WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

БРОВЧЕНКО Маріанна Станіславівна

УДК: 616.831-005.4-036.82+616-097

Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації

14.01.15 — нервові хвороби

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, Цимбалюк Віталій Іванович, кафедра нейрохірургії НМУімені О.О.Богомольця, завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, Зозуля Іван Савович, кафедра медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика, МОЗ України, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор, Грицай Наталія Миколаївна, кафедра нервових хвороб та нейрохірургії Української медичної стоматологічної академії, МОЗ України, завідувач кафедри

Провідна установа: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків

Захист відбудеться 28.09.2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, аудиторія №3.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 22.08.2006 р.

Вчений секретарспеціалізованої вченої ради,доцент Т. М. Каліщук-Слободін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність теми. Судинні захворювання головного мозку через високу розповсюдженість та високий рівень інвалідизації є однією з найважливіших медичних та соціальних проблем сьогодення. Останнім часом в світі спостерігається зростання кількості цереброваскулярних захворювань. Велику частину серед них займають мозкові інсульти, щорічно вражаючи від 5,6 до 7,0 млн та забираючи життя 4,6 млн людей на планет (Міщенко Т.С. та співавт., 2005). Також актуальна ця проблема і в Україні, де щорічно фіксується 120–130 тис. випадків інсультів. Дослідження останніх років значно розширили, а в більшості змінили бачення закономірностей мозкового кровообігу в нормі і патології, розкрили конкретні механізми різних форм судинних уражень головного і спинного мозку (Міщенко Т.С., 2005; Григорова І.А. та співавт., 2004; Зозуля І.С. та співавт., 2005). Проте вивчені ще не всі механізми розвитку атеросклеротичної і гіпертонічної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу. Дослідженнями останнього часу встановлено складний інтегральний зв'язок між морфофункціональними елементами нервової, ендокринної та імунної систем, про що свідчить наявність спільних рецепторів до лімфокінів, нейропептидів, нейрогормонів на плазматичних мембранах клітин нервової та імунної систем організму. Показано, що нейроімунні зв'язки при різних захворюваннях нервової системи можуть змінюватись, і тим самим призводити до порушень функції імунної системи, розвитку аутоімунних реакцій до антигенів мозку, впливаючи таким чином на перебіг ішемічного інсульту. Незважаючи на суттєві успіхи у вивченні патологічних процесів, що призводять до зрушень функції імунної системи при ішемічному інсульті, послідовність їх виникнення, взаємозв'язок та вплив на перебіг реабілітаційного періоду потребують більш глибокого вивчення. Також необхідне дослідження шляхів фармакологічного впливу на запально-нейроімунні порушення у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні реабілітаційні періоди та розробка показань до їх корекції. Все наведене вище обумовлює актуальність запланованої наукової роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно плану наукових досліджень Інституту нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМН України в рамках комплексної НДР "Розробити рекомендації диференційованого хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень церебральних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію для попередження ішемічних порушень мозкового кровообігу" (№ держреєстрації 0103U000968).

Мета дослідження. Підвищити ефективність діагностики, лікування та реабілітації хворих з наслідками ішемічних інсультів шляхом вивчення змін цитокіно-імунного і неврологічного статусів та їх кореляції.

Завдання дослідження.

  1. Вивчити зміни фенотипічної характеристики основних субпопуляцій лімфоцитів в крові за допомогою моноклональних антитіл у хворих на різних етапах реабілітаційного періоду.

  2. Дослідити процеси активації та апоптозу в лімфоцитах хворих з наслідками ішемічних інсультів в різні реабілітаційні періоди.

  3. Визначити вміст в крові фактору некрозу пухлини, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-4.

  4. Провести аналіз імунологічних результатів залежно від ступеня неврологічного дефіциту, періоду інсульту на різних етапах реабілітаційного лікування.

  5. Розробити схеми медикаментозної корекції виявлених змін імунного, цитокінового і неврологічного статусів на різних етапах реабілітації з урахуванням спрямованості нейроімунних реакцій.

  6. Розробити прогностичні критерії поновлення втрачених функцій на основі змін імунного та цитокінового статусів.

Об'єкт дослідження: наслідки ішемічних інсультів в різні реабілітаційні періоди та під час проведення відновного лікування.

Предмет дослідження: клінічні прояви, особливості перебігу та патофізіологічні механізми з урахуванням цитокіно-імунних змін при наслідках ішемічних інсультів.

Методи дослідження: загальноклінічне та клініко-лабораторне обстеження хворих; методи імунологічного дослідження — визначення основних субпопуляцій лімфоцитів (СD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD54) за допомогою моноклональних антитіл, визначення активаційних та апоптотичних антигенів лімфоцитів (CD25, CD95) методом проточної цитофлюориметрії, визначення методом імуноферментного аналізу рівнів фактору некрозу пухлини, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6; КТ та МРТ головного мозку; статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті виконання роботи вперше отримані дані про зміни в імунній системі відповідно до вираженості неврологічного дефіциту у хворих з наслідками ішемічних інсультів. Вивчені механізми розвитку імуносупресивного та імуностимулюючого процесів в імунній системі на різних етапах реабілітаційного лікування хворих з наслідками ішемічних інсультів, що важливо для розробки сучасних методів лікування та реабілітації. Отримало подальшого розвитку вивчення показників імунного та цитокінового статусів у діагностичному комплексі обстежень хворих з наслідками ішемічних інсультів з метою визначення реабілітаційного прогнозу. В ході роботи здійснено комплексну оцінку стану неврологічного, імунного та цитокінового статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в динаміці.

Практичне значення одержаних результатів. Вивчення імунного та цитокінового статусу дозволило покращити ефективність реабілітації хворих з наслідками ішемічних інсультів, прогнозувати поновлення втрачених функцій, та розробити нові підходи до лікування хворих з урахуванням спрямованості нейроімунних реакцій. Результати роботи впроваджені в лікувальний процес неврологічних та реабілітаційних відділень м. Києва.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням автора. Дисертантом особисто проведено патентно-ліцензійний пошук, аналіз наукової літератури з даної проблеми, обґрунтовані мета і завдання дослідження, здійснено розробку основних теоретичних і практичних положень роботи. Оцінка неврологічного статусу хворих з наслідками ішемічних інсультів та контрольної групи практично здорових осіб, у тому числі опитування та огляд, розробка та заповнення формалізованих карт історій хвороби, науковий аналіз результатів загальноклінічних, біохімічних та імунологічних досліджень, обґрунтування доцільності застосування Вазиліпу виконані самостійно. Імунологічні дослідження виконано в лабораторії нейроімунології Інституту нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМН України та в науково-дослідному лабораторному центрі НМУ імені О.О. Богомольця. Особисто автором проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки і практичні рекомендації. Самостійно здійснювалась підготовка матеріалів до друку, літературне оформлення друкованих робіт і дисертації, аналіз та узагальнення, впровадження у навчальний процес та клінічну практику. В наукових розробках, що висвітлені у статтях, опублікованих сумісно із співавторами, участь здобувача є визначальною і полягає у проведенні літературного пошуку, клінічних, інструментальних, лабораторних досліджень, статистичній обробці, аналізі отриманих даних та формулюванні висновків. Запозичень ідей та розробок співавторів публікацій не було.


 
 

Цікаве

Загрузка...