WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

10. Прогностичні критерії для прогнозування відновлення втрачених функцій у хворих з наслідками ішемічних інсультів на основі змін цитокіно-імунного статусу включають показники несприятливого прогнозу (достовірне зниження імунорегуляторного показника, високий відсоток CD95+ лімфоцитів, підвищений вміст інтерлейкіну-6) та показники сприятливого прогнозу (нормальний вміст фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6 та підвищений вміст інтерлейкіну-4).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дослідження цитокіно-імунного статусу, а саме: визначення основних субпопуляцій лімфоцитів (СD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+, CD54+) за допомогою моноклональних антитіл, визначення активаційних та апоптотичних антигенів лімфоцитів (CD25+, CD95+) методом проточної цитофлюориметрії та визначення методом імуноферментного аналізу рівнів фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6, необхідно ширше використовувати в комплексі додаткових методів дослідження з метою покращання діагностики у хворих з наслідками ішемічних інсультів, що дасть можливість більш точно прогнозувати відновлення втрачених функцій та оптимізувати лікування даної категорії хворих.

До базисної терапії хворих з наслідками ішемічних інсультів рекомендовано включити препарат групи статинів — симвастатин (Вазиліп) в початковій дозі 10 мг на добу незалежно від показників ліпідного обміну.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Цимбалюк В.И., Бровченко М.С. Роль некоторых нейроимунных и сосудистых факторов при ишемических повреждениях головного мозга // Укр. мед. часопис. - 2005. - № 4(48). - С. 25-28.

2. Цимбалюк В.І., Бровченко М.С., Бичкова С.А., Костюк М.Р., Жельман В.О. Вивчення впливу препарату Вазиліп на імунний статус хворих з наслідками ішемічного інсульту в період реабілітації // Фармац. журн. - 2005. - № 6. – С .87-93.

3. Цимбалюк В.І., Бровченко М.С. Порушення цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні періоди реабілітації // Укр. мед. часопис. - 2006. - № 4(48). - С. 141-144.

4. Бровченко М.С. Кореляційні співвідношення неврологічного дефіциту та цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту// Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 15, Кн. 1. - С. 491-500.

5. Патент 12248 Україна, МПК: А 61 В 5/1455 (2006.01). Спосіб прогнозування відновлення втрачених функцій у хворих з наслідками ішемічного інсульту. Цимбалюк В.І., Бровченко М.С. (Україна); Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. - № 12248; Заявл. 18.10.2006; Опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1. - 6 с.

6. Патент 12249 Україна; МПК: А 61 В 5/1455 (2006.01). Спосіб оцінки цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту. Цимбалюк В.І., Бровченко М.С. (Україна); Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. - № 12249. Заявл. 18.10.2005. Опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1. - 6 с.

АНОТАЦІЯ

Бровченко М.С. Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 — нервові хвороби. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2006.

Дисертація містить теоретичне та практичне узагальнення результатів вивчення особливостей цитокінового та імунного статусів 100 хворих з наслідками ішемічних інсультів у реабілітаційному періоді під час проведення реабілітаційного лікування, на основі дослідження основних субпопуляцій лімфоцитів, апоптотичних антигенів лімфоцитів та рівнів фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 для нового вирішення актуальної наукової задачі — оптимізації діагностики, лікування та реабілітації хворих з ішемічними інсультами.

У хворих з наслідками ішемічних інсультів в різні періоди реабілітації вміст СD3+ лімфоцитів, СD19+ лімфоцитів та основних імунорегуляторних субпопуляцій (СD4+ та СD8+лімфоцитів) не мав вірогідних відмінностей від значень цих показників у здорових осіб та характеризувався збереженням відносного та абсолютного вмісту лімфоцитів. Встановлено, що імунологічні особливості перебігу раннього реабілітаційного періоду інсульту полягають у збереженій кількості Т-лімфоцитів, розвитку В-лімфоцитозу внаслідок підвищеного вмісту ІЛ-4, посиленому апоптозі лімфоцитів внаслідок гіперпродукції ФНП-б, різко збільшеному вмісті всіх трьох прозапальних цитокинів — ФНП-б, ІЛ-1в, ІЛ-6. У хворих в ранній реабілітаційний період здатність основних популяцій лімфоцитів Т- та В-клітин до активації та експресії б-ланцюга ІЛ-2R значно зменшена, що свідчить про пригнічення ранніх активаційних реакцій лімфоцитів, а в пізній реабілітаційний період та період резидуальних явищ спостерігалось пригнічення активаційних процесів в лімфоцитах, що супроводжувалося зменшенням відсоткового вмісту СD25+ і СD54+ лімфоцитів та невірогідним збільшенням кількості лімфоцитів, готових до апоптозу. Особливостями цитокінового статусу в пізньому реабілітаційному періоді та періоді резидуальних явищ є нормалізація продукції прозапальних цитокінів при відносно стабільній концентрації ІЛ-4 в сироватці крові протягом всього періоду реабілітації.

При ураженні лівої півкулі мозку, виявлені найбільш глибокі імунологічні зміни, які полягають у вираженому В-лімфоцитозі, найнижчій серед усіх груп кількості активованих СD25+ лімфоцитів та високому вмісті активованих клітин, які експресують FAS-рецептор. Вперше виявлено дисоціацію між показниками клітинної ланки імунної відповіді та синтезом прозапальних цитокінів у хворих з ураженням правої півкулі, яка може бути віднесена до характерних клініко-імунологічних рис інсультів даної локалізації.

Також виявлено, що виражені порушення в неврологічному статусі у хворих супроводжуються найбільш вираженими ознаками запалення — збільшеним вмістом у сироватці крові ІЛ-1в, ФНП-б, ІЛ-6, зниженням імунорегуляторного індексу, високим вмістом СD95+ лімфоцитів.

Використання симвастатину в комплексній терапії хворих з наслідками ішемічних інсультів в різні реабілітаційні періоди характеризувалося зростанням імунорегуляторного індексу, зменшенням процесів адгезії та міграції імунокомпетентних клітин до атеросклеротичних бляшок, зменшенням кількості активованих лімфоцитів з фенотипом CD95+ та нормалізацією сироваткового вмісту прозапальних цитокінів.

Розроблені прогностичні критерії для прогнозування відновлення втрачених функцій у хворих з наслідками ішемічних інсультів на основі змін цитокіно-імунного статусу, які включають показники несприятливого прогнозу (достовірне зниження імунорегуляторного показника, високий відсоток CD95+ лімфоцитів, підвищений вміст інтерлейкіну-6) та показники сприятливого прогнозу (нормальний вміст фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, та підвищений вміст інтерлейкіну-4).

Ключові слова: ішемічний інсульт, імунітет, субпопуляції лімфоцитів, цитокіни, реабілітаційний період.

АННОТАЦИЯ

Бровченко М.С. Нарушение неврологического и цитокино-иммунного статусов у больних с последствиями ишемических инсультов в период реабилитации. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 — нервные болезни. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, 2006.

Диссертация посвящена вопросам изучения особенностей неврологического, цитокинового и иммунного статусов у пациентов с последствиями ишемических инсультов, содержит теоретическое и практическое обобщение результатов обследования 100 пациентов в различные периоды реабилитации. Анализ проведен на основании изучения основных субпопуляций лимфоцитов, апоптотических антигенов лимфоцитов и уровней фактора некроза опухоли, интерлейкина-1, интерлейкина-4, интерлейкина-6 для нового решения актуальной научной задачи — оптимизации диагностики, лечения и реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт. В результате выполненной работы получены данные об изменениях в иммунной системе относительно выраженности неврологического дефицита у пациентов даной группы. Изучены механизмы развития иммуносупрессивного и иммуностимулирующего процессов в иммунной системе на различных етапах реабилитационного лечения пациентов с последствиями ишемических инсультов, что важно учитывать при разработке современных методов лечения и реабилитации. Получило дальнейшее развитие изучение цитокино-иммунного статуса в диагностическом комплексе обследований пациентов с последствиями ишемических инсультов с целью определения реабилитационного прогноза. В ходе работы проведена комплексная оценка неврологического и цитокино-иммунного статусов у пациентов с последствиями ишемических инсультов в динамике. В ходе работы установлено, что иммунологическими особенностями раннего реабилитационного периода инсульта являются: нормальное содержание Т-лимфоцитов, развитие В-лимфоцитоза — вследствие гиперпродукции ИЛ-4, усиление апоптоза лимфоцитов — вследствие гиперпродукции ФНО-б, резкое увеличение содержания всех трех провоспалительных цитокинов — ФНО-б, ИЛ-1в, ИЛ-6. У больных в ранний реабилитационный период способность основных популяций лимфоцитов Т- и В-клеток к активации и экспрессии б-цепи ИЛ-2R значительно снижена, что свидетельствует об угнетении ранних активационных реакций лимфоцитов, а в поздний реабилитационный период и период резидуальных явлений виявлено угнетение активационных процессов в лимфоцитах, которое сопровождалось уменьшением процентного содержания СD25+ и СD54+ лимфоцитов и недостоверным увеличением количества лимфоцитов готовых к апоптозу. Особенностями цитокинового статуса в позднем реабилитационном периоде и периоде резидуальных явлений являются нормализация продукции провоспалительных цитокинов при относительно стабильной концентрации ИЛ-4 в сыворотке крови пациентов на протяжении всего периода реабилитации.


 
 

Цікаве

Загрузка...