WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

БРИЧ ОКСАНА ІВАНІВНА

УДК 616.9.579.843.94 - 02

Етіологічна роль haemophilusinfluenzae в захворюваннях осіб різного віку

03.00.07 – мікробіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Сельнікова Ольга Петрівна

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

імені Л.В. Громашевського АМН України, директор.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Коваленко Надія Костянтинівна, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів;

доктор медичних наук, професор Сидорчук Ігор Йосипович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології.

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, кафедра мікробіології та епідеміології, МОЗ України, м.Київ.

Захист відбудеться "20" квітня 2006 року о 13 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м.Київ-57, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м.Київ-57, вул.Зоологічна,1.

Автореферат розісланий "17" березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Войцеховський В.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні два десятиріччя в багатьох країнах світу на фоні зниження гострозаразних інфекцій зростає кількість захворювань, що викликаються умовно патогенними мікроорганізмами. Серед числа останніх бактерії Haemophilus influenzae особливо небезпечні для дітей молодшого віку. Поглиблені популяційні дослідження, проведені в країнах Європи, Північної Америки, Азії, Африки та Австралії свідчать про загрозливе поширення гемофільних інфекцій.

Захворювання, етіологічним чинником яких є Haemophilus influenzae капсульного серотипу b (так звані Hib-інфекції), найбільш притаманні дітям віком від 3 місяців до 5 років і характеризуються тяжкими генералізованими формами з летальністю від 2-6 % до 40-50 %, численними ускладненнями та стійкою інвалідізацією в 10-20 % випадків. За оцінками ВООЗ, Hib-інфекції обумовлюють до 3 млн. важких захворювань на рік, з яких біля 700 тис. закінчуються летально. У зв'язку з постійною появою антибіотикорезистентних штамів бактерій навіть найсучасніші антибіотики не забезпечують 100 %-вого виліковування хворих. Встановлено, що H.influenzae є причиною розвитку менінгітів, пневмоній, бронхітів, епіглотитів, отитів, артритів, целюлитів, остеомієлітів та септицемій у дітей дошкільного віку. Крім того, H.influenzae є одним з провідних збудників захворювань органів дихання у людей похилого віку. Значна частка Hib-інфекції виявляється у складі гострих респіраторних захворювань.

До введення вакцинації проти Hib-інфекції частота захворювань цієї етіології у дітей до 5 років в різних країнах була різною і досягала таких показників (на 100 000 дітей): в Англії – 36, Фінляндії – 52, Франції – 21, Німеччині – 40, Швейцарії – 60, в Австралії – 460 серед аборигенів, в Південній Африці – 104, в Південній Америці – 20-43, в країнах Азії – 3-163, в країнах Середнього Сходу – 26-58, в США у загальному вона була - 60 - 100, а серед корінного населення Аляски – до 2960 дітей першого року життя.

Враховуючи крапельний механізм поширення інфекції та проблеми в етіотропній терапії, пов'язані з резистентністю Hib-бактерій до широкого спектру антибіотиків, єдиним надійним засобом боротьби з цією інфекцією і захисту дітей від неї є вакцинопрофілактика. Включення вакцин проти Hib-інфекції в календар щеплень ряду розвинених країн (Фінляндія, Франція, Німеччина, Великобританія) призвело до різкого зниження і навіть ліквідації захворюваності, викликаної цими бактеріями.

Згідно результатів проведеної експрес-оцінки тяжкості хвороб, що викликаються H.influenzae типу b, яка була проведена в Україні місією ВООЗ у 2003 році, показник захворюваності на Hib-обумовлений менінгіт складає від 3,7 до 17,7 на 100 000 дітей у віці молодше 5 років (80-240 випадків захворювань на рік). Із цього випливає, що щороку не діагностується від 2 до 10 % випадків цього захворювання. До цього часу дослідження гемофільних інфекцій в Україні мали тільки епізодичний характер, реєстрація випадків захворювань, зумовлених гемофільною паличкою та вивчення біологічних особливостей регіональних штамів не проводились, що створює відчуття хибного благополуччя стосовно поширеності Hib-інфекції в нашій країні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планових наукових досліджень, які проводяться у науково-дослідній лабораторії загальної мікробіології Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України на тему: "Вивчення актуальних штамів збудників інфекційних хвороб для поповнення національного Музею патогенних для людини мікроорганізмів" (№ державної реєстрації 0101V002332) та "Вивчення біологічних властивостей музейних та актуальних штамів домінуючих збудників опортуністичних інфекцій. Оцінка ефективності пробіотичних продуктів лікувально-профілактичного призначення для корекції кишкової мікрофлори у новонароджених та дорослих" (№ державної реєстрації 0104U000214). Автор дисертації був і залишається виконавцем фрагментів комплексних науково-дослідних тем.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи: на основі застосування комплексу сучасних методів лабораторної діагностики встановити етіологічну роль Haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку та обгрунтувати необхідність проведення відповідних лікувально-профілактичних заходів.

Завдання досліджень:

  1. Виготовити діагностичні сироватки до різних серотипів H.influenzae та діагностичний препарат для проведення серологічних реакцій.

  2. На основі бактеріологічних та серологічних методів дослідження визначити питому вагу H.influenzae в етіологічній структурі гнійних менінгітів, пневмоній у дітей раннього віку.

  3. Встановити рівень носійства H.influenzae серед здорових дітей дошкільного віку та вивчити біологічні властивості виділених штамів.

  4. Визначити біологічні особливості (біохімічні властивості, жирнокислотний склад клітин, антибіотикостійкість) виділених штамів H.influenzae у дорослих осіб з бронхолегеневими захворюваннями.

  5. Розробити методи для довготривалого зберігання штамів H.influenzae з метою поповнення державних колекцій патогенних культур мікроорганізмів та подальшого поглибленого дослідження властивостей бактерій.

Об'єкт дослідження:поширеність інфекцій, спричинених H.influenzae у людей різного віку та частота носійства даного збудника у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: мікрофлора носоглотки у дітей віком до 6 років; клінічний матеріал (ліквор, сироватка крові, сеча), взятий від дітей з гнійно-запальними захворюваннями головного мозку та бронхолегеневої системи; біологічні властивості штамів гемофільних бактерій, виділених від носіїв та осіб різних вікових груп, хворих на гострі та хронічні бронхолегеневі захворювання.

Методи дослідження:при виконанні роботи здійснювалося комплексне використання бактеріологічних, серологічних, експериментальних, статистичних методів, а також методу газо-рідинної хроматографії.

Наукова новизна одержаних результатів. Науково обгрунтовано доцільність комплексного застосування бактеріологічних та ряду серологічних методів діагностики для виявлення гемофільних інфекцій.

Встановлені значний рівень поширення інфекцій, зумовлених бактеріями H.influenzae типу b, серед дітей раннього віку та високий ступінь колонізації цими бактеріями носоглотки здорових дітей дошкільного віку, що є науковим обгрунтуванням необхідності проведення вакцинопрофілактики інфекцій, обумовлених гемофільними бактеріями.

Досліджено біологічні властивості штамів H.influenzae, виділених у здорових дітей дошкільного віку, та у дорослих осіб із захворюваннями органів дихання. Визначено переважні біовари досліджуваних культур H.influenzae.

Встановлено переважання серед штамів роду Haemophilus, виділених у дорослих осіб з бронхолегеневими захворюваннями, бактерій виду H.influenzae, меншу питому вагу становили штами H.parainfluenzae. Показано доцільність дослідження жирнокислотного складу клітин як важливої хемотаксономічної ознаки для підтвердження належності бактерій до роду Haemophilus.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено високу діагностичну цінність виготовлених лабораторних серій типових сироваток до різних серотипів H.influenzae. Доведено високу чутливість та специфічність отриманого в лабораторних умовах діагностичного препарату для реакції коаглютинації як основи для розробки комерційного вітчизняного діагностикуму для діагностики гемофільних інфекцій.

Отримано дані антибіотикочутливості гемофільних бактерій, які можуть бути корисними для визначення переліку препаратів при лікуванні гострих і хронічних захворювань бронхолегеневої системи, зумовлених цими збудниками.


 
 

Цікаве

Загрузка...