WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Барна Ольга Миколаївна

УДК 616.127-005.4-055.2-092-07-08-06

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику

14.01.11 - кардіологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, м. Київ.

Науковий консультант:

 член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор Нетяженко Василь Захарович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, м.Київ

Офіційні опоненти:

 доктор медичних наук, професор Волков Володимир Іванович, Інститут терапії імені Л.Т.Малої АМН України, завідувач відділу атеросклерозу та ІХС, м.Харків;

- доктор медичних наук, професор Маньковський Борис Микитович, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин, МОЗ України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу профілактики та лікування цукрового діабету, м. Київ;

 Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович, Інститут геронтології АМН України, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, м. Київ.

Провідна установа:

Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска АМН України", м. Київ.

Захист відбудеться 18.01. 2007 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 01601, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (01057, м. Київ, вулиця Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий 16.12. 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Т.Й.Мальчевська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця (ІХС) є широко поширеним захворюванням, яке в більшості економічно розвинутих країн світу займає провідне місце серед всіх причин захворюваності, смертності, тимчасової та стійкої втрати працездатності. За статистичними даними, упродовж останніх років в Україні ці показники мають тенденцію до зростання. Крім того, смертність від хвороб системи кровообігу в цілому і від ІХС зокрема в Україні значно перевищує середньоєвропейські показники (Амосова К.М., 2004; Нетяженко В.З., 2005; Пархоменко О.М., 2003).

До останнього часу вважали, що ІХС – переважно хвороба чоловіків середнього віку, у зв'язку з чим більшість широкомасштабних досліджень проводилося в чоловічій когорті. Крім того, націленість як лікарів, так і пацієнтів щодо виявлення ІХС у жінок значно занижені, що сприяє заниженій діагностиці даної патології у жіночій популяції (Коваленко В.М., 2005; Abuful A. et al., 2005; Jairath N. Et al., 2001).

Про актуальність проблеми ІХС у жінок свідчить започаткування у травні 2005 року особливої програми Європейського кардіологічного товариства „Жінка в серці" („Women at Heart"). Ця ініціатива акцентує увагу медичних працівників на зростанні серцево-судинних захворювань (ССЗ) у жінок і сприяє покращенню виявлення та лікування цих захворювань.

У цілому жінки хворіють на ІХС у віці, на 10-15 років старшому, ніж чоловіки. Пізніший початок захворювання пов'язують з дією естрогенів, що виконують антиатерогeнну роль до настання менопаузи, однак в постменопаузі експонента захворюваності жінок на ІХС починає різко зростати, практично наздоганяючи чоловіків при досягненні віку 70 років. Тому у зв'язку із загальним постарінням населення на сьогодні ІХС є найбільш важливою причиною смертності та інвалідності серед жінок старшого віку (Barrett-Connor E.T.et al., 2003; Johnson P., 2005).

Важливе значення має вивчення патофізіологічних механізмів розвитку ІХС у жінок, особливо тих, які сприяють дестабілізації атеросклеротичного процесу. Однак статеві відмінності таких патофізіологічних процесів практично не вивчені. З'ясування їх може дати можливість диференційованого медикаментозного втручання з пріоритетним впливом не тільки в залежності від варіанту атеросклеротичного ураження, стадії розвитку ІХС і особливостей фармакодинамічної дії препаратів, але й статі пацієнтів (Weisz D., 2004).

Незважаючи на те, що у жінок ІХС виникає пізніше, ніж у чоловіків, часто вона розвивається після тривалої дії факторів ризику (ФР), в тому числі – модифікованих, а це створює передумови для ефективної первинної профілактики. Встановлено (MacIntyre K., 2001; Rosenfeld J., 2000; Schenck-Gustafsson K. еt al., 2000), що поширеність і ФР ІХС мають статеві відмінності. Однак немає однозначності у поглядах на те, як кожен з відомих ФР впливає на перебіг та прогноз ІХС у чоловіків та жінок. В останні роки з'являються поодинокі повідомлення про те, що певні причинно-наслідкові зв'язки існують у жінок між остеопорозом та ІХС (Поворознюк В.В., 2002; Раскина Т.А. и соавт., 2005; Masse P.G., 2005; Ziegler S., 2005), хоча механізми цієї залежності потребують подальших досліджень.

Пацієнтки з ІХС жіночої статі мають суттєві відмінності в клінічній картині захворювання (Ильяш М.Г., 1998; Hochman J.S., 1999). Симптоми стенокардії та гострого коронарного синдрому (ГКС) у жінок часто менше виражені та недостатньо специфічні, а розвиток ІХС більш поступовий. Є відмінності у частоті супутніх захворювань у жінок і чоловіків з ІХС. У порівнянні з чоловіками больовий синдром у грудній клітці у жінок частіше пов'язаний з атиповими для ІХС симптомами: болем у животі, задишкою, нудотою і загальною слабістю (D'Antono B., 2003).

Інше дискутабельне і малодосліджене питання вказаної проблеми – труднощі в діагностиці ІХС у жінок. Діагностична достовірність навантажувальних тестів у жінок є нижчою (Roger V.L., 2002; Majstorov V. et al., 2005), оскільки у них виявляється більша частота хибнопозитивних результатів при меншій частоті атеросклерозу при коронарографії (при коронарографії у жінок нормальні коронарні судини виявляються в 3 рази частіше, ніж у чоловіків). Однак не встановлені додаткові критерії, які могли би збільшити діагностичну цінність навантажувальних тестів для діагностики ІХС у жінок.

Аналіз ефективності лікування чоловіків і жінок з ІХС показує, що терапевтичні методи лікування дещо відрізняються (Roeters van Lennep J.E., et al., 2000; Alexander K.P., 2001). Фармакодинаміка та фармакокінетика багатьох фармакологічних середників для лікування ІХС також має статеві відмінності (Cotreau M.M. et al., 2005; Isaacsohn J. et al., 2001; Kam K.W., 2004). Однак диференційовані лікувальні стратегії для лікування ІХС у жінок не розроблені. Важливим також є те, що більшість клінічних досліджень, пов'язаних з проблемою діагностики та лікування ІХС, не включали жінок або включали їх у малих кількостях. Тому можливість використання результатів цих досліджень для лікування жінок залишається сумнівною, оскільки чоловіки та жінки з ІХС мають значні відмінності в факторах ризику, епідеміології, точності діагностичного тестування та ефективності лікування. Тому оптимальні діагностичні та лікувальні стратегії щодо ІХС у жінок дотепер залишаються гіпотетичними. Вирішенню зазначеної проблеми і присвячена дана робота.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи (НДР) кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця "Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у різних категорій хворих" (державний реєстраційний номер 0105U006878, автор була співвиконавцем даної НДР з 2002 по 2006 рік) та НДР кафедри факультетської терапії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського „Клініко-патогенетичні та морфофункціональні особливості ІХС при супутньому хронічному бронхіті, цукровому діабеті, експериментальному гіпертиреозі, гастродуоденальних виразках та їх диференціальна діагностика" (державний реєстраційний номер 0103U0010017, автор була співвиконавцем даної НДР з 2000 року до 2002 року). Матеріали НДР 0103U0010017 Тернопільського

державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського були використані автором згідно з договором про співпрацю від 15.05.2002 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...