WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ'Ї

БІЛОУСОВ ОЛЕГ ГЕННАДійОВИЧ

УДК 618.2/5.+616.12—008—331.1:616—092:612.017.1

Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк-2006

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Донецькому державному медичному університеті

ім. М. Горького МОЗ України

Науковий керівник:

чл. – кор. АМН України, доктор медичних наук, професор

ЧАЙКА ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ,

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології

ФПО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

ПОТАПОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України

доктор медичних наук, професор

ПИРОГОВА ВІРА ІВАНІВНА

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Захист дисертації відбудеться "15" листопада 2006 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інституті медичних проблем сім'ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83114, м. Донецьк, проспект Панфілова, 3)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16)

Автореферат розісланий "13"жовтня 2006 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, доцент

А. В. Чуриліна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Прееклампсія вагітних належить до однієї з найбільш складних проблем акушерства. Частота цього ускладнення вагітності складає від 2 до 12 % і не має тенденції до зниження (Lindmark G., 1984; Report of the National High Blood Pressure Education Program, 2000; Sibai B.M., 2005). У світі майже 50 000 жінок щорічно вмирають внаслідок ускладнень, спричинених прееклампсією вагітних (Pipkin F.B., 2001). Перинатальна смертність при прееклампсії коливається від 10,0 до 30,0 ‰, а перинатальна захворюваність — від 463,0 до 780,0 ‰ (Савельева Г.М., 1998). У кожної п'ятої дитини, яка народилась від жінки з прееклампсією, виникають порушення фізичного та психоемоційного розвитку, значно збільшується захворюваність у малюковому та дитячому віці (Кулаков В.И., 1999).

На сьогодні існує близько 40 теорій виникнення прееклампсії, більшість яких переважно ґрунтуються на наявності імунологічних та судинних порушень (Chaouat G., 2003; Redman C.W.G., 2003; Sibai B.M., 2005). Відомо, що патологічні зміни в організмі вагітної формуються задовго до клінічної маніфестації прееклампсії. Разом з тим, існуючі методи діагностики використовуються переважно при наявності симптомів прееклампсії у третьому триместрі вагітності. До теперішнього часу не приділяється достатньо уваги комплексному вивченню імунного та гемодинамічного статусів на початку другого триместру вагітності з метою ранньої діагностики, прогнозування й профілактики прееклампсії. Дотепер не існує єдиної думки щодо діагностичних критеріїв, методів лікування й профілактики даного ускладнення вагітності (Sibai B.M., 2005).

В останні роки в медицині широко застосовуються антигомотоксичні препарати. Вони являють собою комплекси рослинного, тваринного та мінерального походження, їх доведеним механізмом дії є допоміжна імунологічна реакція. Концентрація діючих речовин у цієї групи препаратів доводиться до наддрібних доз. При цьому антигомотоксичні препарати можуть застосовуватися при вагітності, оскільки не мають ембріотоксичного й тератогеного впливу на плід. Використання антигомотоксичних препаратів для профілактики прееклампсії може бути корисним з огляду активації імунологічних засобів захисту й нормалізації мікроциркуляції (Heine H., 2000; Захарчук И.И., 2002).

На сучасному етапі велике значення придається епідеміології прееклампсії. Є повідомлення, що прееклампсія частіше розвивається у жінок з обтяженим соціальним, соматичним та акушерсько-гінекологічним анамнезом, які мешкають в екологічно несприятливих районах (Pipkin F.B., 2001). Тому дослідження факторів ризику даної патології у промисловому регіоні є надзвичайно актуальним.

Існує необхідність проведення подальших наукових досліджень, які спрямовані на пошук нових методів ранньої діагностики, прогнозування й профілактики прееклампсії, що дозволить знизити частоту тяжких її форм й несприятливих материнських та перинатальних наслідків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом НДР НДІ медичних проблем сім'ї, є фрагментом комплексної теми "Профілактика та інтенсивна терапія мультисистемної дисфункції при гестозах, обумовленої генералізованою внутрішньосудинною запальною реакцією" МОЗ України № держреєстрації 0102V006786, шифр теми МК 03.04.03. Автор є відповідальним виконавцем даної теми.

Мета дослідження: зниження частоти розвитку важких форм прееклампсії шляхом розробки заходів її ранньої діагностики й прогнозування на основі диференційованої оцінки імунологічних та гемодинамічних порушень у вагітних групи високого ризику.

Задачі дослідження.

  1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із прееклампсією різного ступеня тяжкості й визначити фактори ризику виникнення даної патології.

  2. Дослідити особливості імунного статусу жінок, які входять до групи високого ризику з розвитку прееклампсії в динаміці вагітності.

  3. Виявити особливості гемодинаміки в системі мати-плацента-плід у вагітних групи високого ризику розвитку прееклампсії протягом вагітності.

  4. На основі виявлених змін імунологічного та гемодинамічного статусів розробити математичну модель прогнозування прееклампсії.

  5. Розробити науково обґрунтовану схему профілактики прееклампсії й оцінити її клінічну ефективність.

Об'єкт дослідження — прееклампсія різного ступеня тяжкості у вагітних групи високого ризику.

Предмет дослідження — особливості гемодинамічного й імунологічного статусів жінок, які належать до групи високого ризику з розвитку прееклампсії.

Методи дослідження — клінічні, імунологічні, гемодинамічні, біофізичні й статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнені дані щодо факторів ризику виникнення пре еклампсії у вагітних.

Вперше проведено комплексне вивчення імунологічних та гемодинамічних змін у вагітних, які входять до групи високого ризику розвитку прееклампсії, що дозволило визначити ранні діагностичні критерії прееклампсії (показник комплексної сенсибілізації до фетальних антигенів плаценти, печінки й нирок, імунорегуляторний індекс хелпери/супресори, залишковий тиск, який достатній для гломерулярної фільтрації, індекс резистентності маткової артерії), які можна виявити до появи клінічних симптомів прееклампсії.

Вперше розроблена математична модель прогнозування прееклампсії, яка ґрунтується на зміні найбільш інформативних імунних та гемодинамічних показників на ранній стадії розвитку прееклампсії.

Вперше використані антигомотоксичні препарати для профілактики важких форм прееклампсії у вагітних групи високого ризику.

Уточнені методи оцінки стану плода у жінок, які входять до групи високого ризику розвитку прееклампсії, в динаміці вагітності й при прееклампсії різного ступеня тяжкості з виділенням найбільш цінних прогностичних показників (пульсаторний індекс артерії пуповини плода, індекс резистентності маткової артерії й залишковий тиск, достатній для гломерулярної фільтрації).

Вивчена ефективність запропонованого комплексу діагностичних заходів з використанням математичної моделі прогнозування прееклампсії й профілактичних заходів з використанням антигомотоксичних препаратів. Доведено, що запропонований діагностично-профілактичний комплекс дозволяє знизити частоту розвитку тяжких форм прееклампсії у вагітних групи високого ризику.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані схеми обстеження вагітних групи високого ризику розвитку прееклампсії, які базуються на визначенні імунологічних та гемодинамічних показників (показник комплексної сенсибілізації до фетальних антигенів, залишковий тиск, який достатній для гломерулярної фільтрації).


 
 

Цікаве

Загрузка...