WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Методичні рекомендації:

1. Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови довгострокового зберігання Haemophilus influenzae // Сельнікова О.П., Поліщук О.І., Колтукова Н.В., Брич О.І. – Київ: Товариство "Знання" України, 2004. – 29 с. (Здобувачем зібрано, проаналізовано та описано матеріал стосовно методик виділення, ідентифікації, визначення антибіотикочутливості бактерій роду Haemophilus).

Статті та тези в інших наукових виданнях:

  1. Поліщук О.І., Брич О.І., Рубан Н.М., Колтукова Н.В., Брич Л.М. Біологічні властивості та спосіб довгострокового зберігання клінічних штамів Haemophilus influenzae // Зб. праць співробіт. Музею патогенних для людини мікроорганізмів "Методи одержання чистих культур мікроорганізмів та їх довгострокового зберігання в колекціях". – К.:Тов. "Знання" України. – 2004. – С. 17-25. (Здобувачем особисто проведені дослідження життєздатності клінічних штамів гемофілів та дослідження з підбору середовищ для довготривалого зберігання різних видів гемофільних бактерій).

  2. Сельнікова О.П., Брич О.І. Проблема гемофільної інфекції в патології дітей раннього віку та перспективи її вивчення в Україні // Бюл. Інституту сільськогосподарської мікробіології. – Чернігів. – 2000. - № 7. – С.69.

  3. Брич О.І. Антибіотикорезистентність клінічних ізолятів Haemophilus influenzaе // Матеріали VII Міжнарод.мед. конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль. – 2003. – С.289.

  4. Поліщук О.І., Брич О.І. Перспективи використання експрес-методів діагностики інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b // Матеріали робочої наради-семінару з актуальних проблем епідеміології, діагностики та профілактики інфекційних хвороб. – Тернопіль. – 2000. – С.34.

  5. Поліщук О.І., Брич О.І., Винник Н.П. Лабораторна діагностика пневмоній, викликаних Haemophilus influenzae типу b, у дітей раннього віку // Матеріали Х з'їзду Товариства мікробіологів України. – Одеса. – 2004. – С.162.

  6. Брич О.І., Головня О.М. Чутливість до антибіотиків клінічних штамів гемофільних бактерій // Матеріали науково-практичної конференції "Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини". – Харків. – 2004. – С.13.

АНОТАЦІЯ

Брич О.І. Етіологічна роль Haemophilusinfluenzae в захворюваннях осіб різного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидита медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2006.

На основі комплексної лабораторної діагностики встановлено значний рівень поширеності інфекцій, спричинених бактеріями H.influenzae типу b, серед різних вікових груп населення та високий рівень носійства цього збудника серед здорових дітей дошкільного віку. Обгрунтовано необхідність проведення відповідних лікувально-профілактичних заходів, серед яких найбільш важливим є вакцинопрофілактика дітей дошкільного віку. Досліджено біологічні особливості виділених штамів. Доведено високу чутливість та специфічність препарату для реакції коаглютинації як основи для розробки комерційного вітчизняного діагностикуму.

Ключові слова: бактерії роду Haemophilus, Hib-інфекції, носійство, лабораторна діагностика, вакцинопрофілактика, діагностикум..

АННОТАЦИЯ

Брич О.И.Этиологическая роль Haemophilusinfluenzae в заболеваниях лиц разного возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 03.00.07 – микробиология. – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, 2006.

В диссертации на основе комплексной лабораторной диагностики, которая включает бактериологические и серологические методы исследований, установлено значительный уровень распространенности инфекций, вызванных бактериями H.influenzae типа b, среди разных возрастных групп населения и высокий уровень колонизации этим возбудителем носоглотки здоровых детей дошкольного возраста, а также изучено биологические особенности выделенных штаммов. Обоснована необходимость проведения соответствующих лечебно-профилактических мероприятий, среди которых наиболее важным является вакцинопрофилактика детей дошкольного возраста.

Установлена высокая диагностическая ценность полученных лабораторных серий сывороток к разным серотипам H.influenzae для применения реакции коагглютинации и других серологических реакций. Доказана высокая чувствительность и специфичность препарата для реакции коагглютинации как основы для разработки коммерческого отечественного диагностикума. Показана целесообразность приготовления реагентов для реакции коагглютинации в лабораторных условиях с целью експресс-диагностики гемофильных инфекций.

Данные серологических исследований показали, что удельный вес H.influenzae типа b в этиологической структуре бактериологически не расшифрованных гнойных бактериальных менингитов, составлял 10,0 %, а на долю Streptococcus pneumoniae приходилось 25,0 %.

На основании серологических исследований сыворотки крови и мочи 65 детей дошкольного возраста, госпитализированных с подозрением на пневмонию установлено, что удельный вес Hib-инфекции дыхательных путей составил 33,9 %, из них на долю Hib-пневмоний приходилось 26,2 %, а на долю Hib-бронхитов – 7,7 %.

При бактериологическом исследовании слизи носоглотки 427 детей дошкольного возраста у 11,7 % выявлено носительство H.influenzae серотипа b I – VIIІ биотипов. Уровень носительства Hib значительно колебался у детей разных дошкольных учреждений – от 21,7 % до 1,9 %. Большинство штаммов H.influenzae (56,2 %) выделено в ассоциации с -гемолитическим стрептококком. Ввиду того, что носители Hib могут быть источником инфекции с развитием манифестных форм тяжелых заболеваний у детей младшего возраста, полученные результаты являются одним из показателей распространенности Hib-инфекции в Украине.

Определено, что среди 52 штаммов гемофилов, изолированных от взрослых с острыми и хроническими заболеваниями дыхательных путей, преобладали бактерии H.influenzae – 83,0 %, штаммы H.parainfluenzae составляли 17,0 %. При этом из 52 исследованных штаммов гемофильных бактерий 73,0 % принадлежали к первым трем биотипам. Принадлежность биохимически инертных 20 изолятов к роду Haemophilus подтверждена исследованием состава клеточных жирных кислот – важного хемотаксономического признака. На основании проведенных исследований коллекция Музея патогенных для человека микроорганизмов пополнена 6 штаммами H.influenzae. Полученные данные антибиотикочувствительности гемофильных бактерий, изолированных от взрослых с бронхолегочными заболеваниями свидетельствуют о наличии штаммов, резистентных к ампициллину, хлорамфениколу, тетрациклину, цефотаксиму, цефтриаксону. Эти данные значимы для мониторинга антибиотикорезистентности региональных штаммов гемофилов, а также при определении перечня препаратов для эмпирического лечения острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы, обусловленных гемофильными бактериями.

Исследована антибиотикочувствительность эталонных штаммов H.influenzae с использованием в работе сред, приготовленных на основе агара Мюллера-Хинтона и АГВ. Не обнаружено достоверной разницы в значениях диаметров зон задержки роста гемофильных бактерий на указанных средах, что дает возможность рекомендовать их для проведения соответствующих тестов.

Проведено сравнительное исследование влияния 4-х стабилизирующих сред на жизнеспособность лиофилизированных клинических штаммов H.influenzae. Обосновано использование агаризованной сахарозо-желатиновой среды для длительного сохранения возбудителей гемофильной инфекции в музейных коллекциях микроорганизмов. Ключевые слова: бактерии родаHaemophilus, Hib-инфекции, носительство, лабораторная диагностика,вакцинопрофилактика, диагностикум.

SUMMARY

Brich O.I. The etiological role of Haemophilus influenzae in persons various age diseases. – Manuscript.

Dissertation for candidate of medical sciences degree on speciality 03.00.07 – microbiology. – National Medical University named by O.O. Bogomolets, Kyiv, 2006.

The considerable level of Haemophilus influenzae type b diseases in persons various age and new data about high level of nasopharyngeal Hib-carrying among healthy preschool children on the basis of complex laboratory diagnostic were determined. The necessity of conduction the prophylactic measures, mainly by vaccine among preschool children, was based. The biological properties of isolates are studied. The high sensibility and specifity of reagent for reaction coagglutination as the basis to elaboration of commercial home preparation were proved.

Key words: Haemophilus spp., Hib-infections, carrying, laboratory diagnostic, prophylactic by vaccine, preparation.


 
 

Цікаве

Загрузка...