WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) (автореферат) - Реферат

Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) (автореферат) - Реферат

6. Концентрації ВМ у представниках іхтіофауни представлені у вигляді рядів:

- за числовим вираженням: Mn, Zn Cu As Pb Cd Co;

- за величиною накопичення у тканинах організму: хребетна кістка шкіра зябра печінка луска м'язи;

- за величиною накопичення різними видами: щука › окунь › краснопірка › лящ › плітка

Відсутність перевищень вмісту ВМ за санітарно-ветеринарними нормами, дозволяє стверджувати про придатність рибної продукції водойм III класу якості до споживання у харчових потребах.

7. Концентрації ВМ у вищих водних рослинах, представлені у вигляді рядів:

- за числовим вираженням: Mn > Zn > Cu > As > Pb > Cd > Co;

- за здатністю до накопичення різними видами: елодея канадська > жовтець водяний > лепешняк великий > м'ята водяна > незабудка болотна.

8. Встановленийхарактер і рівень зв'зку за вмістом ВМ, дозволяє проводити прогнозійний розрахунок для встановлення їх величин у ланках водної екосистеми, відносно їх концентрацій у воді та один одного.

9. Розроблені заходи по вилученню ВМ з водних екосистем дають можливість реалізації відновлення якості води та безвідходного виробництва.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. Для поліпшення якості води поверхневих вод малих річок Полісся, за рахунок вилучення з них ВМ, рекомендується підвищення біопродуктивності, шляхом збільшення площі проективного покриття водотоків до 10,0 кг фітомаси на м3 води та інтродукція гібриду білого і строкатого товстолобиків при щільності посадки 0,7 – 0,8 тис. екз./га.

  2. Для прогнозу вмісту ВМ в рибній продукції пропонується використовувати програмний продукт "Iphtio".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  1. Мороз О.О. (Бєдункова О.О.) Вивчення можливості використання фосфогіпсу в сільськогосподарському виробництві. // Вісник Рівненського державного технічного університету. Випуск 5(7), Рівне, 2000. – с. 23 -27.

  2. Веремеєнко С.І.,Мороз О.О. (Бєдункова О.О.), Ромчик Т.М. До вивчення мікробіологічної активності грунтів. Вісник Рівненського державного технічного університету. Випуск 3(10), Рівне, 2001. с.

  3. Клименко М.О., Веремеєнко С.І., Польовий В.М., Мороз О.О. (Бєдункова О.О.) Оцінка рівня біологічної активності грунтів Західного Полісся України. Таврійський науковий вісник. Випуск 20, Херсон, 2001. с.

4. Бєдункова О.О., Антонюк З.М. До розробки проекту форелевого риборозплідника. Вісник Українського державного університету водного господарства та прирродокористування. Випуск 2(26), Рівне, 2004.

  1. Сондак В.В., Бєдункова О.О., Буднік З.М. Морфометричні дослідження карася сріблястого в ставових умовах Полісської зони України. // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Випуск 2(30). Рівне, 2005. – с. 213-220.

  2. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Накопичення важких металів у представниках іхтіофауни водних екосистем. // Зб. наук. праць "Вісник національного університету водного господарства та природокористування". Вип. 4(32). Ч. 1. Рівне, 2005. – с. 192-197.

  3. Клименко М.О., Гроховська Ю.Р., Бєдункова О.О. Накопичення важких металів гідрофітами. // Зб. наук. праць "Вісник національного університету водного господарства та природокористування". Вип. 1(33). Рівне, 2006. – с. 159-164.

  4. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Міграція важких металів у харчових ланцюгах водних екосистем. // Зб. наук. праць "Вісник національного університету водного господарства та природокористування". Вип. 2(34). Ч. 1. Рівне, 2006. – с. 13-20.

  5. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Вплив екологічних факторів на склад промислових стад риб малої річки // Таврійський науковий вісник. Вип. 44. Херсон, 2006. – с. 167-174.

АНОТАЦІЯ

Бєдункова О.О. Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі р. Замчисько). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Державний агроекологічний університет Мінестерства аграрної політики України, Житомир, 2006.

Дисертація присвячена вивченню впливу важких металів на стан поверхневих вод малих річок, їх міграції по ланцюгам живлення водних екосистем та розробки заходів по покращенню якості води за рахунок вилучення важких металів гідробіонтами.

У роботі проведене встановлення основних джерел надходження важких металів у поверхневі води р. Замчисько, простежена зміна величин забруднювачів за 40-річний період. За результатами комплексної екологічної оцінки виявлено, що визначальний вплий на формування якості води даної річки чинить блок специфічних речовин, а семе такі елементи як Cu, Mn, Zn. За кількісними та якісними показниками проведено розрахунок рівня антропогенного навантаження на екосистему басейну річки та його динаміка за простежуваний період часу.

Результати проведених аналізів показали, що найбільший вміст важких металів у водних екосистемах знаходиться в мулі, а здатність до їх біоакумуляції у макрофітах та іхтіофауні може бути спрямована на покращення якості поверхневих вод.

Проведене математичне моделювання дозволило отримати рівняння прогнозійного розрахунку вмісту важких металів в рибопродукції, відносно їх вмісту у воді.

Ключові слова: водна екосистема, антропогенне навантаження, клас якості, важкі метали, гідробіонти.

АННОТАЦИЯ

Бедункова О.О. Миграция тяжелых металлов в водных єкосистемах (на примере речки Замчисько). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – Государственное высшее учебное заведение "Государственный агроэкологический университет" Министерства аграрной политики Украины, Житомир, 2006.

Диссертация посвящена изучению влияния тяжелых металов на состояние поверхностных вод малых рек, их миграции по пищевым цепям водных экосистем и разработке мероприятий по улучшению качества воды в результате изъятия тяжелых металлов гидробионтами.

В роботе отслежено изменение величин загрязнителей поверхностных вод за 40-летний период. Сумарный эффект высокой сельскохозяйственной освоенности (53,2%), выбросов загрязняющих веществ в атмосферу действующими предприятиями (1,65 тис. т/год), поступлений в реку значительного количества вредных стоков (4170 тис. м3/год) определяет качественный состав поверхностного стока бассейна и формирует гидрохимические показатели воды.

В результате комплексной экологической оценки установлено, что в формировании состава вод данной реки, в первую очередь принимают участие элементы тяжелых металлов, а именно Cu, Mn, Zn, которые превышают норму содержания во всех створах наблюдений в среднем в 10 раз и относят воды к III класу качества.

Оценка антропогенной нагрузки на єкосистему реки выявила ее динамическое изменение по уровням: слабоиспорченній (в 1964 г.) – среднеиспорченній (1995 г.) – испорченній (2004 г.), что обусловило негативніе изменения всех характеристик басейна.

Запланированній програмой исследований отбор проб гидробионтов показал их соответствие среднему состоянию развития кормовой базы рек зоны Полесья.

Определение содержания тяжелых металлов пищевых цепях водных экосистем выявило наибольшие концентрации всех элементов в донных отложениях несколько меньшими были их значения в макрофитах далее следовал зообентос, за ним ихтиофауна, зоопланктон и фитопланктон. Наименьшими были концентрации элементов в воде.

Проведенная математическая обработка статистических рядов данных полевых и лабораторных экспериментов позволила автору предложить методику расчета концентраций тяжелых металлов в водных экосистемах малых рек, относительно их значений в воде.

Предложен комплекс мероприятий по очистке поверхностных вод от избыточных концентраций тяжелых металлов за счет их способности к биоакумуляции.

Ключевые слова: водная экосистема, антропогенная нагрузка, класс качества, тяжелые металлы, гидробионты.

ANNOTATION

Bedunkova O.O. Water ecosystems: heavy metals migration (based on the river Zamchysko). - Handwritten.

The work to apply for the candidate of agricultural science degree (specialization 03.00.16 - ecology). - State Agro Ecology University. Ministry for Agriculture of Ukraine. Zhytomyr. 2006.

This work deals with the impact of heavy metals on surface water of small rivers and heavy metals migration over water ecosystems feeding chain as well as elaboration of the measures to improve quality of water by neutralization of heavy metals with hydrobionts.In this work the main sources of heavy metals of the river

Zamchysko are ascertained and fluctuation of the magnitudes of soils is traced over 40 years period. Based on results of the complex ecological assessment, it is observed that the core impact on the quality of waters of the river is made by certain specific substances such as Cu, Mn, Zn. There is both a quantitative and qualitative calculation of the level of anthropogenic load on the river ecosystem and its trend over the time period under review.

Based on results of the analyses made, it is observed that the slit contains the highest proportion of heavy metals in water ecosystems but the advantage can be taken from the ability of heavy metals to bioaccumulation with macrofits and iphtiofauna to improve the quality of surface water.

The mathematics model was built to obtain the equation of forecast calculation of the amount of heavy metals in the fishing products based on the proportion of heavy metals in the water.

Key words: water ecosystem, anthropogenic load, quality class, heavy metals, hydrobionts, bioaccumulation.


 
 

Цікаве

Загрузка...