WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Досліджено вплив 4-х стабілізуючих середовищ на життєздатність ліофілізованих штамів різних видів гемофілів та підібрано оптимальний метод для довготривалого зберігання збудників гемофільних інфекцій. Колекція Музею патогенних для людини мікроорганізмів поповнена ліофілізованими клінічними штамами гемофільних бактерій.

За матеріалами дисертації видано методичні рекомендації "Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови довгострокового зберігання Haemophilus influenzae", які впроваджено у роботу бактеріологічної лабораторії науково-дослідного протичумного Інституту ім. І.І.Мечнікова МОЗ України (м.Одеса), лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань ІМІ ім. І.І.Мечнікова АМН України (м.Харків); у навчальний процес кафедри мікробіології та вірусології Луганського національного аграрного університету. Отримані в процесі роботи результати були враховані при розробці нового проекту Національного календаря щеплень.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено запланований комплекс мікробіологічних, серологічних та експериментальних досліджень, проведено статистичну обробку одержаних результатів досліджень, написані всі розділи дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки дисертації доповідались та обговорювались на з'їзді мікробіологів (Чернігів, 2000); VII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2003); V Українській конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті академіка В.В.Фролькіса (Київ, 2004); Х з'їзді Товариства мікробіологів України (Одеса, 2004); науково-практичній конференції "Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини" (Харків, 2004), Міжнародній науковій конференції "Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине, посвященной 160-летию И.И.Мечникова" (Харків, 2005), ІІ нараді східно-європейської групи експертів в галузі вакцинації (1-2 жовтня, Москва, 2005).

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи викладені в 11 публікаціях, із них 4 статті, опубліковані у наукових фахових виданнях, що відповідають вимогам Вищої атестаційної комісії України до публікацій основних результатів дисертацій.

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 138 сторінках, складається із вступу, огляду літератури, розділу "Матеріали і методи досліджень", 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел. Бібліографія складається з 238 джерел, з них 155 іноземних. Матеріали дисертації ілюстровані 24 таблицями та 11 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Нами досліджено різні види клінічного матеріалу від 737 здорових та хворих осіб різних вікових груп (табл.1).

З метою отримання капсульних гіперімунних сироваток до чотирьох серотипів a, b, d, f H.influenzae проводили імунізацію 12 кролів протягом місяця дробними, наростаючими дозами живих культур H.influenzae вказаних серотипів (Храмова Н.І., 1973).

Таблиця 1

Відомості про предмети досліджень

Контингент

Кіль-

кість

осіб

Вік

Матеріал

дослідження

Джерело

одержання

Діти

427

2 міс-

5 років

Слиз носоглотки

7 дитячих дошкільних

закладів (5 – м.Києва,

2 – Київської області)

Діти

20

1 міс –

15 років

ліквор

Київські міські дитячі клінічні лікарні № 1 та № 12

Діти

65

6 міс –

6 років

Парні проби сироваток крові та сечі

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1

Дорослі

хворі

225

50 – 70 років

мокрота

Інститут фтизіатрії та пульмонології ім.Ф.Г.Яновського, Київська міська СЕС,

Київські МКЛ № 4 та №17

Культивування, біохімічну ідентифікацію мікроорганізмів роду Haemophilus проводили загальноприйнятими методами, дотримуючись класифікації Бергі (1997). Одночасно з рутинними методами ідентифікації дослідження біохімічних властивостей штамів гемофілів проводили з використанням комерційних тест-систем для ідентифікації бактерій роду Haemophilus API NH (виробництва bioMerieux, Франція).

Дослідження жирнокислотного складу ідентифікованих клінічних штамів H.influenzae здійснювали згідно з розробленою в попередні роки методикою (Синяк К.М.,1977; Васюренко З.П., 1992). Метилові ефіри жирних кислот аналізували на газовому хроматографі "Цвєт -110".

Серологічну ідентифікацію капсульних штамів H.influenzae і серологічне дослідження різних видів клінічного матеріалу (ліквору, сечі) проводили в реакції латекс-аглютинації (ЛА) із застосуванням комерційних тест-систем Directigen Meningitis Individual Tests (виробництва Becton Dickinson, США) і Slidex meningite – Kit 5 (виробництва bioMerieux, Франція), а також в реакції коаглютинації (КОА) за допомогою стафілококових реагентів з використанням чотирьох специфічних неадсорбованих сироваток до типів a, b, d, f H.influenzae, отриманих в лабораторних умовах за методикою Н.І.Храмової (1973). Серологічне дослідження сироватки крові проводили в титрованій реакції аглютинації пробірковим методом.

Чутливість бактерій роду Haemophilus до антибіотиків вивчали на шоколадному агарі на основі агару Мюллер-Хінтон та, частково, на шоколадному агарі, приготовленому на основі агару АГВ дискодифузійним методом за Бауер-Кірбі з використанням комерційних дисків (1987). Згідно рекомендацій National Committee of Clinical Laboratory Standart (NCCLS) для визначення чутливості гемофільних бактерій до антибіотиків використовували комерційні диски виробництва НІЦФ (Росія), а також диски виробництва фірми Remel (США). Для постановки тесту антибіотикочутливості гемофілів використовували диски з ампіциліном, амоксицилін/клавулановою кислотою, тетрацикліном, хлорамфеніколом, цефотаксимом, цефтриаксоном, ципрофлоксацином, азитроміцином і триметоприм-сульфаметоксазолом. В залежності від діаметрів зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків з антибіотиками штами відносили до чутливих, помірно стійких або стійких (резистентних). При оцінці активності антибіотиків користувалися критеріями виробника дисків, а також стандартами NCCLS (2000).

Контроль якості дисків з антибіотиками та шоколадного агару на основі Мюллер-Хінтон проводили 1 раз на 10 днів за діаметрами зон затримки росту еталонних штамів H.influenzae ATCC 49247, E.coli ATCC 35218 та H.influenzae ATCC 10211.

Контроль якості середовищ проводили 1 раз на 10 днів шляхом встановлення наявності типового росту контрольного штаму H.influenzae NCTC 11931.

Частину гемофільних штамів досліджували з використанням комерційних наборів для визначення антибіотикочутливості ATB NH (виробництва bioMerieux, Франція).

З метоюпідбору умов для довготривалого зберігання гемофілів були використані стабілізуючі середовища для ліофілізації: молочно-лактозне (МЛ); молочно-сахарозне (МС); сахарозо-желатинове (СЖ); сахарозо-желатинове агаризоване (СЖА). Вказані середовища були залучені в процесі дослідження для змиву після підрощування на шоколадному агарі біомаси еталонних штамів H.influenzae чотирьох серотипів a, b, d, f та клінічних ізолятів різних видів гемофілів (H.influenzae, H.parainfluenzae, H.parasuis, H.gallinarum). Перевірку життєздатності ліофілізованих культур здійснювали через 1, 3 місяці та через рік.

Отримані кількісні результати досліджень оброблені загальноприйнятими методами варіаційної і кореляційної статистики з використанням значень середньої арифметичної (М), середньої похибки середньої арифметичної (m), квадратичного відхилення (), достовірності результатів досліджень (t), достовірності різниць результатів двох серій досліджень (p).

Застосовували ПК типу ІВМ (PENTIUM-III) з використанням пакету програм фірми Microsoft.

Результати досліджень та їх обговорення.

Чутливість та специфічність реакції коаглютинації для діагностики гемофільних інфекцій. В результаті проведених нами 3-кратних досліджень чутливості методу коаглютинації з використанням в роботі еталонних музейних штамів H.influenzae чотирьох серотипів встановлено, що штами H.influenzae типів a і b (жива та вбита прогріванням культури) давали позитивну реакцію КОА при концентрації клітин 106мк/мл і слабопозитивну – при концентрації 105 мк/мл. Штами H.influenzae типів d та f давали позитивну реакцію КОА при концентрації клітин 105 мк/мл і слабопозитивну – при концентрації 104мк/мл, що свідчить про більш високу чутливість отриманих антисироваток до H.influenzae вказаних серотипів.

Відомо, що в лікворі, сироватці крові та сечі хворих на гнійний менінгіт, гострі та хронічні запальні захворювання бронхолегеневої системи можуть бути присутні антигени інших видів етіологічно значущих бактерій, таких як: Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae. Вказані види бактерій використані нами в роботі для дослідження специфічності стафілококового реагенту.

При постановці реакції КОА із приготовленими в лабораторних умовах сенсибілізованими стафілококовими реагентами виявлено перехресні реакції в бактеріальних суспензіях високої густини (108  109 мк/мл), які містили антигени мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae, що зумовлено наявністю спільних компонентів в структурі їх ліпополісахаридних комплексів. Встановлення перехресних реакцій в усіх видах матеріалу, що містили високу концентрацію (109 мк/мл) антигенів представника роду Haemophilus – H.parainfluenzae, зумовлено наявністю спільних родоспецифічних антигенів, що необхідно враховувати при проведенні реакції коаглютинації.


 
 

Цікаве

Загрузка...