WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу та лікування (автореферат) - Реферат

Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу та лікування (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л.В. Громашевського

БОЙЧУК Олександр Петрович

УДК: 616-08 + 616.36 + 616.981.49 + 616.34

Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу та лікування

14.01.13 - інфекційні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Дикий Богдан Миколайович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології, завідувач

Офіційні опоненти:

  • Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Андрейчин Михайло Антонович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра інфекційних хвороб, завідувач;

  • доктор медичних наук, професор Незгода Ірина Іванівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра дитячих інфекційних хвороб

Провідна установа:

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

Захист відбудеться "21" вересня 2006 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України (01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5)

Автореферат розісланий "18" серпня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук В.І.Матяш

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У багатьох країнах [Cheesbrough J.S. et al., 1997; Yurdakok K. et al., 1998], а також в Україні [Крамарєв С.О., 1998; Глушкевич Т. і співавт. 1999] спостерігається ріст захворюваності на сальмонельоз, показник якої коливається від 17,4 до 38,1 випадків на 100 тис. населення. Погіршення епідемічної ситуації, що спостерігається в Україні впродовж останнього десятиліття, є наслідком сукупності дії багатьох чинників [Бобильова О.О. та співавт., 2002]. В умовах теперішніх економічних негараздів неминучий ріст інфекційної захворюваності. Це стосується передусім захворюваності на гострі кишкові інфекції. Адже внаслідок забруднення довкілля, питної води та харчових продуктів збудниками кишкових інфекцій створюються передумови для реалізації фекально-орального механізму їх передачі, а зниження опірності організму сприяє зараженню [Андрейчин М.А. і співавт., 1998].

Не дивлячись на те, що сальмонельоз зберігає за собою репутацію захворювання, яке в більшості випадків має сприятливий клінічний перебіг і наслідки, трапляються також тяжкі та генералізовані форми сальмонельозу, що ведуть до серйозних ускладнень (менінгіт, остеомієліт, міокардит, гепатит тощо) і можуть закінчитися летально [Пак С.Г. і співавт., 1988; Незгода І.І. і співавт., 2001]. Супутні хвороби органів травлення погіршують перебіг сальмонельозу, зростає інтоксикація, збільшується тривалість захворювання [Баширова Д.К. і співавт., 1996; Козько В.Н. і співавт., 1999].

Це привертає увагу до вивчення механізмів розвитку патологічного процесу у хворих на сальмонельоз на тлі супутньої патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та спонукає до всебічної оцінки внутрішніх органів при цьому захворюванні, зокрема патології печінки.

У літературі добре описані зміни, що виникають в організмі хворих на сальмонельоз, такі як гепатомегалія, гіпопротеїнемія та диспротеїнемія, гіпертрансфераземія та гіпербілірубінемія [Бондарєв Л.С. та співавт., 1996; Ющук Н.Д., 1996]. Однак недостатньо відображені дані про детоксикаційну функцію печінки, стан перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ), зміни в системі цитокінів, порушення мікробіоценозу кишечника у хворих на сальмонельоз із супутніми захворюваннями органів травлення. Попри багаточисленні дані літератури, на сьогоднішній день ще не до кінця з'ясована роль функціонального стану печінки у патогенезі та клінічних проявах сальмонельозу, недостатньо висвітлені причини і ступінь пошкодження печінки.

Зростаюча алергізація населення до синтетичних препаратів зумовлює підвищення інтересу до лікарських засобів рослинного походження. Широке використання синтетичних фармакологічних препаратів приводить до зниження адаптаційних можливостей організму людини, а підтримуючи функцію якогось одного органу або системи, негативно впливає на організм у цілому. У зв'язку з цим виникає необхідність використання ліків на основі біологічно активних речовин рослинного походження, які б не чинили побічного впливу на органи ШКТ [Андрейчин М.А., 2000].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є фрагментами комплексної науково-дослідної роботи кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського державного медичного університету "Ураження печінки при різних інфекційних захворюваннях на тлі супутньої патології: методи лікування" (№ державної реєстрації 01020007131).

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на сальмонельоз на тлі супутніх захворювань органів травлення шляхом включення до комплексної терапії альтану, кверцетину та активованих форм пробіотиків на основі вивчення їх впливу на патогенетичні ланки та клініко-функціональний стан печінки.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити особливості патогенетичних ланок і клінічні прояви ураження печінки у хворих на сальмонельоз без супутньої патології та із деякими супутніми захворюваннями органів травлення.

  2. Здійснити порівняльну оцінку ефективності різних методів терапії хворих на сальмонельоз із проявами ураження печінки на тлі супутньої патології травної системи та без неї.

  3. Розробити методи комплексного лікування хворих на сальмонельоз із проявами ураження печінки залежно від фонової супутньої патології органів травлення із використанням препаратів альтану та кверцетину.

  4. Вивчити стан мікробіоценозу кишечника у хворих на сальмонельоз із супутніми захворюваннями ШКТ та ефективність корекції виявлених порушень за допомогою активованих форм пробіотиків.

Об'єкт дослідження:клініко-патогенетичні особливості сальмонельозу та удосконалення комплексної терапії.

Предмет дослідження: хворі на гастроінтестинальну і септичну форми сальмонельозу, мікрофлора кишечника.

Методи дослідження: Вивчення особливостей перебігу сальмонельозу проводили за загальноприйнятими методами клінічного, лабораторного та допоміжних методів обстеження; визначення збудників захворювання – за допомогою бактеріологічного та серологічного методів; стан кишкового мікробіоценозу – за допомогою бактеріологічного методу; цитокіновий профіль – за показниками туморнекротизуючого фактора-альфа (ТНФ-) та інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) імуноферментним методом; процеси ПОЛ – за показниками малонового диальдегіду (МДА) і дієнових кон'югатів (ДК); стан АОЗ – за активністю церулоплазміну (ЦП) та насиченням трансферину (ТФ) залізом; синдром ендогенної інтоксикації – за рівнем молекул середньої маси (МСМ) спектрофотометричним методом; статистичну обробку інформації – за допомогою комп'ютерної програми "Excel" та "Statistica 5".

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне вивчення клініко-функціонального стану печінки у хворих на сальмонельоз із супутніми недугами травної системи: хронічним гастритом, гастродуоденітом, холециститом, панкреатитом, колітом, виразковою хворобою. Доповнені основні патогенетичні ланки перебігу та прогресування сальмонельозу у зв'язку з особливостями функціонування прозапальної та протизапальної ланок цитокінової системи, прооксидантно-антиоксидантного профілю, синдромом ендогенної інтоксикації при різних клінічних варіантах захворювання.

Встановлено, що супутня патологія органів травлення (хронічний гастрит, гастродуоденіт, холецистит, панкреатит, коліт, виразкова хвороба) у хворих на сальмонельоз сприяє тяжчому перебігу захворювання, збільшує тривалість патологічного процесу, подовжує звільнення організму від збудника, посилює ступінь кишкового дисбіозу, підвищує ступінь ураження органів травного тракту, зокрема печінки.

Обгрунтовані критерії патогенетичного лікування хворих на сальмонельоз із патологією шлунку, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, жовчного міхура, підшлункової залози, розроблені нові диференційовані схеми лікування, які включають застосування разом з базисною терапією вітчизняних препаратів альтану, кверцетину ("Гранули кверцетину" та "Корвітин") і їх поєднання та активованих форм пробіотиків.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано комплекс клінічних, біохімічних, імунологічних та інструментальних методів дослідження, який дозволяє оцінити ступінь порушення основних ланок патогенетичного ланцюга у хворих на сальмонельоз із супутніми захворюваннями ШКТ і може використовуватися як в науковій роботі, так і в клінічній практиці. Розроблені критерії діагностики порушення клініко-функціонального стану печінки, змін в системі ПОЛ-АОЗ, продукції прозапальних і протизапальних цитокінів, стану мікробіоценозу, що дозволяє прогнозувати тяжкість перебігу сальмонельозу на тлі супутніх захворювань органів травлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...