WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка (автореферат) - Реферат

Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка (автореферат) - Реферат

Про доцільність визначення активності досліджуваних ферментів в сироватці крові, зокрема ТФан/ТФк, для ранньої діагностики раку, свідчить наступний приклад. В хірургічне відділення ДОКТМО ім. Калініна був госпіталізований хворий Б. 60-ти років з попереднім діагнозом: ВХ, активна фаза, виразка шлунка, ускладнена кровотечею. Разом із загальноклінічними дослідженнями при госпіталізації вивчена активність ферментів обміну вуглеводів та метаболізму попередників ДНК в сироватці крові (нмоль/хв/мг): ТФан 16,93; ТФк 18,01; ТФан/ТФк 0,94; АДА 4,00; ЛДГ 11,69; Г6ФДГ 1,41. Звернули увагу, що не тільки активність ензимів, які використовуються при розрахунку пропонованого показника проліферації, але й ферментів вуглеводного обміну була подібна до активності при раку у відповідній віковій групі. Так при РШ в групі 60-69 років: ТФан 17,092,81; ТФк 17,082,50; ТФан/ТФк 1,000,03; АДА 6,000,78; ЛДГ 13,351,60; Г6ФДГ 0,890,10. Отже, за значеннями ТФан/ТФк, активністю ТФан, ТФк, ЛДГ, Г6ФДГ сироватки крові, зміни метаболізму були подібні до таких у пухлинах, що дозволяло запідозрити рак.

З чинників, що підвищують вірогідність розвитку раку при ВХ шлунка, були, наявність в анамнезі з 1967 року виразки дванадцятипалої кишки. В травні і червні 2002 рр. спостерігалися кровотечі, проходив курс консервативної терапії. Госпіталізований у відділення в 2002 липні. Гастроскопія: виразка шлунку до 3,5 см в діаметрі, краї нерівні, щільні. Виразка вимагає морфологічної оцінки. Біопсія: фібриноїдний некроз, інфільтрація лейкоцитами, пептична виразка. В дрібному фрагменті – легка дисплазія. Виконано резекцію шлунку по Більрот I. Гістологічний висновок: в препараті аденокарцинома, раковий лімфангоїт. Заключний діагноз: Рак шлунку. Т3N2M0.

Під час роботи нами було вивчено вікові особливості активності окремих ферментів у здоровому організмі, при ВХ, при РШ. Для оцінки системного впливу хвороби на організм людини та визначення специфічних змін при ВХ та РШ для всієї сукупності досліджених ензимів, було застосовано методи кластерного аналізу з побудовою нейронних сітей Кохонена. Результати аналізу тканинних ферментів (як попередників ДНК, так і обміну вуглеводів) довели неоднорідність групи пацієнтів з ВХ, що значення ферментативної активності у 1-й гр ВХ, в 2-й гр ВХ та серед хворих на РШ чітко відрізняються між собою (статистично значущі відмінності по критерію хі-квадрат, p<0,001). У хворих 2-ї гр ВХ зміни активності наближаються до таких при РШ. Проте більше практичне значення має можливість використання в діагностичних цілях активності ензимів крові. Встановлено, що розподіл хворих за показниками активності ензимів по кластерах патологій є достовірним (по критерію хі-квадрат p<0,001). Аналіз центрів кластерів показав, що відмінності значень активності ферментів крові максимальні між групою контролю і РШ. Крім того, відрізняються за ферментативною активністю кластер 1-ї та 2-ї груп ВХ (для 2-ї гр. ВХ характерним є ускладнений перебіг та, як правило, протікання хвороби на фоні хронічного атрофічного гастриту, та супутній розвиток кишкової метаплазії, дисплазії).

Таким чином, доведено, що сироватка відображує особливості активності тканинних ензимів, що група хворих на ВХ неоднорідна. На особливості метаболізму попередників ДНК, обміну вуглеводів впливають як характер протікання ВХ, так і супутні морфологічні зміни СОШ (фон на якому протікає ВХ).

Отже, інформативне, недороге і просте у виконанні біохімічне обстеження може бути включено в традиційний комплекс діагностичних методів при пухлинній патології. Найбільшу практичну значущість може мати його використовування при динамічному спостереженні в групі підвищеного онкоризику, куди (за виявленими особливостями метаболізму) можуть бути віднесені хворі, у яких ВХ протікає на фоні ХАГ, передракових змін СОШ.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової задачі, що виражається у встановленні вікових відмінностей обміну вуглеводів і попередників ДНК в процесах проліферації у пацієнтів з виразковою хворобою та з раком шлунка, виявленні метаболічних зрушень, які можуть сприяти неопластичній трансформації та бути використані при індивідуальному виборі тактики лікування. Наукове завдання вирішено шляхом експериментального вивчення вікової активності маркерних ферментів обміну вуглеводів і попередників ДНК, зіставлення їх з особливостями патоморфології тканин.

1. Вікове підвищення активності ТФк (с = 0,847) та ЛДГ (с = 0,801) в крові здорових людей, свідчить про посилення катаболічних процесів і анаеробного гліколізу при старінні. Після 60 років достовірне зниження активності Г6ФДГ та АДА в еритроцитах може бути метаболічним фоном для розвитку морфофункціональних змін червонокрівців в похилому віці.

2. Динаміка вікових змін активності ферментів метаболізму попередників ДНК у хворих ВХ і РШ відрізняється в порівнянні з нормою. На фоні виявлених змін вуглеводного обміну, це сприяє посиленню процесів проліферації, які використовують енергію анаеробного гліколізу.

3. Встановлено зворотний зв'язок між співвідношенням активності АДА, ЛДГ в еритроцитах та віком і важкістю патологічних процесів, обумовлених зокрема, порушенням оксигенації СОШ та ступенем розвитку гіпоксії.

4. Математичний аналіз засвідчив, що зміни активності ТФан/ТФк залежать не тільки від віку, але більшою мірою від морфологічних змін в СОШ. Встановлено, що після 40 років у хворих ВХ з супутніми передраковими змінами вони максимально наближені до метаболічних зсувів при РШ. Це вказує на підвищення онкоризику у таких хворих в старших вікових групах.

5. Виявлені відмінності в активності тимідинфосфорилази пацієнтів з ВХ різної важкості дозволяють використовувати її визначення при виборі індивідуальної тактики лікування.

6. Вікові зміни активності ферментів метаболізму вуглеводів та попередників ДНК, які відображають посилення проліферативних та гіпоксичних процесів, дозволяють вважати вік суттєвим чинником в патогенезі виразкової хвороби та раку шлунка.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Співвідношення ТФан/ТФк важливо застосовувати при індивідуальному визначенні онкоризику. Хворі на виразкову хворобу з наявністю передракових змін в слизовій оболонці шлунка і які в анамнезі мають ускладнення, при зростанні показника співвідношення потребують раннього оперативного лікування.

2. Дослідження активності ензимів в еритроцитах (аденозиндезамінази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лактатдегідрогенази) варто застосовувати при обстеженні хворих з виразковою хворобою та у хворих на рак шлунку. Ці показники можуть використовуватись для прогнозування характеру перебігу хвороб та оцінки ефективності лікування.

3. Показник співвідношення АДА/ЛДГ еритроцитів дозволяє прогнозувати перебіг виразкової хвороби. Ризик розвитку ускладнень підвищується при зниженні його в 2 рази і більше порівняно з віковою нормою.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бакурова Е.М. О возможности использования ферментативного теста для ранней диагностики и при лечении рака желудка// Архив клин. и экспер. медицины. – 2003. –Т.12, №.2 -С. 204 – 209.

2. Борзенко Б.Г., Кульчицкий О.К., Бакурова Е.М. Возрастные аспекты метаболизма тимидинмонофосфата и возможные пути его контроля // Пробл. старения и долголетия. – 2002. – Т.11, №4. – С. 363 –369. (Особисто здобувачем проведено дослідження активності ТФан, ТФк, статистичну обробку результатів, написання статті).

3. Роль ферментативной особенности гипоксии при язвенной болезни / Б.Г. Борзенко, Е.М. Бакурова, Т.Н. Кухнина, А.М.Дудин // Лікарська справа. – 2003. – № 1 (січень – лютий). – С.67– 71. (Здобувачем проводились дослідження активності АДА, ЛДГ. Аналіз результатів статистичної обробки, написання статті).

4. Патент 48550А України МКИ А 61В10/00. Спосіб діагностики раку: Патент 48550А України, МКИ А 61В10/00 Б.Г, Борзенко, О.М. Бакурова, І.В. Василенко, О.М. Білозерцев (Україна). – № 2001106848; Заявл. 09.10.01; Опубл. 15.08.2002, Бюл. промисл. власн. – №8. (Здобувачем проведено патентний пошук, написання та оформлення матеріалів патенту).

5. Патент 60586 А України МКИ А 61В10/00. Спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби: Патент 60586 А України, МКИ А 61В10/00 Б.Г. Борзенко, О.М. Бакурова, Т.М. Кухніна, О.М. Дудін (Україна). – № 2003010158; Заявл. 01.01.03; Опубл. 15.10.2003, Бюл. промисл. власн. – № 10. (Особисто здобувачем запропоновано та визначено ферментативний показник гіпоксії, виконано аналіз матеріалу).

6. Патент 3105 України МКИ А 61В10/00. Спосіб визначення індивідуальної хіміочутливості пухлин шлунка до 5-фторурацилу та його попередників: Патент 48550А України, МКИ А 61В10/00 Б.Г, Борзенко, О.М. Бакурова, Т.Н. Кухніна, Ю.В. Думанський (Україна). – № 2004010563; Заявл. 26,01,04; Опубл. 15.10.2004, Бюл. промисл. власн. – № 10. (Особисто здобувачем проведено патентний пошук, визначення активності ТФан, ТФк, зіставлення результатів біохімічних тестів з даними патоморфологічних досліджень, написання матеріалів патенту).

7. Борзенко Б.Г., Бакурова О.М. Експрес-тест діагностики ускладнень виразкової хвороби// Фізіологічний журнал. – 2002.- Т.48, № 4. – С.116-117. (Здобувачем проведені дослідження ферментативної активності, зіставлення результатів з характером перебігу хвороби, написання та підготовка тез до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...