WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція) (автореферат) - Реферат

Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція) (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

БОБРО МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА

УДК: 616.89:616.24-002.5-039.1]-07-085.851

Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція)

14.01.16 - психіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник доктор медичних наук, професор Юр'єва Людмила Миколаївна, Дніпропетровська державна медична

академія МОЗ України, факультет післядипломної

освіти, кафедра психіатрії, завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Пішель Віталій Ярославович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ медико-соціальних проблем терапії психічних розладів, завідувач відділу

доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра психіатрії, загальної та медичної психології, професор кафедри

Провідна установа

Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, м. Харків

Захист відбудеться 26.10.2006р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою:

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103

Автореферат розісланий 25.09.2006р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Гриневич Є.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогоднішній день туберкульоз легенів (ТЛ) є одним з найбільш розповсюджених інфекційних захворювань (R.Framer et al., 1996; Г.Л.Ридер, 2001; К.Styblo, 2001; М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богадельникова, 2004). Зростання рівня цієї патології зберігається в масштабах усього світу (H.L.Rieder, J.M.Watson 1998). Не є винятком і Україна, де за поточне десятиріччя захворюваність на ТЛ збільшилася вдвічі, а смертність – у 2,5 рази (Ю.І.Фещенко, 2005). Звертає на себе увагу той факт, що серед верств населення, які страждають на туберкульозну інфекцію, в сучасний період значну питому вагу складають соціально благополучні особи (переважно молодого й працездатного віку), кількість яких зростає з кожним роком (В.С.Козакова, А.В.Евдокимов, 1997; Е.Н.Лукашова и др., 2002; Ю.І.Фещенко, В.М.Мельник, 2004).

Треба відзначити, що в наш час проблема діагностики та корекції психічних розладів (ПР) при різноманітних соматичних захворюваннях, зокрема туберкульозі, набуває значної актуальності і знаходить все більше відбиття в наукових дослідженнях (О.К.Напрєєнко, 1996; Б.В.Михайлов и др., 2002; А.В.Підаєв, С.І.Табачніков, 2003), у тому числі через виникнення "психогенно-соматогенних" циклів (М.В.Коркина, 1995). За даними І.С.Вітенко, О.С.Чабана, О.О.Бусло (2001), психічні та поведінкові зміни, що виникають при соматичній патології, призводять до збільшення частоти емоційних та когнітивних порушень, більш тяжкого перебігу й рецидивів основного захворювання, а "тиск" факту наявності хвороби формує дезадаптаційні психологічні реакції (ДПР) та відповідну внутрішню її картину.

В свою чергу, літературні дані щодо психічних розладів при ТЛ є досить суперечливими. Психічна патологія у зазначеного контингенту хворих має ряд особливостей і потребує детального дослідження у зв'язку з різноманіттям етіологічних чинників та патогенетичних механізмів, а її прогноз значною мірою визначається ефективністю антибактеріальної терапії й рівнем якості життя (ЯЖ) пацієнтів (М.Т.Fullilove, 1993;М.В.Виноградов, И.И.Черкашина, М.И.Перельман,1994; Р.Ш.Валиев, 1999). Остання, як підкреслює низка авторів (P.W.Jones, 1999; Е.И.Шмелев, Г.М.Куклина, 2001; М.Е.Гурылева и др., 2005), значною мірою залежить від доведеної кореляції між існуючими у них граничними психічними розладами (ГПР) та клінічною динамікою туберкульозу легенів, його прогресуванням (у деяких випадках), зниженням рівня функціональних можливостей організму. Слід зазначити, що наявність у переважної частини хворих на ТЛ афективних розладів, здебільше депресій, що супроводжуються відчуттям повного життєвого краху, страхів, постійних хвилювань, нав'язливої турботи про наслідки захворювання (особливо у випадках, коли туберкульоз легенів діагностовано вперше), створює нагальний попит з боку охорони здоров'я щодо їх діагностики та корекції (И.К.Сосин, Н.Г.Пшук, 1994; В.С.Подкорытов, 2003; В.Я.Пішель, С.В.Теклюк 2004).

Але в даний час в Україні вказані питання знаходяться поза увагою науковців та клініцистів через перевагу у фтизіатрії нозоцентричного специфічного біологічно-орієнтованого підходу до лікування ТЛ згідно з стандартизованою програмою його терапії, яка не передбачає участі лікаря-психіатра при наданні медичної допомоги таким пацієнтам. Це зумовлює також незначну кількість доступних друкованих праць із проблем ПР у хворих на туберкульоз легенів на тлі зловживання психоактивними речовинами й асоціальної поведінки (О.Б.Нечаева, 1998; Е.В.Сухова, 2003; В.М.Мельник и др., 2004) та практичну відсутність досліджень щодо психічних порушень у соціально благополучних осіб, що страждають на туберкульоз (існує лише декілька окремих повідомлень щодо самостійних спостережень лікарів-фтизіатрів) (В.Г.Макиева и др., 1999; Н.А.Долгих, 2000).

Все вищевказане підкреслює актуальність вирішення проблем своєчасної діагностики психічних розладів у соціально благополучних осіб з вперше виявленим туберкульозом легенів. У свою чергу, створення оптимальних умов для одужання від туберкульозу (зокрема, досягнення комплаєнсу) є неможливим без урахування особливостей клінічних проявів психічної патології, внутрішньої картини захворювання при ній (у тому числі дезадаптаційних психологічних реакцій), особистісних властивостей, оцінки сфер якості життя зазначеного контингенту, а також розробки й впровадження на цій основі поетапної системи їх корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри психіатрії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України за темою: "Клініко-експериментальне вивчення психічних розладів при психогенних, соматогенних та органічних пароксизмальних психічних захворюваннях та залежної поведінки і розробка психокорекційних, психопрофілактичних, лікувально-реабілітаційних програм з метою підвищення якості життя психічно хворих та медичних працівників" (№ державної реєстрації 0100U000351).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на основі дослідження клініко-психопатологічних, психологічних і соціально-психологічних особливостей у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів розробити поетапну систему корекції психічних розладів та оцінити її ефективність.

Для реалізації цієї мети були поставлені наступні задачі:

1.Оцінити роль соціально-демографічних факторів і клінічних ознак захворювання у формуванні психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.

2.Визначити клініко-психопатологічні та психологічні особливості у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.

3.Дослідити рівень якості життя у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.

4.Науково обґрунтувати, розробити та оцінити ефективність поетапної системи корекції психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.

Об'єкт дослідження – психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.

Предмет дослідження – клініко-психопатологічні, психологічні та соціально-психологічні особливості хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів, їх діагностика та корекція.

Методи дослідження: соціально-демографічний, клініко-психопатологічний, експериментально-психологічний, соціально-психологічний, методи математичної статистики.

Соціально-демографічний метод (розподіл обстежених за статтю, віком, освітою) та аналіз клінічних ознак захворювання (патологічна форма основного процесу, наявність бактеріовиділення) застосовували з метою виділення факторів ризику формування психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів.


 
 

Цікаве

Загрузка...