WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯМЕДИЧНИХНАУКУКРАЇНИ

ІНСТИТУТГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

БашкіроваНаталіяСергіївна

УДК 612.215.1-053.5/.6:613.84-072.8

Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління

14.01.10. – педіатрія

Автореферат дисертаціїназдобуттянауковогоступенякандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Чергінець Валерій Ігорович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Єршова Ірина Борисівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідуюча кафедрою факультетської педіатрії

доктор медичних наук, професор Іванько Олег Григорович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідуючий кафедрою пропедевтики дитячих хвороб

Провідна установа:

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, (м. Київ), відділ захворювань органів дихання та екологічних проблем здоров'я

Захист відбудеться "08" червня 2006р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України та Інституту гастроентерології АМН України

(пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, 49074)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49044)

Автореферат розісланий "07" травня 2006р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор М.Б. Щербиніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Історія тютюнопаління свідчить, що, незважаючи на добре відому загрозу здоров'ю, вона продовжує залишатись однією з найбільш розповсюджених шкідливих звичок людства (J. Behr, 2002; B.W.M. Willemse, 2004; А.Г. Чучалін, 2004). Ця обставина утворює цілу низку соціальних та медичних проблем.

Великою кількістю наукових досліджень чітко висвітлюється негативна роль тютюнопаління у розвитку багатьох захворювань різних органів та систем організму дорослої людини (А.Г. Чучалин, 1998; Ю.І. Фещенко, 2000; C. Janson, 2001; J. Behr, 2002). Отримані також свідчення про те, що не тільки активне паління, а й забруднення атмосфери приміщень тютюновим димом є фактором ризику у виникненні різних захворювань (Г.П. Шульцев, 1994; G. Derek, 1998; P. Jonathan, 2003). В першу чергу, забруднене тютюновим димом повітря негативно діє на дихальну систему організму, яка є відкритою зовнішньому середовищу. Не викликає сумніву, що великої шкоди органам дихання тютюновий дим завдає у найбільш вразливому – дитячому віці, коли остаточне формування дихальної системи ще не завершилось. При цьому статистика свідчить, що формування статусу курця у більшості випадків відбувається саме в дитинстві (Г.С. Шишкин, 2001; І.П. Смирнова, 2001; С.А. Бабанов, 2002). Але у порівнянні з дорослими роль тютюнового диму у формуванні хронічної патології дихальної системи дітей вивчена недостатньо.

Клінічний досвід свідчить, що патологічні зміни в бронхах дітей під впливом тютюнового диму виникають поступово, але те, які структури пошкоджуються в першу чергу, залишається остаточно не з'ясованим. Є підстави вважати, що одними з перших патологічних проявів можуть бути зміни у функціональному стані бронхіальних рецепторів. Наслідком постійних подразнень тютюновим димом можуть стати зміни неспецифічної чутливості та реактивності бронхів (Г.П. Шульцев, 1991, B.W.M. Willemse, 2004). Для їх появи у практично здорових дітей необхідний значний "стаж" активного чи пасивного курця. У дітей, що вже мають бронхіальну патологію, темпи появи її ускладнень можуть бути набагато вищими. Тому в практиці лікаря важливою є своєчасна діагностика початкових патологічних змін в бронхах у вигляді порушень функціонального стану бронхіальних рецепторів у дітей під впливом тютюнового диму. Підтвердження цієї гіпотези може стати основою для ефективної профілактики негативних наслідків тютюнопаління в дитячому віці.

На сьогодні методи профілактики негативного впливу тютюнопаління зведені до лекційної пропаганди шкоди паління і не спрямовані на зменшення його впливу при неможливості вилучити дитину із забрудненого середовища. Заклики до відмови від тютюнопаління мають низьку результативність і за статистикою кількість курців продовжує збільшуватись (Е.А. Кваша, 1998; J. Behr, 2002; C. L. Backinger1, 2003). У зв'язку з цим пошук методів діагностики патологічних змін в дихальній системі дітей, схильних до їх виникнення під впливом тютюнового диму та визначення порушень, які з'являються першими, допоможе вдосконалити методи профілактики та діагностики патологічних змін, які сприяють розвитку бронхіальної патології, і є надзвичайно актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідницької роботи кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи "Визначення закономірностей формування рецидивуючих і хронічних захворювань органів дихання у дітей та підлітків на основі дослідження клініко-функціональних резервів адаптації органів і систем для розробки методів профілактики і реабілітації" (№ державної реєстрації 0104U010387).

Мета дослідження: Оптимізувати заходи щодо профілактики негативного впливу тютюнового диму на дихальну систему дітей на основі вивчення його дії на функціональний стан бронхіальних рецепторів.

Завдання дослідження:

1. Вивчити розповсюдженість та структуру тютюнопаління серед дітей старшого шкільного віку.

2. Визначити стан чутливості холінорецепторів, в2-адренорецепторів та осморецепторів бронхів у дітей в залежності від статусу курця.

3. Дати характеристику стану вегетативної регуляції бронхіальної прохідності у дітей-курців за результатами тесту з дозованими фізичними навантаженнями.

4. Визначити роль перинатальних уражень центральної нервової системи, обтяженої спадковості, повторних запалень бронхів, хронічного тонзиліту, особливостей фізичного розвитку та статі у виникненні змін в бронхіальних рецепторах під впливом тютюнового диму.

5. Вивчити вплив різних рівнів кортизолу та основних тиреоїдних гормонів на функціональний стан бронхіальних рецепторів у дітей під дією тютюнового диму.

6. Розробити ефективний спосіб бронхопротекції від негативного впливу тютюнового диму у дітей, заснований на нормалізації функціонального стану бронхіальних рецепторів.

Об'єкт дослідження: здорові та хворі на рецидивуючий бронхіт у стадії ремісії, що зазнають впливу тютюнового диму.

Предмет дослідження: функціональний стан бронхіальних рецепторів та особливостей регуляції бронхіальної прохідності з боку вегетативної нервової системи у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнового диму.

Методи дослідження: соціологічні (анкетна діагностика тютюнового навантаження), клінічні, функціональні (спірографія, інгаляційний бронхопровокаційний тест з ацетилхоліном, тест з дозованим фізичним навантаженням, інгаляційний бронхопровокаційний тест з неізотонічним подразником, інгаляційний вентиляційний тест з бронхолітиком), імуноферментні (вміст в сироватці крові тиреоїдних гормонів та кортизолу), статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчено вплив тютюнового диму на функціональний стан чутливих бронхіальних рецепторів та вегетативну регуляцію бронхіальної прохідності у респіраторно асимптомних дітей та дітей хворих на рецидивуючий бронхіт в стадії ремісії.

Визначені критичні періоди та фактори, що сприяють залученню до активного паління дітей старшого шкільного віку.

Доведено, що у дітей під впливом тютюнового диму порушуються функціональний стан осморецепторів, холінорецепторів слизової оболонки бронхів та центральні механізми регуляції тонусу бронхів з боку вегетативної нервової системи.

Вперше визначені фактори, які забезпечують схильність до більш раннього розладу регуляції тонусу бронхів у дітей під впливом тютюнового диму, - обтяжена спадковість з хронічної легеневої патології, перинатальні ушкодження ЦНС та наявність синдрому вегетативної дисфункції.


 
 

Цікаве

Загрузка...