WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Трансформуючий фактор росту, матриксні металопротеїнази та функціональний стан нирок при артеріальній гіпертензії (автореферат) - Реферат

Трансформуючий фактор росту, матриксні металопротеїнази та функціональний стан нирок при артеріальній гіпертензії (автореферат) - Реферат

Рис. 3. Характер кореляційних зв'язків між ТФР-1, проММП-1, ТІМП-1 і ІММЛШ у хворих на АГ з гіпертрофією лівого шлуночка

В групі хворих з ГЛШ існував позитивний кореляційний звязок між ТФР-1, проММП-1, ТІМП-1 і ударним об'ємом, ударним індексом, серцевим індексом. Таким чином, підвищення вмісту цих факторів є компенсаторним на підвищення гемодинамічного навантаження і направлене на посилення скорочувальної функції міокарда для компенсації опору тиском.

Знайдено прямий кореляційний зв'язок між рівнем ТФР-1 та показниками систолічного і діастолічного артеріального тиску. Причиною такої взаємодії є підвищення активації тканинного і циркулюючого ангіотензину ІІ при АГ. Можливе також існування прямої дії гемодинамічних факторів на рівень ТФР-1. Зв'язку між гемодинамічними показниками та вмістом проММП-1 і ТІМП-1 в нашому дослідженні не спостерігалося.

Отже, було виявлено, з одного боку, зв'язок між ТФР-1, проММП-1, ТІМП-1, з іншого – вплив окремо кожного з цих факторів на показник ІММЛШ та рівень МАУ. Дія ТФР-1 у розвитку реактивного фіброзу серця та нирок реалізується двома шляхами. По-перше, цей цитокін безпосередньо стимулює проліферацію фібробластів і синтез ними колагену. А по-друге, ТФР-1 активує ТІМП-1, що призводить до пригнічення активної форми ММП-1, порушення розщеплення колагену та надмірного його накопичення в ЕЦМ органів-мішеней. При гіпертрофічних типах ремоделювання структурні зміни міокарда лівого шлуночка виникають унаслідок фіброгенного ефекту ТФР-1 на інтерстицій та в результаті впливу цього цитокіну на систему ТІМП-1/ММП-1, про що свідчать існуючі кореляційні зв'язки. Розвиток МАУ пов'язаний з дією ТФР-1 та ТІМП-1 на компоненти ЕЦМ.

ВИСНОВКИ

 1. У хворих на АГ дисбаланс у вмісті факторів, що регулюють обмін колагену ЕЦМ (трансформуючий фактор росту-1, профермент матриксної металопротеїнази-1 та тканинний інгібітор металопротеїназ-1) призводить до порушення функціонального стану нирок та розвитку ремоделювання міокарда лівого шлуночка.

 2. Серед обстежених хворих на АГ мікроальбумінурія виявлена у 23,8 %. У групі хворих з МАУ гіпертрофія лівого шлуночка зустрічалась у 80 % хворих. Було виявлено міцний прямий кореляційний зв'язок між рівнем екскреції альбуміну та показником ІММЛШ у групі хворих з МАУ (R=0,6, р < 0,05). Таким чином, наявність МАУ у хворих на АГ підвищує вірогідність розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка.

 3. У загальній групі хворих на АГ спостерігалося вірогідне підвищення вмісту в сироватці крові ТФР-β1, проММП-1 і ТІМП-1 порівняно зі здоровими особами (р < 0,05). Отже, у хворих на АГ виникає порушення балансу між факторами, що впливають на обмін колагену ЕЦМ. Встановлено існування міцного прямого кореляційного зв'язку між вмістом ТФР-β1 та проММП-1, ТІМП-1 (R =0,5– 0,6, р < 0,05), що свідчить про стимулювальний вплив ТФР-β1 на систему проММП-1/ТІМП-1.

 4. У групі пацієнтів з МАУ було визначено вірогідно вищий рівень ТФР-β1 і ТІМП-1 у порівнянні з хворими на АГ, які мали нормальний рівень екскреції альбуміну. Виявлено міцний прямий кореляційний зв'язок між рівнем МАУ та концентрацією ТФР-β1 і ТІМП-1 в сироватці крові хворих на АГ (R=0,65–0,7, р < 0,001), що є проявом впливу цих факторів на розвиток МАУ.

 5. Хворі на АГ з гіпертрофією міокарда лівого шлуночка мали вірогідно вищий рівень ТФР-β1, проММП-1 і ТІМП-1 в сироватці крові у порівнянні з хворими без ГЛШ. Встановлено прямий кореляційний зв'язок між сироватковим вмістом ТФР-β1, проММП-1, ТІМП-1 та значенням ІММЛШ у загальній групі хворих на АГ (R=0,45–0,7). У хворих на АГ з ГЛШ цей зв'язок був найміцнішим (R=0,67 –0,75). Таким чином, ТФР-β1, проММП-1 і ТІМП-1 впливають на процес ремоделювання міокарда лівого шлуночка за рахунок надмірного накопичення колагену ЕЦМ.

 6. Наявність кореляційного зв'язку між вмістом ТФР-1, проММП-1 і ТІМП-1 в сироватці крові та рівнем МАУ і ІММЛШ свідчить про комплексний вплив цих факторів на порушення функціонального стану нирок та формування ГЛШ при АГ.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендується використовувати визначення мікроальбумінурії в добовій сечі хворих на АГ, як раннього маркера гіпертензивного ураження нирок та предиктора розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка.

2. Для раннього виявлення надмірного накопичення колагену екстрацелюлярного матриксу нирок та серця рекомендовано досліджувати в периферичній венозній крові рівень ТФР-1 та ТІМП-1, підвищення яких є раннім маркером інтерстиціального фіброзу цих органів.

3. Усім хворим на АГ необхідно проводити ехокардіографічне дослідження для визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки. Якщо ІММЛШ дорівнює або перевищує 128 г/м, а значення індексу кінцево-діастолічного розміру дорівнює або перевищує 2,61 см/м – діагностують інтерстиціальний фіброз міокарда.

СПИСОК ПРАЦЬ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Біла Н.В. Роль трансформуючого фактора росту-β1 і тканинного інгібітора металопротеїназ-1 у формуванні структурних змін міокарда при артеріальній гіпертензії // Лабораторна діагностика. – 2005. – №3(33). – С. 6–9.

 2. Біла Н.В., Колосов Є.В. Зв'язок мікроальбумінурії з трансформуючим фактором росту-β1 і тканинним інгібітором металопротеїназ-1 у хворих на артеріальну гіпертензію // Медицина сегодня и завтра. – 2005. – №3. – С. 38–41. Автором проведено відбір хворих, статистична обробка отриманих результатів, оформлення статті та підготовка до друку.

 3. Ковалева О.Н., Белая Н.В. Современные аспекты патогенеза артериальной гипертензии // Международный медицинский журнал. – 2005. – Т. 11, №11. – С. 10–13. Автором проведено відбір хворих, клінічні та функціональні методи дослідження, статистична обробка отриманих результатів, їх інтерпретація, оформлення статті.

 4. Ковалева О.Н., Колосов Е.В., Белая Н.В., Болокадзе Е.А. Система матриксной металлопротеиназы-1 и формирование ремоделирования левого желудочка при гипертонической болезни // Серце і судини. – 2006. – № 2 (14). – С. 60–65. Автором проведено відбір хворих, клінічні методи дослідження, інтерпретація отриманих результатів.

 5. Ковалева О.Н., Янкевич А.А., Нижегородцева О.А., Латогуз Ю.И., Белая Н.В., Колосов Е.В., Болокадзе Е.А. Частота выявления гипертрофии миокарда левого желудочка у лиц с артериальной гипертензией в зависимости от использования разных форм расчета массы миокарда // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2004. – № 17. – С. 111–116. Автор брала участь у відборі хворих для дослідження, проводила клінічне обстеження пацієнтів.

 6. Деклараційний патент на корисну модель № 10763 UA, МПК А61В5/02. Спосіб діагностики інтерстиціального фіброзу міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу / Ковальова О.М., Колосов Є.В., Біла Н.В., Болокадзе Є.О. – Заявка № U 2005 05950; Заявл. 17.06.05; Опубл. 15.11.05; Бюл. № 11. Автор брала участь у відборі хворих, клінічному обстеженні хворих, обробці та інтерпретації отриманих результатів.

 7. Біла Н.В. Діагностичне значення мікроальбумінурії і трансформуючого фактора росту-β1 у хворих на артеріальну гіпертензію // Медицина третього тисячоліття: матеріали міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків. – 2006. – С. 49–50.

 8. Біла Н.В., Янкевич О.О. Зв'язок показників добового профілю артеріального тиску і рівня альбумінурії при гіпертонічній хворобі // Прогресуючі нефропатії і ремоделювання серцево-судинної системи – сучасні уявлення про механізми розвитку, нове в діагностиці, лікуванні та профілактиці: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків. – 2003. – С. 3. Автором проведено відбір хворих, клінічні та функціональні методи дослідження серцево-судинної системи, оформлення тез.

 9. Біла Н.В. Роль профермента матриксної металопротеїнази-1 в ураженні органів-мішеней при артеріальній гіпертензії // Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб: матеріали науково-практичної конференції – Харків. – 2005. – С. 24.

 10. Біла Н.В. Фіброгенні фактори у хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: матеріали наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої пам'яті академіка В.В. Фролькіса. – Київ. – 2006. – С. 17–18.

 11. Біла Н.В., Колосов Є.В. Трансформуючий фактор росту-β1 і тканинний інгібітор матриксної металопротеїнази-1 при артеріальній гіпертензії // І національний конгрес лікарів внутрішньої медицини: тези наукових доповідей. – Київ. – 2005. – С. 28. Автором проведено відбір хворих, статистична обробка отриманих результатів, оформлення статті та підготовка до друку.

 12. Ковальова О.М., Біла Н.В., Латогуз Ю.І. Екскреція альбуміну у хворих на артеріальну гіпертензію // ІІ національний з'їзд нефрологів України: матеріали з'їзду. – Харків. - 2005. – С. 18–19. Автором проведено відбір хворих, клінічні та функціональні методи дослідження серцево-судинної системи, статистична обробка отриманих результатів, оформлення статті.

 13. Belaya N., Kolosov E., Kufterina N. The transforming growth factor-β1 in hypertensive patients with derаnged renal function // 16th European students' conference: abstract book. – Berlin, Germany. – 2005. – P. 38. Автором проведено відбір хворих, клінічні та функціональні методи дослідження серцево-судинної системи, статистична обробка отриманих результатів, оформлення тез та підготовка до друку.

 14. Kovalyova O.N., Bila N.V. The role of transforming growth factor-1 in different types of hypertensive heart remodeling // 16 th European meeting on hypertension: abstract book. – Madrid. – 2006. – P. S49–S50. Автором проведено відбір хворих, клінічні та функціональні методи дослідження серцево-судинної системи, статистична обробка отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...