WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Білоусов О.Г. Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 — акушерство та гінекологія. — Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МЗО України, Донецьк, 2006.

Дисертація присвячена удосконаленню методів ранньої діагностики і прогнозування прееклампсії, зниженню частоти розвитку її тяжких форм, перинатальної захворюваності та смертності на основі розробки нових патогенетично обґрунтованих підходів до профілактики даного ускладнення вагітності, заснованих на диференційованій оцінці імунологічних і гемодинамічних порушень у вагітних групи високого ризику.

Імунологічні дослідження довели, що показник комплексної сенсибілізації до фетальних антигенів змінюється з 28 тижнів вагітності, при прееклампсії легкого ступеня складає — 0,170,04, середнього ступеня — 0,220,03, тяжкого ступеня — 0,290,05 і має помірну кореляційну залежність зі ступенем важкості прееклампсії (r=0,69 при P<0,05).

Ранньою ознакою порушень периферичної гемодинаміки при прееклампсії було підвищення залишкового тиску, достатнього для гломерулярної фільтрації (46,733,44 - при прееклампсії легкого, 51,494,29 - середнього, 57,673,32 - тяжкого ступеня). Індекс кореляції зі ступенем тяжкості прееклампсії склав: r= 0,80 при P<0,05.

Дані показники використовували при розробці імуно-гемодинамічної моделі прогнозування прееклампсії з виведенням імуно-гемодинамічного індексу.

Математична модель прогнозування дозволила знизити частоту розвитку прееклампсії тяжкого ступеня в 1,8 рази, величину перинатальних втрат – на 4,8 % і захворюваність немовлят на 20,4 %. Додавання антигомотоксичних препаратів до стандартної схеми профілактики прееклампсії знизило частоту передчасних пологів у 1,6 рази, гострої внутрішньоутробної гіпоксії плода в 1,5 рази й операцій кесаревого розтину – у 1,8 разів.

Ключові слова: прееклампсія, діагностика, імуно-гемодинамічна модель, профілактика, антигомотоксичні препарати.

АННОТАЦИЯ

Белоусов О.Г. Прогнозирование, ранняя диагностика и профилактика тяжелых форм преэклампсии. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 — акушерство и гинекология. — Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького МЗО Украины, Донецк, 2006.

Диссертация посвящена совершенствованию методов ранней диагностики и прогнозирования преэклампсии, снижению частоты развития ее тяжелых форм, перинатальной заболеваемости и смертности на основе разработки новых патогенетически обоснованных подходов к профилактике данного осложнения беременности, основанных на дифференцированной оценке иммунологических и гемодинамических нарушений у беременных группы высокого риска.

Иммунологические исследования показали, что показатель комплексной сенсибилизации к фетальным антигенам изменяется с 28 недель беременности, при преэклампсии легкой степени составляет – 0,170,04, средней тяжести – 0,220,03, тяжелой степени − 0,290,05 и имеет умеренную корреляционную зависимость со степенью тяжести преэклампсии (r=0,69 при P<0,05).

Ранним признаком нарушений периферической гемодинамики при преэклампсии являлось повышение остаточного давления, достаточного для гломерулярной фильтрации (46,733,44 – при преэклампсии легкой, 51,494,29 – средней, 57,673,32 – тяжелой степени). Индекс корреляции со степенью тяжести преэклампсии составил: r= 0,80 при P<0,05.

Данные показатели использовались при разработке математической модели прогнозирования преэклампсии с выведением иммуно-гемодинамического индекса. Эта модель была использована для оценки эффективности профилактики данного осложнения беременности на основании количества развившихся преэклампсий с учетом изменений иммуно-гемодинамического индекса.

Корреляционная зависимость этого индекса от степени тяжести преэклампсии составила r=-0,89 при P<0,05, а от патологического раннего неонатального периода — r=0,64 при P<0,05.

Математическая модель прогнозирования позволила снизить частоту развития преэклампсии на 7,8 %; при этом преэклампсия тяжелой степени снизилась в 1,8 раза. Величина перинатальных потерь при преэклампсии тяжелой степени снизилась на 4,8 ‰, а заболеваемость новорожденных – на 20,4 %. Добавление антигомотоксических препаратов к стандартной схеме профилактики преэклампсии снизило частоту преждевременных родов в 1,6 раза, острой внутриутробной гипоксии плода – в 1,5 раза и операций кесарево сечение – в 1,8 раза.

Ключевые слова: преэклампсия, диагностика, иммуно-гемодинамическая модель, профилактика, антигомотоксические препараты.

SUMMARY

Bilousov O.G. The prediction, early diagnosis and prophylaxis of severe preeclampsia. — Manuscript.

Thesis for obtaining scientific degree of candidate in Medicine, specialization 14.01.01 — Obstetrics and Gynecology. — Scientific-research Institute of Family Medical Care Problems of Donetsk State Medical University named after Gorky, Ukrainian Ministry of Health Protection, Donetsk, 2006.

The thesis is devoted to improve the effectiveness of early diagnosis and prediction of preeclampsia, decrease rate of severe form, perinatal morbidity and mortality due to new pathogenetic well-grounded approaches to prophylaxis of preeclampsia, which is based on varied estimation of immunological and haemodynamical disturbances in high risk pregnancies.

Immunologic investigation revealed that index of complex sensibilization to fetal antigens was changed after 28 weeks of pregnancy. The rate of index was 0,170,04 - in mild preeclampsia, 0,220,03, - in moderate preeclampsia, 0,290,05 – in severe preeclampsia. Its correlation with preeclampsia was r=0,69 by P<0,05.

The early sign of disturbance of peripheral haemodynamics was the increase of average pressure available for glomerular filtration (46,733,44 – n mild preeclampsia,, 51,494,29 – in moderate preeclampsia, 57,673,32 – in severe preeclampsia). Correlation this index with severity of preeclampsia was r= 0,80 by P<0,05.

These indices were used in calculation of immune-haemodynamic formula for prediction of preeclampsia with concludes the immune-haemodynamic index.

The result to carrying out of math model of prognosis was the decrease of severe preeclampsia on 1,8 times, negative perinatal outcomes on 4,8 %, morbidity of newborn on 20,4 %. The supplementation the antyhomotoxic medicine to standard schema of prophylaxis of preeclampsia decreased rate of premature delivery on 1,6 times, acute antenatal hypoxia of fetus on1,5 times and cesarean section on 1,8 times.

Key words: preeclampsia, diagnosis, immune-haemodynamic index, prophylaxis, antyhomotoxic medicine.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АТД

артеріальний тиск діастолічний

АТС

артеріальний тиск систолічний

БФП

біофізичний профіль плода

ЗВУР

затримка внутрішньоутробного розвитку

ІГІ

імуно-гемодинамічний індекс

ІМ

індекс міграції

ПКС

показник комплексної сенсибілізації

ПЄЛ

прееклампсія легкого ступеня

ПЄС

прееклампсія среднього ступеня

ПЄТ

прееклампсія тяжкого ступеня

САТ

середній артеріальний тиск

САТ – Pz

залишковий тиск, доступний для гломерулярної фільтрації

УЗД

ультразвукове дослідження

PI

індекс пульсаційності

RI

індекс резистентності

S

максимальна систолічна швидкість

∆Р

пульсаційний тиск


 
 

Цікаве

Загрузка...