WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

Встановлено, що зміни чутливості рецепторів бронхів, що виникають під дією тютюнового диму, не залежать від вмісту в сироватці крові кортизолу та основних тиреоїдних гормонів.

Вперше доведено позитивний вплив курсів інгаляцій ізотонічного розчину в режимі ультразвукового розпилу та вітамінотерапії ("вітамін Е", "АЕвіт") на функціональний стан бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнового диму.

Практичне значення. Розроблено простий та доступний спосіб діагностики порушень функціонального стану бронхіальних рецепторів під впливом тютюнового диму у дітей за допомогою інгаляційних бронхопровокаційних тестів, який може практично використовуватись в роботі кабінетів функціональної діагностики та пульмонологічних відділеннях дитячих лікувально-профілактичних закладів для оцінки негативного впливу тютюнового диму на бронхи дітей. Це також дозволить формувати групи ризику по виникненню порушень бронхіальної прохідності.

Запропоновані методи ефективної профілактики негативного впливу тютюнового диму на функціональний стан бронхіальних рецепторів у дітей. Визначені критичні періоди та фактори, що сприяють початку активного тютюнопаління дітей, які можна використовувати для підвищення ефективності програм при проведенні санітароно-профілактичної та виховної роботи в школах.

Впровадження результатів роботи в практику. Результати досліджень впроваджені в роботу міської клінічної дитячої лікарні №2 м. Дніпропетровська (акт впровадження від 30.03.2006.), міської клінічної дитячої лікарні №5 м. Дніпропетровська (акт впровадження від 30.03.2006.), педіатрічного відділення Коломацької ЦРБ (акт впровадження від 13.01.2006.). Направлення профілактики залучення до активного тютюнопаління школярів впроваджені в роботу обласного центру здоров'я Дніпропетровської області (акт впровадження від 30.01.2006.). Результати дослідження включено в навчальні програми для студентів кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи і факультетської педіатрії та інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії. Видано 1 інформаційний лист.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано патентний та інформаційний пошуки, проведено поточний аналіз наукової літератури. Особисто автором проведені огляди та відбір дітей для досліджень, формування клінічних груп та проведення обстеження функції зовнішнього дихання, виконувались інгаляційні бронхопровокаційні тести, призначались та контролювались лікувальні програми, проводилась оцінка їх ефективності. Математична обробка матеріалу, його графічне відображення, складання тексту дисертації також виконані самостійно. Автор особисто робив забори крові на гормональні дослідження, що виконувались в ЦНДЛ Дніпропетровської медичної академії, самостійно аналізував їх результати. Статті за темою дисертації опубліковані у співавторстві з В.І. Чергінцем – науковим керівником роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідались і обговорювались на науково-практичній конференції "Сучасні технології діагностики, лікування та профілактики в клінічній педіатрії" (Київ, 2004); V міжнародної медичної конференції студентів та молодих учених „Молодь медицині майбутнього" (Дніпропетровськ, 2004); ХІ з'їзду педіатрів України (Київ, 2004); 59 науково-практичній конференції з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини" (Київ, 2004); науково-практичній конференції „Актуальные проблемы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения" (Євпаторія, 2004); науково-практичній конференції „Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей и подростков" (Одеса, 2005 ); всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні питання дитячої алергології" (Запоріжжя, 2005); всеукраїнській конференції „Актуальні питання педіатрії" присвяченій пам'яті члена кориспондента НАН АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова (Київ, 2005).

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 12 друкованих роботах, з яких 6 статей у журналах, рекомендованих ВАК України (2 – самостійні), 5 тез, 1 інформаційний лист.

Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладені на 134 сторінках друкованого тексту. Робота складається зі вступу, огляду літератури, розділу „Матеріали і методи досліджень", 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Дисертація ілюстрована 18 таблицями, 24 рисунками. Список використаної літератури містить 167 джерел (69 вітчизняних та 98 зарубіжних).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Згідно з поставленою метою та завданнями дослідження на першому етапі були визначені рівні тютюнового навантаження дітей шляхом анонімного анкетування 2202 школярів (віком 10-17 років) та їх батьків в шести школах м. Дніпропетровська. Серед них хлопців було 1039 (47,2%), дівчат – 1163 (52,8%). Дітям та їх батькам пропонувалось відповісти на питання оригінальної анкети, сформованої на основі анкети ВООЗ, опитника Meijer (1996р.) та інших опитувальних тестів. На основі результатів анкетування ми вивчали розповсюдженість та структуру тютюнопаління, а також причини початку активного паління серед хлопців та дівчат старшого шкільного віку.

В подальшому з цього контингенту дітей було відібрано 115 дітей, які дали згоду і були обстежені клініко-функціональними методами діагностики. Серед них 56 хлопців та 59 дівчат. Обстеження проводилось в умовах лабораторії функціональної діагностики у пульмонологічному відділенні МДКЛ №2 м. Дніпропетровська.

В залежності від статусу курця діти були розподілені на три групи. В першу групу некурців залучено 22 дитини, що ніколи не палили самі та не зазнавали впливу тютюнового диму від паління дорослих. Другу групу пасивних курців склали 74 дитини, що мешкали в умовах приміщень, атмосфера яких постійно була забруднена тютюновим димом батьками та друзями, які палять. До третьої групи активних курців увійшло 19 дітей, які безпосередньо палили.

Критеріями виключення з дослідження були:

  • Відмова дитини чи її батьків брати участь у дослідженні;

  • Гострі або загострення хронічних захворювань бронхолегеневої системи;

  • Наявність анамнестичних, клінічних ознак патології при яких протипоказано проведення спірографії.

Відповідно до завдань дослідження всім пацієнтам проводилось загальноклінічне обстеження (вивчення медико-соціальних факторів сімґї, анамнезу, преморбідного тла, оцінка фізичного розвитку, скарг та симптомів супутніх соматичних захворювань).

Для дослідження стану бронхіальної прохідності використовували методи спірографії. Для отримання спірограм використовували спірограф „Метотест-1" (Україна) з реєстрацією параметрів дихання на паперовому носії. Після оволодіння дітьми навичками виконувати необхідні дихальні маневри визначались показники дихального об'єму, життєвої ємності легенів, об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), індекс Тифно, максимальна вентиляція легень.

Характеристика функціонального стану різних груп рецепторів бронхів здійснювалась за допомогою функціональних бронхопровокаційних тестів. Функціональний стан в2-рецепторів визначався шляхом проведення вентиляційних проб з бронхолітиком сальбутамолом. Функціональний стан холінорецепторів бронхів – через виконання інгаляційних бронхопровокаційних проб з бронхоконстриктором ацетилхоліном. За допомогою тестів з використанням інгаляцій неізотонічного розчину, в якості якого застосовувалась дистильована вода, вивчався стан осморецепторів цитоплазматичних мембран клітинного складу слизової оболонки бронхів. Функціональні вентиляційні тести з дозованими фізичними навантаженнями на велоергометрі характеризували стан вегетативного забезпечення функції бронхів з боку ЦНС.

Для визначення ролі різних рівнів в сироватці крові кортизолу, основних тиреоїдних гормонів у виникненні змін у бронхіальних рецепторах дітей під впливом тютюнового у 74 хлопців та дівчат разом з клініко-функціональними методами обстежень визначався вміст в сироватці крові тиреотропного гормону (ТТГ), тироксину (Т4), трийодтіроніну (Т3), антитіл до тиреоглобуліну та рівень кортизолу. Визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу за допомогою стандартних наборів реактивів „Алкор Біо" (С.-П., Росія). Дослідження проводили у центральній науково-дослідній лабораторії Дніпропетровської державної медичної академії.


 
 

Цікаве

Загрузка...