WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу, патогенезу та лікування ревматоїдного артриту з ураженням шлунково-кишкового тракту та дисбіозом товстої кишки (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу, патогенезу та лікування ревматоїдного артриту з ураженням шлунково-кишкового тракту та дисбіозом товстої кишки (автореферат) - Реферат

8. Синяченко О.В., Блудова Н.Г., Чубенко Д.С. Гастродуоденит при ревматоидном артрите // Врачебная практика.–2005.–№ 3.–С. 13-16. Особисто здобувачем проведено відбір та обстеження хворих на ревматоїдний артрит.

9. Синяченко О.В., Блудова Н.Г., Чубенко Д.С. Аспекты патогенеза гастродуоденита при ревматоидном артрите // Укр. терапевт. журн.–2006.–№ 1.–С. 14-17. Особисто здобувачем проведена статистична обробка матеріалу та узагальнення результатів дослідження.

10. Блудова Н.Г. Клінічна характеристика хворих на ревматоїдний артрит в сполученні з дисбіозом кишечнику // Зб. наук. праць I нац. конгресу лікарів внутрішньої медицини.–Київ, 2005.–С. 110-111.

11. Ребров Б.А., Афанасьевская М.С., Блудова Н.Г., Реброва О.А. Оценка качества жизни как критерий эффективности терапии ревматоидного артрита // Укр. мед. альманах (додаток).–2003.–Т. 6, № 6.– Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні".–Луганськ, 2003.–С. 92. Особисто здобувачем проведено обстеження хворих на ревматоїдний артрит та статистична обробка матеріалу.

12. Ребров Б.А., Реброва О.А., Блудова Н.Г., Былино В.В., Целая И.А. Динамика иммунологических показателей у больных с ревматоидным артритом на фоне коррекции дисбактериоза кишечника // Укр. ревматол. журн. (додаток).–2004.–№ 3 (17).–Матер. об'єднаного пленуму ревматологів і ортопедів-травматологів України "Консенсус з питань термінології, номенклатури, класифікації, програм і стандартів лікування хвороб суглобів".–Київ, 2003.–С. 43. Особисто здобувачем виконані статистичний аналіз матеріалу і написання тез.

13. Ребров Б.О., Блудова Н.Г., Благодаренко А.Б. Стан мікрофлори товстого кишечнику у хворих на ревматоїдний артрит // Матер. наук.-практ. конф. "Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики системних захворювань сполучної тканини".–Донецьк, 2004.–С. 6. Особисто здобувачем проведено мікробіологічне обстеження хворих та літературне оформлення тез.

14. Блудова Н.Г. К вопросу об этиопатогенезе гастродуоденита у больных ревматоидным артритом // Матер. IV нац. конгресу ревматологів України.–Полтава, 2005.–С. 78-79.

АНОТАЦІЯ

Блудова Н.Г. Особливості перебігу, патогенезу та лікування ревматоїдного артриту з ураженням шлунково-кишкового тракту та дисбіозом товстої кишки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. – Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецьк, 2006.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукової проблеми – підвищенню ефективності діагностики та лікування ревматоїдного артриту у хворих з ураженням шлунково-кишкового тракту. Встановлено взаємозв'язок ревматоїдного артриту та ураження різних відділів шлунково-кишкового тракту, дисбіозу товстої кишки, визначені морфологічні ознаки ревматоїдної гастро-, дуодено- та колонопатії, продемонстровано зв'язок патології травної системи при ревматоїдному артриті з порушеннями системи імунітету та неспецифічного захисту організму, доведено важливе значення змін мікроциркуляції крові в розвитку уражень шлунка та кишечнику. Встановлені частота дисбіозу товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит та особливості його впливу на клініко-лабораторний перебіг патологічного процесу. Патогенетично обгрунтовано використання пробіотичних препаратів у даної категорії пацієнтів, визначені оптимальні підходи до призначення "Лактовіт-форте" та доказана його ефективність.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, шлунково-кишковий тракт, дисбіоз товстої кишки, діагностика, лікування.

АННОТАЦИЯ

Блудова Н.Г. Особенности течения, патогенеза и лечения ревматоидного артрита с поражением желудочно-кишечного тракта и дисбиозом толстой кишки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – ревматология. – Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького МЗ Украины, Донецк, 2006.

Диссертационная работа посвящена решению научной проблемы – повышению эффективности диагностики и лечения ревматоидного артрита (РА) у больных с поражением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Под наблюдением находились 182 больных РА. У всех пациентов наряду с общеклиническими исследованиями проводился микробиологический анализ полости толстой кишки, у 67 больных – фиброэзофагогастродуоденоскопия, у 24 – ректороманоскопическое исследование с последующей биопсией макроскопически измененных участков слизистой разных отделов ЖКТ. У 20,9% больных РА развивается ГД, клинико-морфологическая тяжесть которого коррелирует со степенью активности и рентгенологической стадией заболевания. ГД у больных РА носит характер системного поражения в связи с нарушением микроциркуляции слизистой оболочки. Морфологическая картина патологии желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) также связана с применением нестероидных противовоспалительных препаратов на предыдущих этапах, частотой назначения глюкокортикоидных гормонов и метотрексата. В развитии ГД у больных РА важную роль играют иммунные нарушения, которые связаны с субпопуляциями иммуноцитов (CD8, CD22, CD25), дисбалансом иммуноглобулинов, продукцией РФ и ЦИК в крови, изменениями уровней провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-6, TNFб), которые принимают участие в возникновении структурных изменений слизистой оболочки желудка и ДПК. Поражение толстой кишки развивается у 37,5% больных РА, чаще при висцеральной форме и более тяжелой рентгенологической стадии заболевания, прогрессирует согласно длительности заболевания и коррелирует со степенью активности патологического процесса. В клинико-морфологическом развитии проктосигмоидита (ПС) важную роль играет дисбаланс клеточного и гуморального звеньев иммунитета. ПС значительно реже развивается у пациентов, получающих сульфасалазин. У 67% больных обострение РА сопровождается развитием дисбиоза толстой кишки (ДТК), который характеризуется дефицитом бифидобактерий, лактобактерий и энтерококков, увеличением популяционного уровня и частоты выделения клостридий, протея, стафилококков и дрожжеподобных грибов, а также контаминацией полости толстой кишки гемолитическими эшерихиями и условно патогенными энтеробактериями (цитробактер, энтеробактер, клебсиеллы). Наличие ДТК способствует ухудшению клинического течения заболевания и усугублению иммунных нарушений, причем выраженность изменений клеточного и гуморального иммунитета возрастает при III-IV степенях дисбиоза. Включение в комплексную терапию больных комбинированного пробиотика лактовит-форте приводит к улучшению, а у части пациентов и нормализации микробиологических показателей кишечной флоры в отличие от больных контрольной группы, а также более выраженному улучшению биохимических и иммунологических параметров крови, что способствует достижению ремиссии заболевания.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, желудочно-кишечный тракт, дисбиоз толстой кишки, диагностика, лечение.

ANNOTATION

Bludova N.G. Peculiarities of course, pathogenesis and treatment of patients with rheumatoid arthritis complicated of affection of gastrointestinal tract and dysbiosis of large intestine. – Manuscript.

The dissertation for receiving scientific's degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.12 – rheumatology. – Donetsk state medical university named after M.Gorkiy, Ministry of Health of Ukraine, Donetsk, 2006.

The dissertation dedicates to solution of scientific problem – improvement of efficiency diagnostic and treatment of rheumatoid arthritis in patient with affection of gastrointestinal tract. It was set the correlation between rheumatoid arthritis and affections of different parts gastrointestinal tract, dysbiosis of large intestine. The morphological signs of rheumatoid gastro-, duodeno-, colonopathy were determined. It was shown relation between pathology of digestive system for rheumatoid arthritis and disturbances of immune and non-specific protective systems. The dominant significance of changes microcirculation blood in development of affections stomach and intestines was proved. It was set the frequency of dysbiosis large intestine in patients with rheumatoid arthritis and peculiarities of its influence to clinic-laboratory course pathological process. It was pathogenically grounded the use of probiotics in these patients, as well as it was proved the efficiency of use "Lactovit-forte" and was found out the apprоpriate directions.

Key words: rheumatoid arthritis, gastrointestinal tract, dysbiosis of large intestine, diagnostic, treatment.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГД гастродуоденіт

ГКГ глюкокортикоїдні гормони

ДПК дванадцятипала кишка

ДТК дисбіоз товстої кишки

МІ морфологічний індекс

НПЗП нестероїдні протизапальні препарати

РА ревматоїдний артрит

РФ ревматоїдний фактор

СРБ С-реактивний білок

ФЕГДС фіброезофагогастродуоденоскопія

ФІ фіброскопічний індекс

ЦІК циркулюючі імунні комплекси

ШКТ шлунково-кишковий тракт

Ig імуноглобулін

IL інтерлейкін

TNFб туморнекротичний фактор б


 
 

Цікаве

Загрузка...