WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Розроблено диференційовані багатофакторні прогностичні моделі для чоловіків та жінок, які використовуються для виділення груп високого ризику розвитку подій протягом 1 року спостереження. Проведена перевірка роботи даних моделей на окремих вибірках підтверджує їх високе прогностичне значення і можливість використання в клінічній практиці для виділення груп високого ризику і проведення у цих категорій пацієнтів більш ретельного спостереження і вторинної профілактики ІХС з урахуванням статевих особливостей.

Впровадження результатів у практику. Практичні рекомендації, що базуються на основних положеннях дисертації, впроваджені у практику профільних відділень Дорожної клінічної лікарні № 2 станції Київ, Тернопільської обласної клінічної лікарні, Лікувально-консультативного центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, Львівської лікарні швидкої допомоги, Львівської міської лікарні № 5, Вінницького обласного центру радіаційного захисту населення, УНДІ реабілітації інвалідів. Крім того, результати роботи впроваджено в науково-педагогічний процес на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, внутрішньої терапії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, терапії медичного факультету Вінницького Національного медичного університету імені М.І.Пирогова, пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача в отримання наукових результатів полягає у виборі напрямку та методів дослідження; визначенні і відборі груп хворих, що аналізувалися; формулюванні мети та завдань дослідження; проведенні значної частини клінічних, інструментальних (ХМ ЕКГ, ВЕМ, ЧСЕКС, ЕхоКГ, визначення ППШ, денситометрія) та лабораторних обстежень; в аналізі, узагальненні та статистичній обробці отриманих результатів, формулюванні висновків та практичних рекомендацій, у підготовці наукових даних до публікації. Дисертантом особисто розроблено оригінальну систему різнобічного статистичного аналізу з вибором різнопланових методів і показників залежно від характеристик аналізованих сукупностей. Дисертант виконувала свої спостереження під час роботи в кардіологічних відділах Тернопільської обласної клінічної лікарні (де вона безпосередньо вела пацієнтів і працювала як консультант) і Дорожної клінічної лікарні № 2 станції Київ (де консультувала у відділеннях і Центрі здоров'я жінки). Дисертант також була одним із ініціаторів і організаторів комплексної програми „Жінка в менопаузі", що проводилась на базі Тернопільського лікувально-консультативного центру (договір про співпрацю від 15.05.2002 р.). Щодо розділу з хірургічних методів діагностики та лікування ІХС у жінок, то дисертант спостерігала за виконанням декількох коронарографічних обстежень, а також самостійно провела аналіз архівних даних залежно від статі згідно з договором про співробітництво з Інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМН України від 17.10.2004 р.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи викладені у вигляді доповідей на наступних конференціях, з'їздах, симпозіумах: VІ Конгрес кардіологів України (Київ, 2000); науково-практична конференція "Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів" (Київ, 2001), науково-практична конференція "Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів" (Одеса, 2001), ІІІ Зимова школа лікаря-інтерніста (Яремча, 2002), науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішніх хвороб" (Рівне, 2003), науково-практична конференція "Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб" (Донецьк, 2003), науково-практична конференція "Досягнення сучасної фармакотерапії – для лікарів внутрішньої медицини" (Київ, 2003), науково-практична конференція "Клінічна фармакологія і фармакотерапія захворювань внутрішніх органів: досягнення і перспективи" (Харків, 2003), науково-практична конференція "Міжнародні стандарти лікування та їх впровадження в повсякденну практику лікаря внутрішньої медицини" (Дніпропетровськ, 2003), науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішньої медицини" (Луцьк, 2004), науково-практична конференція "Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб" (Запоріжжя, 2004), науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішньої медицини" (Одеса, 2004), Всеукраїнська науково-практична конференція "Новини клінічної фармакології – лікарю-інтерністу" (Київ, 2004), Міжнародна навчально-освітня програма "Супутні захворювання у кардіологічних хворих: досягнення інтегративної медицини" (Київ, 2004), І Національний Конгрес лікарів внутрішньої медицини (Київ, 2005).

Апробацію дисертації було проведено на засіданні апробаційної вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця "Загальні питання терапії".

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 44 наукові праці, із них - 35 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 деклараційних патенти України 15 тез (13 тез та 4 статті не увійшли до списку літератури) в збірниках наукових праць, матеріалах наукових конгресів, пленумів, конференцій, у тому числі 4 - у закордонних виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертації викладений на 443 сторінках машинописного тексту, з яких 102 сторінки займають додатки і список літератури; містить 78 таблиць та ілюстрований 44 рисунками. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, клінічної характеристики обстежених хворих та опису методик дослідження, 9 розділів результатів власних досліджень, висновків та практичних рекомендацій. Бібліографічний покажчик літератури містить 519 наукових джерел, з яких 102 роботи - кирилицею та 417 - латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Клінічна характеристика хворих та методи дослідження. Проспективне спостереження проводилось протягом 1 року за когортою, що складалася з 457 хворих із діагнозом ГКС, які були госпіталізовані у блок інтенсивної терапії кардіологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні протягом 1998-2000 років (156 - з нестабільною стенокардією (НС), 138 - з інфарктом міокарда (ІМ) без елевації сегмента ST і 118 - з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST). Під спостереженням знаходилося також 222 пацієнти зі стабільною стенокардією, які були обстежені на базі кардіологічного відділу тієї ж лікувальної установи. Для вивчення особливостей коронарографічного обстеження у жінок, а також особливостей хірургічного лікування ІХС в жіночій когорті проведено аналіз медичної документації 303 хворих на базі Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМН України. Крім пацієнтів з ІХС, було обстежено 98 жінок з хірургічною та природною менопаузою (на базі Академічного консультативно-лікувального центру Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського) для вивчення ролі естрогенної недостатності як специфічного ФР ІХС в жіночій популяції, а також з'ясування можливого її впливу на виникнення і перебіг ІХС у жінок. Крім того, для вирішення окремих поставлених завдань проведений аналіз додаткових груп пацієнтів. Контрольну групу склали: 20 здорових чоловіків, 20 здорових жінок у пременопаузі і 20 жінок у постменопаузі.

Первинне обстеження хворих з ГКС проводилось в стаціонарних умовах; пацієнтів зі ССт - в стаціонарних або амбулаторних умовах. Повторне обстеження хворих проводилось для з'ясування віддаленого наслідку (в середньому через 1 рік після їх виписки з стаціонару по телефону або при амбулаторному огляді). При цьому враховували такі наслідки: смерть, розвиток НС, ІМ, розвиток або прогресування серцевої недостатності (СН), проведення хірургічних втручань з приводі ІХС, інсульт і транзиторні ішемічні атаки, госпіталізація, розвиток постійної фібриляції передсердь (ФП).

Діагноз Q-ІМ встановлювали відповідно до вимог Європейського Товариства кардіологів (2003) щодо визначення і лікування гострого ІМ з підйомом сегмента ST. Діагноз не Q-ІМ і НС встановлювали відповідно до вимог Керівництва Європейського Товариства кардіологів (2002). Діагноз ССт виставляли на основі Керівництва Американського Товариства кардіологів (2002). Для оцінки ступеня тяжкості клімактеричного синдрому (КС) використовували індекс Купермана і класифікацію О.М.Вихляєвої (1987), в основу якої покладено кількість припливів на добу.


 
 

Цікаве

Загрузка...