WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) (автореферат) - Реферат

Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Бєдункова Ольга Олександрівна

УДК 504:4 (043.3)

Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько)

03.00.16 – екологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Житомир – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко Микола Олександрович, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри екології.

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,

Тарарико Юрій Олександрович, Інститут гідротехніки і меліорації УААН,завідувач відділом агроресурсів; кандидат сільськогосподарських наук

Довбиш Лариса Леонідівна, Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет",доцент кафедри грунтознавства та землеробства.

Провідна установа:Херсонський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України.

Захист відбудеться 07.11.2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 14.083.01 при Вищому навчальному закладі "Державний агроекологічний університет", за адресою: 10008, м. Житомир, вул Старий бульвар, 7.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету за адресою: 10008, м. Житомир, вул Старий бульвар, 7.

Автореферат розісланий 03.10. 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидатбіологічних наук М.М. Побірський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: За останні 50 років під впливом діяльності людини (широкомасштабні меліорації, хімізація сільського господарства, збільшення скидів стічних вод тощо) спостерігається суттєве забруднення водних об'єктів. Особливих змін зазнають малі річки Полісся. Внаслідок зростання антропогенного навантаження (АН) погіршуються як кількісні, так і якісні показники поверхневих вод. Відбувається зростання мінералізації, надходження сполук азоту, фосфору, а також специфічних речовин токсичної дії, де в багатьох випадках першочерговий вплив мають важкі метали (ВМ). Дослідженнями Будза М.Д., Гриба Й.В., Клименка М.О, Хвесика М.А., Мальцева В.І., Мольчака Я.О., Поліщука В.В., Мєльник В.Й., та інших відомих вчених з'ясовано, що інтенсивне погіршення якості поверхневих вод під впливом антропогенних чинників мало місце до 1990 року, а після зменшення темпів економічного розвитку, була помічена тенденція деякого поліпшення їх якості, завдяки самоочисній здатності річок. Проте, виходячи з даних Гончарова Г.Д., Мєтелєва В.В., Скорнякова В.А., Осадчого В.І., має місце ефект накопичення токсикантів у гідробіонтах, гідрофітах та донних відкладах, внаслідок чого виникає реальна загроза для питного та рибогосподарського водопостачання. У зв'язку з цим, постає необхідність у вивченні питань міграції ВМ у водних екосистемах. Особливої уваги заслуговують питання розподілу вмісту ВМ у ланцюгах живлення, закономірності їх накопичення в різних видах риб та розподілу в тканинах їх організму. За рахунок біоакумуляції, ВМ можуть бути вилучені із водної екоситеми разом з рибою, проте понаднормативний вміст ВМ в рибній продукції може скласти загрозу людині.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконувалась згідно програми наукових досліджень кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування (державна реєстрація за № 01950014579); обласною програмою збереження водності малих річок, охорони їх від забруднення та засмічення і використання екологічно чистих підземних вод винятково для питного водопостачання (за № 255); обласною програмою охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (за № 671-р).

Мета і завдання досліджень: полягали в оцінці впливу АН на зміну якості поверхневих вод малих річок, простеженні закономірностей міграції ВМ по ланцюгам живлення водних екосистем, а також оцінці придатності поверхневих вод III класу якості для питного і рибогосподарського використання.

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань:

- оцінити рівень АН на р. Замчисько;

- провести оцінку якості поверхневих вод річки і відповідності її вимогам питного і рибогосподарського використання;

- встановити тенденцію змін якості поверхневих вод річки;

- визначити вміст ВМ у ланцюгах живлення водної екосистеми;

- виявити закономірності розподілу концентрацій ВМ в окремих видах та частинах організму риб;

- побудувати математичні моделі міграції ВМ у водних екосистемах;

- розробити комплекс природоохоронних заходів запобігання забруднення водних екосистем ВМ.

Об'єкт досліджень – процеси природних та антропогенних змін водної екосистеми малої річки Замчисько.

Предмет досліджень – параметри і показники, що характеризують якість поверхневих вод, рівень АН, вміст ВМ у ланцюгах живлення та рибопродукції.

Методи досліджень - використані теоретичні (аналіз і синтез статистичних даних, порівняння) та прикладні (польові, лабораторні, модельні, математичної та статистичної обробки експериментальних даних, а також кореляційного аналізу) методи.

Наукова новизна результатів досліджень: Встановлено тенденцію зміни якості поверхневих вод, яка в результаті зростаючого АН обумовлена вмістом ВМ. Удосконалено методику визначення вмісту ВМ у ланцюгах живлення. Проведено порівняння вмісту ВМ в рибній продукції води III класу якості з санітарно-ветеринарними нормами. Розроблено математичні моделі міграції ВМ у водних екосистемах, а також дані рекомендації з відновлення водних екосистем для забезпечення придатності поверхневих вод питним та рибогосподарським вимогам.

Практичне значення одержаних результатів: Розроблений комплекс природоохоронних заходів з поліпшення стану водних екосистем, та зменшення вмісту ВМ у поверхневих водах. Запропонована методика прогнозування вмісту ВМ у ланцюгах живлення водних екосистем. Підготовлені наукові повідомлення і статті. Результати досліджень є методологічною базою для оцінки негативних наслідків АН на стан водних екосистем; впроваджені і використовуються в навчальному процесі НУВГП при підготовці фахівців з водних біоресурсів та екологів; обласною програмою збереження водності малих річок, охорони їх від забруднення та засмічення і використання екологічно чистих підземних вод винятково для питного водопостачання (за № 255); обласною програмою охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (за № 671-р).

Особистий внесок здобувача: Автором обгрунтовані методи оцінки та напрямки дослідження водних екосистем в умовах зростаючого АН. Проаналізовані науково-теоретичні джерела та статистичні дані по якості поверхневих вод р. Замчисько за матеріалами Гідромету та управління екології м. Рівне. Проведені польові, лабораторні, модельні, аналітичні, статистичні дослідження та математичний обробіток отриманих результатів. Сформульовані висновки і розроблені рекомендації по відновленню стану воднних екосистем.

Апробація роботи: Результати досліджень були представлені на науково-практичних конференціях: м. Рівне УДАВГ, 2000; 2001; 2004 та 2006 рр.; м. Херсон ХДАУ, 2005 р., 2006 р.

Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць у фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації: Дисертація складається із вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел (180 найменувань) і двох додатків. Загальний обсяг дисертацій 225 сторінок. Текст ілюстровано 68 таблицями та 34 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтова актуальність дисертаційної роботи. Сформульована мета і завдання досліджень, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів. Наводяться дані про публікації, апробацію і впровадження результатів дослідження.

Розділ 1 "Стан вивченності питання міграції важких металів у водних екосистемах".

Здійснюється аналіз літературних джерел, стосовно вивчення стану водних екосистем, дослідження рівня антропогенного навантаження на екологічні системи малих річок та проблем надходження ВМ до поверхневих вод і їх міграції по ланцюгам живлення.

В роботах відомих вчених (Бочков А.П., Альокін О.А., Водогрецький В.Е., Коронкєвіч Н.І., Шебеко В.Ф., Клюєв К.А., Купріянов В.В., Будз М.Д., Клименко М.О., Гриб Й.В., Хвесик М.А., Мальцев В.І., Мольчак Я.О.,) відмічається, що в історії вітчизняного розвитку вивчення стану водних екосистем, можна виділити три періода: з 1940 по 1980 роки, у який вивчались гідрологічні питання, з основами екологічних; з 1980 по 1995 роки, коли посилився інтерес до вивчення гідрохімічного стану малих річок; і період з 1995 року і до тепер, набуло актуальності питання забруднення поверхневих вод токсичними елементами. В наукових дослідженнях було встановлено, що в Україні понад 13% водних об'єктів, за концентрацією у них Pb і майже 60% за вмістом Zn, ідентифіковані за класом якості як "забруднені", "брудні" та "дуже брудні". Токсичне забруднення поверхневих вод Cu, відносить 43% водойм до "забруднених", а 28% - до "брудних" і "дуже брудних". Близько 80% водойм за вмістом Cd характеризуються як "забруднені", "брудні" і "дуже брудні".

Літературні дані засвідчують, що погіршення екологічну стану поверхневих вод відбувається під впливом зростаючого АН, обумовленого надходженням до річок промислових стічних вод та поверхневого стоку з сільськогосподарських угідь. Як засвідчують дані досліджень Пєлєшенко В.І., Гаранжи А.П., Марголіна С.М., Лінник П.М. та ін. в поверхневі води малих річок Полісся надходять такі елементи як Cu, Zn,, Pb, Cd, Mn, Co, вміст яких коливається в межах 0,001 – 0,365 мг/л. Втановлено, що в багатьох випадках вміст ВМ в поверхневих водах є визначальним фактором їх екологічного стану. Проте, рівень токсичності водних екосистем недостатньо адекватно оцінюється за загальним вмістом ВМ у воді, тому досить доцільним є проведення біоіндикації забруднень. Відомі дослідження в цьому напрямку, обмежені встановленням біотичної акумуляції токсикантів окремими представниками водних екосистем, а розподіл і співвідношення вмісту токсичних речовин у харчових ланцюгах, лишаються маловивчені. Крім того, міграція ВМ у водних екосистемах до рівня іхтіофауни замикає ланцюг кругообігу забруднень на людині.


 
 

Цікаве

Загрузка...