (66,677,27%). Больные соматоформной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта отличаются преобладанием дистимической акцентуации (25,007,65%), интровертированностью (62,508,56%) и средним уровнем нейротизма (46,888,82%). Больным соматоформной вегетативной дисфункцией дыхательной системы присущи демонстративный (25,938,43%) и эмотивный (14,816,84%) типы акцентуации, умеренная степень экстра- (40,749,46%) и интровертированности (33,339,07%), высокий уровень нейротизма (44,449,56%). Характерными особенностями больных соматоформными расстройствами без определенной системно-органной локализации является широкая представленность различных типов акцентуаций, полярность распределения как уровней нейротизма, так и степеней экстра- и интровертированности.

Больные соматоформной вегетативной дисфункцией отличются высоким уровнем личностной тревожности. Основные различия между группами определяются соотношением личностной и реактивной тревожности.

Наряду с преобладанием кинестетической системы анализаторов во всех группах больных соматоформными расстройствами более высокую представленность имеют визуальная система у больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (19,056,06%), аудиальная – соматоформной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта (18,756,90%). Группа больных соматоформной вегетативной дисфункцией дыхательной системы занимает промежуточное положение и характеризуется равномерной представленностью аудиальной и визуальной системы анализаторов (по 14,816,84%).

Степень влияния соматоформных расстройств на социальное функционирование больных составляет 38,864,24% и не имеет значимых различий между клиническими группами. При этом структура данного влияния характеризуется высокой степенью социализации у больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и высокой степенью витализации у больных соматоформной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта.

Большинство больных соматоформными расстройствами (77,273,65%) избирают для себя наименее адаптивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях, при этом избегание чаще используется больными соматоформной вегетативной дисфункцией дыхательной системы (44,449,56%) и соматоформными расстройствами без определенной системно-органной локализации (41,948,86%), приспособление – больными соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (45,247,68%) и соматоформной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта (62,508,56%).

Разработанные схемы лечения включают использование рациональной, гипносуггестивной и когнитивной психотерапии. Апробация предложенной системы терапии свидетельствует о ее высокой эффективности у 83,333,80% больных, при этом стойкий терапевтический эффект на протяжении двух лет сохраняется у 73,954,48%.

Ключевые слова: соматоформные расстройства, соматоформная вегетативная дисфункция, клинико-психопатологическая структура, патоперсонологические, патопсихологические особенности, особенности социального функционирования, психотерапия.

ANNOTATION

Bazhenov O.S. Medical-psychological characteristic of different forms of somatoform disorders (psychodiagnostical features, pathopsychological mechanisms of formation, principles of psychotherapeutic correction). – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences on specialty –– 19.00.04. –– Medical Psychologist. –– Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Public Health of Ukraine. Kharkiv, 2006.

In the thesis the data on the etiological factors of development, clinical-psychopathologic structures and mechanisms of formation of different forms of somatoform disorders are obtained on the basis of the complex of clinical-psychopathologic, pathopersonalogical, pathopsychological and social-psychological studies.

The syndromal structure of the modern forms of somatoform disorders is determined, their clinical-psychopathologic features are described.

Some psychopathological mechanisms of formation and pathopersonalogical correlations of somatoform disorders are investigated. The features of social functioning of the given category of the patients are revealed.

The used systemic approach has allowed to prove scientifically principles of pathogenetic psychotherapy of patients of somatoform disorders. The approbation of the offered system of therapy has proved its high efficacy.

Key words: somatoform disorders, somatoform vegetative dysfunction, clinical-psychopathologic structure, pathopersonalogical, pathopsychological features, features of social functioning, psychotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...