WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Аналіз даних проводили за допомогою контрольних карт, в які вносили паспортні, антропометричні дані, фактори ризику, особливості розвитку та перебігу захворювання, в тому числі ускладнення, лабораторні та інструментальні обстеження, програми лікування та реабілітації, а також дані про виходи захворювання протягом 1 року. Всі дані з карт обстеження хворих заносили до бази даних, створеної у програмі STATISTICA 6.0.

В дослідженні були використані дані, отримані в рамках клініко-інструментального обстеження пацієнтів (ЕКГ у 12 відведеннях; функцiональний стан мiокарда, ступінь гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ), а також показники внутрiшньосерцевої та центральної гемодинамiки - за даними ЕхоКГ на апараті "Aloka – 2000" (Японія); діагностика ішемії – за даними навантажувальних та фармакологічних тестів – ВЕМ, тредміл-тесту та дипіридамолової проби; оцінка серцевого ритму та динаміки сегмента ST - за даними 24-годинного холтерівського моніторування ЕКГ на системі "Еpicardia 2500 Holter System" фірми "Hellige" (Німеччина) з використанням двох двополюсних відведень; холтерівське моніторування ЕКГ для оцінки серцевого ритму та ішемії). Дисертантом також було виконано ЧСЕКС для вивчення коронарного резерву та реєстрацію СУ-ЕКГ з виділенням ППШ, які визначали в ортогональних відведеннях за Франком X, Y, Z на автоматизованому діагностичному комплексі "Монітор"(Росія).

Ступінь остеопенії або остеопорозу характеризували на основі визначення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) за методом подвійної рентгенівської абсорбціометрії на абсорбціометрі ДРХ-А фірми LUNAR (Швейцарія). Визначення проводили в поперековому відділі хребта (L1-L4) в передньозадній проекції.

Для аналізу стану системи гемостазу використовували комплекс параметрів, що характеризують: згортальну систему (АЧТЧ та ТЧ як маркери внутрішнього шляху згортування, ПТЧ - як маркер зовнішнього шляху, фібриноген – який, крім того, оцінювали як маркер запальної реакції); фібринолітичну систему (Хагеман-залежний фібриноліз і час еуглобулінового лізису); антикоагулянтну активність (антитромбін ІІІ, плазміноген, протеїн С). Досліджували основні показники ліпідного обміну: ХС, ТГ, ХС ЛПНГ і ХС ЛПВГ на аналізаторі ФП-900 (Фінляндія). Вміст ХС ЛПНГ розраховували за формулою Фрідвальда. Коефіцієнт атерогенності визначали за формулою А.Н. Клімова.

Лікування пацієнтів проводили відповідно до встановлених стандартів (на основі вказаних вище Керівництв) лікування ІМ з елевацією сегмента ST, ІМ без елевації сегмента ST, НС. Для аналізу враховували використання антитромбоцитарних препаратів (переважно аспірину), інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, нітратів (в/в та per os), -адреноблокаторів, антагоністів кальцію, статинів, непрямих антикоагулянтів, гепарину (в/в та підшкірно), низькомолекулярних гепаринів, а також тромболізису при ІМ з елевацією сегмента ST та хірургічних втручань. Для корекції менопаузальних розладів у різних категорій хворих використовували декілька методик: ЗГТ для лікування вегетативних проявів клімактеричного синдрому і остеопорозу, а також після операції двобічної оваріоектомії; фітомодулятор естрогенових рецепторів клімадинон (екстракт циміцифуги рацемози).

Отримані дані обробляли за допомогою статистичних пакетів „EXCELL" та „STATISTICA 6.0." Достовірність відмінностей між групами визначались за t-критерієм Стьюдента у випадках великої кількості спостережень аналізованих параметрів та за наявності правильного розподілу величин. Різницю параметрів, що порівнювали за двома точками, вважали достовірною при P< 0,05. Оскільки проведений аналіз у більшості випадків не підтверджував гіпотезу про нормальний розподіл показників, використовували методи непараметричної статистики. Порівняння показників між групами проводили за допомогою непараметричного U-тесту Манн-Уітні та точним критерієм Фішера. Тест 2 використовували для порівняння відсоткових співвідношень. Також був використаний послідовний аналіз Вальда з визначенням міри інформативності Кульбака та виведенням показника відносного ризику (Relative risk, RR) події з 95% довірчим інтервалом, який характеризує значущість окремих факторів для виникнення комбінованої кінцевої точки (ККТ), яка включала: смерть, госпіталізацію, виникнення ГКС, інсульту або транзиторної ішемічної атаки, фібриляції/тріпотіння передсердь, СН (або погіршення її ФК). На основі дискримінантного аналізу проведено багатофакторний (у тому числі двофакторний), в результаті чого створені багатофакторні моделі несприятливого прогнозу для чоловіків та жінок з ГКС та ССт. Коефіцієнт кореляції між показниками вираховувався за рядами Спірмана.

Результати дослідження.

Для з'ясування деяких патофізіологічних механізмів виникнення та дестабілізації ІХС вивчено стан системи гемостазу у жінок в пре- і постменопаузі за наявності стабільних та гострих форм ІХС. Визначення параметрів гемостазу проведено у 25 жінок віком 37-62 роки (11 – з хірургічною менопаузою після проведення двобічної оваріоектомії з приводу різних гінекологічних захворювань, крім злоякісних новоутворень; 14 – з природною менопаузою). Встановлено, що значних змін у коагулянтній і антикоагулянтній системах при настанні менопаузи не відбувається, проте при хірургічній менопаузі значною мірою страждає система фібринолізу (табл.1): Хагеман-залежний фібриноліз був

Таблиця 1

Показники гемостазу у жінок з природною та хірургічною менопаузою

Показники

Здорові жінки пременопаузального віку, контроль (n=15)

Жінки з природною менопаузою

(n=14)

Жінки з хірургічною менопаузою

(n=11)

АЧТЧ, с

48,5 + 1,7

44,3 + 2,8 *

41,4 + 2,3 *

ТЧ, с

15,5 + 0,8

14,9 + 0,9

14,0 + 1.0 *

ПТЧ, с

17,4 + 0,6

15,0 + 0,9 *

16,3 + 0,9 *

ФГ, г/л

2,91 + 0,75

3,20 + 0,34 *

3,67 + 0,32 *

Антитромбін ІІІ, %

92,7 + 5,9

89,7 + 6,9 *

83,0 + 7,9 *

Протеїн С, %

94,9 + 6,4

92,5 + 7,3

91,6 + 9,4 *

ЧЕЛ, хв

189,5 +12,3

209,8 + 15,7 *

256,0 + 14,4 *

Плазміноген, %

95,7 + 6,0

82,7 + 9,2 *

76,9 + 10,2 *

Ха-фібриноліз, %

14,1 + 1,9

18,3 + 1,6 *

21,0 + 2,2 *

* - відмінність показника від групи контролю достовірна за точним критерієм Фішера

у 1,5 рази меншим (P<0,05) за показники контролю. Такий дисбаланс різних ланок системи гемостазу може бути одним із пускових механізмів розвитку початкових атеросклеротичних змін у жінок у постменопаузі. Практично за всіма показниками зміни вираженіші при хірургічній менопаузі, тому остання (без проведення відповідної замісної терапії) повинна розглядатися як більш вагомий фактор ризику ІХС у жінок порівняно із природною.

З метою вивчення особливостей системи гемостазу у жінок зі стабільними формами ІХС були обстежені три групи пацієнтів: 10 жінок зі ССт напруження ІІ-ІІІ ФК в період пременопаузи, 14 жінок зі ССт напруження ІІ-ІІІ ФК в період постменопаузи, 16 чоловіків зі ССт ІІ-ІІІ ФК. Крім того, була сформована група порівняння – 25 здорових жінок у період постменопаузи; контрольну групу склали 15 здорових жінок зі збереженою менструальною функцією. Встановлено, що як у чоловіків, так і у жінок з ІХС спостерігається активація згортальної системи крові (табл.2). Показник АЧТЧ був меншим у всіх групах порівняно із контролем (це вказує на активацію згортальної системи при ІХС незалежно від статі), вміст фібриногену в сироватці крові жінок з ІХС в постменопаузі перевищував контрольне значення у 1, 7 рази (Р < 0,05). У жінок посилення коагуляції перебігає з вираженішою активацією зовнішнього шляху згортування (за даними ПТЧ). Для жінок, порівняно з чоловіками, більш значними були зміни системи фібринолізу, причому ці відмінності тісно корелювали з наявністю менопаузи. У жінок вищими були рівні фібриногену, який не лише виступає маркером посилення коагуляції, але також проявом активації прозапальної ланки атерогенезу.

Таблиця 2


 
 

Цікаве

Загрузка...