WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант (автореферат) - Реферат

Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУРД Наталя Борисівна

УДК: 615.322:582.663:54.02

Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор

Кисличенко Вікторія Сергіївна

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри хімії природних сполук

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

Сербін Анатолій Гаврилович

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри ботаніки;

доктор фармацевтичних наук, старший науковий співробітник

Мартинов Артур Вікторович

Інститут мікробіології та імунології

ім. І.І. Мечникова АМН України, вчений секретар

Провідна установа:

Запорізький державний медичний університет,

кафедра фармакогнозії

Захист відбудеться "_9_" ___червня_____ 2006 року о ________годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "5" травня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради

професор Л.М.Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з важливих завдань фармації є розробка нових лікарських засобів. Фітозасоби з лікарської рослинної сировини широко використовуються в медичній та ветеринарній практиці для профілактики та лікування захворювань. Пошук рослин з достатньою сировинною базою, які можуть доповнити номенклатуру офіцинальних видів, раціональне та комплексне використання сировини, а також створення на їх основі нових лікарських засобів – актуальне завдання сучасної фармації. Особливої уваги фітохіміків заслуговують рослини, які мають багатовікове використання в сільському господарстві та народній медицині.

До таких рослин відноситься амарант (щириця), дикорослі та культивовані види якого широко застосовуються у народній та науковій медицині, кормовиробництві, харчовій промисловості, як цінна кормова культура, сировина для отримання білку, пектину та жирної олії, завдяки високому вмісту біологічно активних речовин (БАР).

Найбільш повне використання добре відомих рослин та наявність достатньої сировинної бази пояснюють інтерес до вивчення сільськогосподарської культури – амаранту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії "Фармація" МОЗ України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи „Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини, зокрема продуктів бджільництва, для дорослих і дітей" Національного фармацевтичного університету (№ держреєстрації 0198У007008).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вивчення представників роду амарант флори України, розробка способу комплексного застосування рослинної сировини, створення на її основі нових лікувально-профілактичних засобів, а також розробка методів аналізу сировини і фітозасобів. Для досягнення цієї мети вирішувались наступні завдання:

  • провести попереднє дослідження хімічного складу надземної частини різних видів амаранту за допомогою хімічних, та фізико-хімічних методів аналізу;

  • виділити сполуки в індивідуальному стані та встановити їх структуру;

  • провести кількісне визначення ряду груп БАР в досліджуваній рослинній сировині;

  • розробити технологію отримання лікувально-профілактичного засобу на основі отриманого комплексу БАР;

  • підтвердити перспективність отриманого препарату дослідженням біологічної активності;

  • провести стандартизацію сировини та отриманого фітозасобу, розробити проекти АНД на лікарську рослинну сировину (ЛРС) та лікувально-профілактичний засіб.

Об'єктом дослідження стали надземні частини трьох видів роду амарант і групи БАР – амінокислоти, вуглеводи, мікроелементи, фенольні сполуки і ліпофільні речовини, що обумовлюють фармакологічну активність досліджуваних представників роду амарант.

Предметом дослідження стали аналіз, виділення і встановлення структури флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, ліпофільних речовин, мікроелементів, амінокислот; розробка технології отримання лікувально-профілактичного засобу з надземної частини амаранту; проведення морфолого-анатомічного дослідження представників роду амарант.

Методи дослідження. БАР визначали фармакопейними методами аналізу, а також використовували тонкошарову і паперову хроматографію, високоефективну рідинну (ВЕРХ) і газорідинну (ГРХ) хроматографії з застосуванням приладів "Міліхром А-01", "Міліхром-02", "Альфа плюс", "Shimadzu" і "Хром-5". Для виділення БАР з рослинної сировини використовували колонкову хроматографію на поліаміді, а також препаративну хроматографію на силікагелі та на папері. Хімічну будову виділених речовин встановлювали методами УФ- і ІЧ-спектрального аналізу за допомогою спектрофотометрів типу СФ-46. Тривимірні спектри флюоресценції ліпофільних сполук записували на спектрофлюориметрі Hitachi F 4010. Температуру плавлення фенольних сполук визначали на блоці Кофлера - Franz Kustner nqch K:G:Dresden; N.K. 70/3314 k. Для анатомічного дослідження вегетативних та генеративних органів представників роду амарант використовували мікроскопи МБР-1 і МБР-2, препарати фотографували фотоапаратом "ФЕД-5" на плівку "Фуджіколор Superia". Фармакологічні дослідження проводили in vitro та in vivo.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено систематичне фітохімічне, фармакологічне та анатомічне вивчення деяких представників роду амарант флори України. Визначено якісний склад та кількісний вміст вуглеводів, амінокислот, стероїдів, фенольних сполук: гідроксикоричних кислот, гідроксикумаринів, флавоноїдів, ліпофільних речовин (хлорофілів, каротиноїдів, жирних кислот, стеринів). З надземної частини амаранту виділено та ідентифіковано 23 сполуки, серед яких астрагалін, нікотифлорин, кверцитрин, ізокверцитрин, умбеліферон, герніарін виділені вперше для досліджуваних видів роду амарант. Визначено наявність 20 мікро- та макроелементів, 16 амінокислот, ідентифіковано 15 жирних кислот.

Визначені оптимальні умови одержання комплексу ліпофільних речовин з надземної частини амаранту. Встановлено, що ліпофільна фракція амаранту та крем на її основі мають протизапальну та ранозагоювальну дії. Розроблено спосіб аналізу отриманого крему. На розроблений склад крему подано заявку на патент України № u 200510012 від 24.10.2005 (Рішення про видачу деклараційного патенту від 31.01.2006). Вперше визначено анатомічні ознаки сировини амаранту.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані фітохімічні та фармакологічні дані вказують на можливість застосування надземної частини амаранту як сировини для отримання окремих біологічно активних речовин та для виготовлення емульсії на основі ліпофільної фракції амаранту. Розроблено проект АНД на траву амаранту. Розроблено технологію одержання ліпофільної фракції амаранту, а також склад і технологію отримання і лікувально-профілактичного крему. Технологія лікувально-профілактичного крему опрацьована в умовах ТОВ фірми "Продукт", м. Харків. Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедр ботаніки Національного фармацевтичного університету, кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено: ретельний аналіз джерел сучасної наукової літератури щодо хімічного складу представників роду амарант, їх розповсюдження та використання у медицині, ветеринарній практиці, сільському господарстві та харчовій промисловості; виділення та ідентифікацію 23 біологічно активних речовини різної хімічної природи з надземної частини амаранту; встановлення кількісного вмісту БАР у надземній частині досліджуваних представників роду амарант; вивчення анатомічної будови вегетативних та генеративних органів амаранту; розробка технології отримання крему на основі ліпофільної фракції амаранту, а також методів його аналізу; розробку проектів АНД на лікарську рослинну сировину "Трава амаранту" та "Ліпофільний екстракт амаранту".


 
 

Цікаве

Загрузка...