WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному періоді на сомато–статевий розвиток самців щурів (автореферат) - Реферат

Вплив стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному періоді на сомато–статевий розвиток самців щурів (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ

ІМ. В. Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО

БРЕЧКА Наталія Михайлівна

УДК 616.69-008.6:616.69-039.12:616-08

Вплив стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному періоді на сомато–статевий розвиток самців щурів

14.01.14 – ендокринологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Харків–2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

Науковий керівникдоктор медичних наук, професор

Демченко Олександр Миколайович, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, завідувач відділу клінічної ендокринології

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Гладкова Алла Іванівна, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, завідувачка лабораторії репродуктивної ендокринології

доктор медичних наук, професор Лучицький Євген Васильович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділення клінічної андрології

Провідна установа Івано–Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра ендокринології (м. Івано–Франківськ)

Захист відбудеться „ 02 " березня 2006 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01 при Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 10).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 10).

Автореферат розісланий " 31 " січня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Т.М. Тихонова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Відомо, що однією з причин, які призводять до зниження репродуктивної функції, є патологія пубертату (Теодореску И., 1981; Buchanan Ch.R., 2000), формування якої можуть виникати на різних етапах розвитку (Резников А.Г., 1982; Paris F., Sultan Ch., Lumbroso S., 2000; Козлов Г.И., 2002). У зв'язку з погіршенням репродуктивного здоров'я населення одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень є пошук факторів, які призводять до гіпофертилізації (Buchanan Ch.R., 2000).

Оскільки становлення функції розмноження здійснюється в період статевого розвитку організму, підґрунтям для розробки засобів поліпшення репродуктивного здоров'я слід вважати отримання нових знань в області фізіології і патології пубертату (Плєхова О.І., 1996; Лучицький Є.В., 2002-2003; Горпинченко І.І., Імшинецька Л.П., 2002).

Статеві гормони відіграють подвійну роль у статевому розвитку. У неонатальному періоді вони закладають в органах–мішенях програму реагування, яка не проявляється до початку статевозрілості. У самців щурів ця роль забезпечується неонатальним піком тестостерону (Т) у віці 3–7 діб. У пубертатному періоді статеві гормони забезпечують розвиток первинних і вторинних ознак, а також стан статевої та репродуктивної функції, при чому рівень цього забезпечення багато в чому залежить від сенсибілізації тканин–мішеней неонатальною стероїдною короткою "експозицією" за принципом імпринтинг–механізму (Резников А.Г., 1982, 2003; Forest M.G., 1983; Negri–Cesi P., 2000).

Зміна рівня, якості та часу цієї експозиції, завдяки введенню різних речовин у неонатальному періоді, призводить до змін нейрогуморальної регуляції та функції різних ланцюгів системи гіпоталамус–гіпофіз–гонади (Bellido C. et al., 1985; Dahlquist G. et al., 1999). При цьому вплив на неонатальний пік Т шляхом введення екзогенних андрогенів, не підсилює, а, навпаки, гальмує маскулінізацію у процесі пубертату, порушуючи розвиток органів чоловічої статевої системи (Baranao J.L.S. et al.,1981) та знижуючи стероїдогенну здатність сім'яників (Vanderstichele H. et al.,1987).

Проводяться дослідження щодо наукового обґрунтування гіпотези про значення особливостей перебігу перинатального періоду для реалізації програми статевого розвитку, взагалі, і зокрема для такого патологічного стану, як зниження запліднюючої здатності сім'яної рідини чоловіків (Никитин А.И., 2002; Гладкова А.И., Сидорова И.В., 2002; Dodic M. et al., 2002). Відомо, що існують фактори, які діють перинатально за типом експозиції, але наслідки їх дії проявляються в дорослому віці різноманітними відхиленнями в ендокринній системі (Nagao Tetsuji, 1998; Nyitray M. et al., 1998; Зелинский А.А., Воскресенская Е.О., 2003). При цьому наукові розробки ведуться переважно у напрямку вивчення впливу на статеву систему перинатально діючих стресорних, гормональних, токсичних, а також інших факторів, які негативно впливають на становлення і функціонування системи гіпоталамус–гіпофіз–статеві залози (Резников А.Г., 1996; Jensen T.K. et al., 1995; Сергієнко Л.Ю. та співавт., 1998).

Дослідження впливу неонатальної модуляції системи гіпофіз–гонади за допомогою активації продукції та реалізації дії її гормонів на статевий розвиток чоловічого організму дозволяють отримати конкретні результати у формі нових моделей гіпогонадизму і технологій активації дії ендогенних гонадотропінів та андрогенів (Демченко О.М., Коренєва Є.М., 1994–2001; Бондаренко В.О., 1994–1999). Практично залишилась не вивченою проблема впливу неонатальної зміни анаболічних процесів, зокрема анаболічного ефекту андрогенів, який є невід'ємною складовою їх дії на перебіг статевого розвитку та морфо–функціональний стан органів репродуктивної системи у дорослих особин.

Необхідність проведення нашого дослідження визначається тим, що однією з основних складових дії тестостерону є анаболічний ефект. При цьому представляється вельми важливим для доповнення наукових знань про нові фактори формування програми пубертатогенезу вирішити наукове завдання: яким чином впливає зміна анаболічної дії тестостерону або загальних анаболічних процесів на статевий розвиток самців щурів. Отримання таких даних є основою для розробки нових експериментальних моделей диспрограмних відхилень статевого розвитку та науково обґрунтованих підходів до їх профілактики, діагностики і корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України і є фрагментом теми відділення патології статевих залоз „Механізми формування і шляхи корекції патоспермій, обумовлених диспубертатогенезом" (№ держреєстрації 0101U000955, 2001–2004 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи–встановити значимість впливу стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному періоді для формування патології статевого розвитку, а також визначити нові фактори, що призводять до порушення перинатальної детермінації статевого розвитку чоловічого організму.

Основним завданням дослідження є вивчення впливу стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному віці на статевий розвиток, для вирішення якого були проведені наступні дослідження:

1. Вивчення характеру зміни анаболічних процесів у неонатальному періоді під впливом препаратів ретаболілу, метилурацилу та рибоксину.

2. Вивчення впливу препаратів ретаболілу, метилурацилу та рибоксину у неонатальному періоді на сомато-статевий статус дорослих самців щурів.

3. Дослідження впливу повторного, у статевозрілому віці, введення препаратів ретаболілу, метилурацилу та рибоксину на масу та функціональний стан андрогензалежних та андрогенчутливих органів у неонатально оброблених самців щурів.

4. Вивчення андрогенних властивостей ретаболілу, метилурацилу та рибоксину.

5. Дослідження впливу препаратів, що стимулюють анаболічні процеси, на реалізацію дії тестостерону у інтактних та неонатально оброблених тварин.

6. Дослідження впливу препаратів ретаболілу, метилурацилу та рибоксину в неонатальному періоді на гістоструктуру сім'яників та андрогензалежних органів у статевозрілих тварин.

Об'єкт дослідження – процес перинатальної детермінації програми статевого дозрівання чоловічого організму.

Предмет дослідження – параметри статевого дозрівання у самців щурів популяції Вістар при неонатальній обробці лікарськими засобами, які стимулюють анаболічні процеси.


 
 

Цікаве

Загрузка...