WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця (автореферат) - Реферат

Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА

БАНДУРКА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

УДК: 612.17 – 615.015 - 616.127 - 5191.411 – 615.224

Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця

14.03.03 – нормальна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Вінниця - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Йолтухівський Михайло Володимирович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри нормальної фізіології.

Офіційні опоненти:

– Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Вадзюк Степан Нестерович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології;

– доктор медичних наук, старший науковий співробітник Шатило Валерій Броніславович, Інститут геронтології АМН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, завідувач відділення терапії.

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра нормальної фізіології.

Захист дисертації відбудеться "25" жовтня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

Автореферат розісланий "23" вересня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент О.В. Власенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Одне з найважливіших завдань сучасних медико-біологічних досліджень полягає у з'ясуванні багатогранних функцій клітинних мембран (Кагава Я., 1985; Албертс Б. и др., 1994; Генис Г., 1997; Рафф Г., 2001; Грайнедер К. и др., 2003). Досягнення фізіології вказують на те, що електрична активність серця забезпечується мембранними структурами й залежить від зміни іонної проникності клітинних мембран. Проте механізми проникності клітинних мембран кардіоміоцитів для іонів залишаються недостатньо вивченими, а результати, які представлені в науковій літературі трактуються неоднозначно, містять протиріччя. Так, за даними більшості літературних джерел механізми іонної проникності плазмолеми кардіоміоцитів пов'язані з рухом іонів через іонні канали та насоси (Сперелакис Н., 1988; Кушаковский М.С., 1998; Васильев В.Н., 2003; Morban E. et al., 1998). Але деякі дослідники (Антонов В.Ф. зі спів., 1986; Болдырев А.А., 1991) стверджують, що іони у нормі можуть надходити до клітини позаканальним шляхом, безпосередньо через біліпідний шар мембрани. Доведено також залежність функціональних властивостей клітинних мембран, у тому числі їх білкових структур, від стану біліпідного матриксу мембран (Богацкая Л.Н. и др., 1990; Гула Н.М., 1998; Прахин Е.И., Терещенко С.Ю., 2000).

Логічно стверджувати, що процеси, які впливають на морфо-функціональні параметри клітинних мембран, зокрема клітинних мембран кардіоміоцитів, будуть змінювати проникність мембран та їх катіонтранспортну функцію. До таких процесів належить перекисне окислення ліпідів (ПОЛ), яке відіграє важливу роль в адаптивних реакціях клітин, але при підсиленні ПОЛ відбувається пошкодження мембран з порушенням їх головних функцій (Владимиров Ю.А., 1989; Литвицкий П.Ф. и др., 1994; Барсель В.А. и др., 1998; Гордеев И.Г. и др., 2005).

Почалося інтенсивне вивчення впливу на структуру мембран і здатність нормалізувати електричні властивості міокарда лікарськами засобами (Гацура В.В., Смирнов Л.Д., 1992; Бурлакова Е.Б., 1997; Амосова Е.Н., 2000; Бобров В.О. та інш., 2002; Єлисєєва О.П. та інш., 2003; Мороз В.М., Липницкий Т.Н, 2005; Денисюк В.И. и др., 2005). Одним з найбільш поширених та ефективних антиаритмічних препаратів вважається блокатор іонних каналів аміодарон (Преображенський Д.В., зі співав., 1999; Мазур Н.А., 2003; Бобров О.В., 2003; КОРСАР-СН, 2005; АТМА, 1997; AREST, 2000). Однак у частини хворих він має недостатню ефективність, крім того, тривале застосування препарату може супроводжуватися появою низки побічних ефектів (Денисюк В.И., 1997; Безюк М.М., 2003; Лисенко В.О., 2003; Метелиця В.І., 2005; CASCADE, 1997). Тому є доцільним дослідження комбінованого застосування аміодарону із засобами, які впливають на структурно-функціональні властивості клітинних мембран і здатні нормалізувати електричну активність та ритм серця. В якості таких засобів можуть виступати цитокардіопротекторний препарат триметазидин та мембранопротектор ритмокор.

У зв'язку зі згаданим вище, поглиблене вивчення як механізмів позаканальної проникності клітинних мембран кардіоміоцитів для катіонів, так і можливостей впливати на ці процеси лікарськими засобами з метою нормалізації електрофізіологічних властивостей міокарда є актуальною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на тему: „Патогенетичні механізми міокардіальної та ендотеліальної дисфункції судин при захворюваннях серця, аритміях і серцевій недостатності та підвищення ефективності і безпеки лікування (клініко-експериментальне дослідження)", (№ держреєстрації 0104U002883). У її виконанні автор виконала дослідження антиаритмічної ефективності комбінованого застосування аміодарону з кардіопротекторними засобами, що послужило підґрунтям дисертаційної роботи.

Висловлюємо щиру вдячність доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Денисюку Віталію Івановичу за консультативну допомогу в аналізі спеціальної літератури та узагальненні результатів досліджень.

Мета дослідження. Встановити характер впливу позаканальної проникності клітинних мембран для катіонів на електричну активність міокарда й ритм серця, а також дію аміодарону та його комбінації з ритмокором і триметазидином на проникність плазмолеми кардіоміоцитів та електрофізіологічні властивості міокарда.

Завдання дослідження:

1. Вивчити механізми позаканальної проникності клітинних мембран та зміни електричної активності серця при ініціації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) на мембранодеструктивній моделі аритмій серця.

2. Визначити роль позаканальної проникності цитоплазматичних мембран кардіоміоцитів у змінах електрофізіологічних властивостей міокарда та ритму серця.

3. Дослідити вплив блокатору іонних каналів аміодарону, мембранопротекторного засобу ритмокору, кардіопротекторного препарату триметазидину та комбінації аміодарону з триметазидином і ритмокором на показники проникності клітинних мембран, стан перекисного окислення ліпідів та електричну активність серця.

4. Вивчити вплив аміодарону, ритмокору, триметазидину та комбінованого застосування аміодарону з триметазидином та ритмокором на електричну функцію плазмолеми кардіоміоцитів на кальцій-залежній моделі аритмій серця (АС).

5. З'ясувати здатність аміодарону та його комбінації з триметазидином і ритмокором попереджувати чи усувати зміни електричної активності та ритму серця з використанням експериментальних моделей АС з різним іонним генезом.

Об'єкт дослідження –позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів, електрична активність і ритм серця.

Предмет дослідження механізми позаканальної проникності клітинних мембран для катіонів Ca2+ та зміни електричної активності серця в умовах активації процесів ПОЛ, вплив аміодарону, триметазидину, ритмокору та комбінації аміодарону з ритмокором і триметазидином на проникність клітинних мембран, стан процесів ПОЛ та електрофізіологічні властивості міокарда й ритм серця.

Методи дослідження: вивчення позаканальної проникності клітинних мембран проводили на розробленій у сертифікованій науково-дослідній лабораторії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова моделі підвищеної проникності цитоплазматичних мембран кардіоміоцитів для катіонів (експериментальна мембранодеструктивна модель аритмій серця). При цьому використано методи визначення проникності еритроцитарних мембран (ПЕМ) та осмотичної резистентності еритроцитів (ОРЕ). Дослідження стану процесів ПОЛ здійснювали за методом визначення концентрації малонового діальдегіду (МДА) на мембранодеструктивній моделі аритмій серця. Для оцінки змін електричної активності серця під впливом препаратів, які досліджувалися, проводили електрокардіографію. Використано експериментальні моделі АС: аконітинову, хлоридкальцієву, строфантинову, хлоридбарієву, строфантин-кофеїнову та мембранодеструктивну. Увесь масив даних оброблений статистично з використанням критерію Стьюдента.


 
 

Цікаве

Загрузка...