WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

7. Кандидозний вагініт супроводжується формування переважно клітинної імунної відповіді, про що свідчить значне зростання інтерлейкіну-2 (ІL-2). При цьому знижується відносна кількість загального пулу Т-СD3–лімфоцитів за рахунок Т-СD 4–лімфоцитів, понижується імунорегуляторна функція Т-лімфоцитів, зростає відносна кількість В-лімфоцитів, але їх імуноглобулінпродукуюча здатність знижена, дещо збільшується концентрація імуноглобулінів основних класів (Ig M, Ig G, Ig A) та концентрація циркулюючих імунних комплексів, суттєво зростає відносна кількість природних кілерів. Кандидозний вагініт формується на фоні зниження провідних показників неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту.

Практичні рекомендації

Для діагностики вагінітів поряд з визначенням видового складу мікрофлори, що персистує на слизовій оболонці піхви, необхідно визначати популяційний рівень мікроорганізмів з метою встановлення провідного збудника, його чутливості до антибіотиків та інших антимікробних препаратів.

При розробці комплексного лікування бактеріального або кандидозного вагініту поряд із засобами, направленими на етіотропну терапію основного захворювання, необхідно призначати про- або пребіотики для корекції мікробіоценозу порожнини товстої кишки.

У комплексну терапію вагініту необхідно для імунореабілітації включати хворим на кандидозний вагініт імунотропні препарати, що стимулюють клітинну імунну відповідь (препарати центральної дії – препарати тимуса), а жінкам, хворим на бактеріальний вагініт - препарати, що стимулюють В-систему імунітету (мієлопід, пірогенал та інші бактеріальні стимулятори).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Боднарюк Н.Д. Видовий склад мікрофлори та її асоціації у хворих на вагініт // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т. 7, № 2. – С. 21 – 24.

  2. Боднарюк Н.Д., Сидорчук І.Й. Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори вагіни у жінок, хворих на вагініт // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т. 7, № 3. – С. 11 – 14. (Дисертантом проаналізовано літературні джерела за темою роботи, проведено вивчення видового складу та популяційного рівня мікрофлори вмісту піхви у жінок, хворих на бактеріальний та кандидозний вагініти).

  3. Боднарюк Н.Д. Видовий склад та роль дріжджоподібних грибів роду Candida в розвитку вагініту // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т. 7, № 4. – С. 46 – 50.

  4. Боднарюк Н.Д., Сидорчук І.Й. Стан системи імунітету в жінок, хворих на кандидозний вагініт // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 12 – 15. (Дисертантом визначені стан системи імунного специфічного та неспецифічного протиінфекційного захисту у жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти, проаналізовано отримані результати, сформульовано висновки).

  5. Боднарюк Н.Д. Терапевтична ефективність протигрибкових препаратів останнього покоління у хворих з різними мікотичними ураженнями //Актуальные стратегии, тактики применения и исследования антисептиков, антибиотиков: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, вересень 2002р.). – Вінниця: Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. – Т.6, № 2. – С. 373.

АНОТАЦІЯ

Боднарюк Н.Д.Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія. - Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України – 2006.

Дисертацію присвячено питанням діагностики порушень мікробіоценозу піхви та вмісту порожнини товстої кишки у жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти, у залежності від провідних збудників запалення.

Вивчено видовий склад та популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікрофлори, мікрофлори виділень піхви (заднього склепіння) у жінок, хворих на кандидозний і бактеріальний вагініти і встановлено провідного збудника та його асоціантів.

Дисертація містить дані про показники клітинної та гуморальної ланки системного імунітету, а також неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту з визначенням рівня прозапальних цитокінів у крові жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти.

Ключові слова: кандидозний вагініт, бактеріальний вагініт, порожнина товстої кишки, мікробіоценоз піхви і товстої кишки, провідні збудники вагінітів.

АННОТАЦИЯ

Боднарюк Н.Д.Микробиологические и иммунологические аспекты гнойно-воспалительних процессов вагины, которые обусловленые кандидозно-бактериальными ассоциациями.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 03.00.07 – микробиология. - Институт микробиологии и иммунологии им. И.И.Мечникова АМН Украины, 2006.

Диссертация посвящена вопросам диагностики нарушений микробиоценоза влагалища и содержимого полости толстой кишки у женщин, больных на кандидозный и бактериальный вагиниты, в зависимости от ведущих возбудителей воспаления.

Установлено, что воспалительный процесс слизистой оболочки влагалища вызывают ассоциации, которые состоят из 2-4 видов микроорганизмов. В состав ассоциаций входят ведущие возбудители и их асоцианты - условно патогенные простейшие (вагинальные трихомонады), дрожжеподобные грибы рода Candida, аэробные и анаэробные, грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Показано, что развитие и протекание как кандидозного, так и бактериального вагинита сопровождается глубокими изменениями видового состава и популяционного уровня микрофлоры содержимого полости толстой кишки, которые характеризуются элиминацией или выраженным дефицитом облигатных анаэробных аспорогенных физиологически полезных бифидобактерий и лактобактерий, возрастанием количества видов и популяционного уровня энтеробактерий, пептострептококков и других микроорганизмов, а также контаминацией полости толстой кишки патогенными (гемолитическими) эшерихиями и другими энтеробактериями, популяционный уровень которых достигает высоких цифр. При кандидозном вагините наблюдается значительное возрастание роли в микробиоценозе полости толстой кишки дрожжеподобных грибов рода Candida. В связи с этим рекомендовано при комплексном лечении бактериального или кандидозного вагинита наряду со средствами, направленными на этиотропную терапию основного заболевания, назначать про- или пребиотики для коррекции микробиоценоза полости толстой кишки.

Установлено, что у женщин, больных на кандидозный вагинит, процесс воспаления протекает на фоне ослабления факторов и механизмов неспецифической противоинфекционной защиты и формируется преимущественно клеточный иммунный ответ, а в женщин, больных на бактериальный вагинит, преимущество имеет гуморальный иммунный ответ. В связи с этим рекомендовано в комплексную терапию вагинита для иммунореабилитации включать больным на кандидозный вагинит иммунотропные препараты, которые стимулируют клеточный иммунный ответ, а женщинам, больным на бактериальный вагинит - препараты, которые стимулируют В-систему иммунитета.

Ключевые слова: кандидозный вагинит, бактериальный вагинит, полость толстой кишки, дрожжеподобные грибы рода Candida, микробиоценоз влагалища и толстой кишки.

SUMMARY

Bоdnariuk N.D. Microbiological and immunological aspects of pyoinflammatory processes, vagina caused by candidiasis – bacterial assotiations. Mamscript.

Thesis for obtaining the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 03.00.07 – Microbiology – I.I. Mechnikov Instittute of Microbiology and Immunology of Ukraine's AMS – 2006.

The dissertation deals with problems of diagnostics of vaginal microbiocenosis disorders of the large intestine in women, suffering from candidiasis and bacterial vaginites, depending on the leading causative agents of inflammation.

The species composition and population level of the autochthonous and allochtchonous microflora, vaginal discharge microflora the fornix of the vaginal in women, afflicted with candidiasis and bacterial vaginites have bun studied and the leading causative agents and its associates have been established.

The thesiscontains data, dealing wilh the parameters of the cellular and humoral components of systemic immunity, as well as nonspecific effector system of antiprotective defence and defening the level of proinflammatory cytokins in the blood of women afflicted with candidiasis and bacterial vaginites.

Key words: candidiasis vaginitis, bacterial vaginitis, large intestinal cavity, vaginal and large intestinal microbiocenosis, leading causative agents.


 
 

Цікаве

Загрузка...