WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

БОДНАРЮК НІНА ДМИТРІВНА

УДК 618.15 – 002.3:616.992.282:579.8:616 – 097

Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями

03.00.07 – мікробіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сидорчук Ігор Йосипович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, проректор з наукової та лікувальної роботи

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Мінухін Валерій Володимирович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології;

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Палій Гордій Кіндратович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Провідна установа: Інститут епідеміології та інфекційних хворобім. Л.В. Громашевського АМН України, м.Київ

Захист відбудеться " 23 " червня 2006 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 при Інституті мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16.

Автореферат розісланий " 20 " травня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої Вченої ради

к.мед.н., ст.н.с. С.В. Бруснік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед гнійно-запальних захворювань репродуктивних органів у жінок дітородного віку провідне місце належить вагінітам. За даними різних дослідників вагініти виявляють у 21-33 % жінок дітородного віку, при цьому у 5 % вагініт здатний перебігати безсимптомно. Вагініти деякими авторами розглядаються як маніфестація дисбактеріозу (дисбіозу) піхви (А.С. Анкірська, В.В. Муравйова., 2001; В.Н. Козько, 2001; А. Georgijevic і співавт., 2000). Вважають, що етіологічно вони пов'язані з умовно патогенними мікроорганізмами, які, за звичай, присутні у порожнині піхви практично здорової жінки (П.В. Буданов і співавт., 2005; В.І. Кісіна, 2003). У нормі їх популяційний рівень низький (<3,0 lg КУО/мл) і вірулентність цих мікроорганізмів понижена. Тому для діагностики вагінітів необхідно визначати не тільки видовий склад членів мікробіоценозу, що добре подано в літературних джерелах, а слід оцінювати їх питому вагу і в цілому популяційний рівень. Саме за останнім можна оцінити роль умовно патогенних мікроорганізмів у запальному процесі (О.В. Шаповалова і співавт., 2005) взагалі та визначити провідного збудника, зокрема.

До цього часу вагініти відносяться до захворювань, для яких характерна одночасна поліетіологічність, що викликає сумнів у такому заключенні. Це знаходить підтвердження в окремих випадках у неефективності етіотропної антибіотикотерапії при цих запальних процесах, яка за звичай направлена одночасно проти ряду мікроорганізмів (І.І. Мавров, 2005; К. Gupta, 2002).

Сучасні методи визначення антигенів умовно патогенних мікроорганізмів (ІФА, ІФ, ПЛР та ін.) також не дають можливості встановити провідну роль будь-якого мікроба в етіології запалення піхви, а тільки їх присутність у біотопі (J.F. Bach, 2002; P.L. Fidel, 2004).

У діагностиці запальних процесів важливе значення мають імунологічні дослідження (Д.К. Новіков, 2002; А. Ройт, Д.М. Бростофф, 2000). У літературі фактично не надаються критерії діагностичного значення імунних порушень при цих захворюваннях, а також залежність змін у системному імунітеті від провідного збудника. Перераховані вище питання не мають наукового обгрунтування, що негативно впливає на вирішення важливої задачі боротьби з гнійно-запальними захворюваннями.

Слід також означити, що Північна Буковина як вогнище ендемічного зоба відома споконвіку, що зумовлено її біогеохімічними властивостями. Дефіцит йоду у продуктах харчування жителів регіону, який пов'язаний з недостатністю цього мікроелемента в грунтах Чернівецької області, що переконливо доведено ще в середині минулого сторіччя проф. Ф.А. Баштаном і підтверджено результатами сучасних досліджень (Ю.П. Вдовиченко, І.І. Хаща, 2005; М.М. Гімадєєв і співавт., 1998; Л.Д. Джигкаєва і співавт., 2003; Л.І. Іванюта і співавт., 2003). Враховуючи цю обставину, а також послаблення уваги в останні 15-20 років до йододефіциту, нами, поряд з іншими дослідженнями, виконано фрагмент, що характеризує мікробіологічні та імунологічні аспекти формування та перебіг вагініту у жінок, що проживають у Чернівецькій області.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової тематики кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету на тему: „Розробка та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики в перинатальному періоді та при патологічних станах репродуктивної функції у дівчат та жінок" (номер державної реєстрації 0101U005253), а також кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ на тему: „Зоб на Північній Буковині (епідеміологія, клінічні особливості, лікування, профілактика" (номер державної реєстрації 0103V004374).

Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті. Автор дисертації є виконавцем фрагментів, де вивчені мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлених кандидозно-бактеріальними асоціаціями.

Мета і завдання дослідження

Мета - визначити видовий склад і популяційний рівень патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів в екологічній ніші статевих шляхів жінок з гнійно-запальною патологією, провести клініко-імунологічні паралелі у хворих на вагініти, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями.

Для реалізації поставленої мети сформульовано наступні завдання:

  1. Вивчити видовий склад та популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікрофлори вмісту заднього склепіння вагіни у хворих на вагініт і встановити провідного збудника та його асоціантів.

  2. Визначити видовий склад та популяційний рівень дріжджоподібних грибів роду Candida у жінок, хворих на кандидозний вагініт, і встановити основні види грибів роду Candida, що циркулюють у жінок Північної Буковини.

  3. Дослідити показники клітинної та гуморальної ланки системного імунітету, а також неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту у жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти.

  4. Визначити рівень окремих прозапальних цитокінів у периферійній крові жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти.

  5. Дослідити видовий склад та популяційний рівень мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки у жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти, у залежності від провідних збудників запалення.

Об'єкт дослідження – жінки віком 18-32 роки, хворі на кандидозний та бактеріальний вагініти.

Предмет дослідженнявидовий склад та популяційний рівень мікрофлори виділень піхви (заднього склепіння), вмісту порожнини товстої кишки і показники клітинної і гуморальної ланки системного імунітету та неспецифічної ефекторної системи у жінок, хворих на кандидозний і бактеріальний вагініти, а також рівень окремих прозапальних міжклітинних медіаторів.

Методи дослідження: бактеріологічний, імуноферментний, мікологічний, імунологічний та статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, щозапальний процес слизової оболонки піхви викликають асоціації, що складаються із 2-4 мікроорганізмів. До складу асоціації входять провідні збудники та їх асоціанти - умовно патогенні найпростіші (вагінальні трихомонади), дріжджоподібні гриби роду Candida, аеробні та анаеробні, грампозитивні та грамнегативні бактерії.

Провідними збудниками бактеріального вагініту буковинок є золотистий стафілокок (у 26,9 %), ешерихії (у 11,3 %), гонокок (у 7,5 %), вагінальні трихомонади (у 7,0 %), бактероїди (у 4,1 %), пептокок (у 4,1 %), пептострептококи (у 1,4 %), превотели (у 0,5 %) та епідермальний стафілокок (у 0,2 %).

Провідними збудниками кандидозного вагініту у жінок дітородного віку є не тільки Candida аlbicans (85,4 %), а й інші представники дріжджоподібних грибів роду Candida, а саме С. glabrata (3,8 %), C. inconspiena (3,3 %), C. krusei (2,5 %), C. tropicalis, C. gullermondii (по 1,9 % кожна), які в асоціації з аеробними та анаеробними бактеріями, що відносяться до 17 таксономічних груп, формують клінічну маніфестацію кандидозного вагініту.


 
 

Цікаве

Загрузка...