WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан кишкового бар’єру та хірургічна тактика за гострої непрохідності кишечнику (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Стан кишкового бар’єру та хірургічна тактика за гострої непрохідності кишечнику (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України, у роботу відділень хірургії Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги, Київського міського центру лікування хворих з гострою непрохідністю кишечнику на базі хірургічного відділення Міської клінічної лікарні № 6 (Медмістечко), що реалізовано у формі відповідних актів про впровадження і методичних рекомендацій.

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі реалізовані особисті творчі ідеї здобувача. Автором розроблені програма і методологія роботи, здійснене планування всіх експериментальних і клінічних досліджень, сформовані групи хворих і експериментальних тварин. Всі експериментальні дослідження виконані автором особисто. Здобувачем самостійно оперовані понад 50% обстежених хворих.

Автором сформульовані мета і завдання дослідження. Всі наведені в роботі конкретні результати експериментальних і клінічних досліджень отримані здобувачем. Автором проаналізовані отримані результати, сформульовані висновки і аналіз результатів, розроблені практичні рекомендації. Методи виконання оперативних втручань на товстій кишці в один етап за обтураційоної непрохідності пухлинного походження і способи формування тимчасових кишкових стом розроблені в співавторстві. Морфологічні дослідження проведені за активного сприяння і допомоги проф. І. В. Гомоляко, імунологічні – к. б. н. А. А. Стасенко, бактеріологічні – д. м. н. А. В. Шапіро і к. м. н. Е. В. Горшевікової, біохімічні – м. н. с. Т. Я. Чурілової. Статистичний аналіз і узагальнення отриманих результатів автором проведені самостійно. Роль співавторів у 41 з 44 опублікованих за матеріалами дисертації наукових праць полягає у співучасті в лікувально-діагностичному процесі хворих на гостру непрохідність кишечнику. Повідомлення на різноманітних конференціях були зроблені автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали і положення дисертаційної роботи викладені й обговорені на: VI з'їзді хірургів Молдавії (Кишинів, 1986); XVII з'їзді хірургів України (Львів, 1994); науково-практичній конференції "Гнійно-септичні ускладнення в невідкладній хірургії" (Харків, 1995); розширеному пленумі правління наукового товариства хірургів України (Одеса, 1996); I з'їзді Асоціації хірургів ім. М. І. Пирогова (Ташкент, 1996); Міжнародній науковій конференції з проблем клінічної хірургії, присвяченій 25-річчю Інституту клінічної та експериментальної хірургії (Київ, 1997); науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасної хірургії" (Ужгород, 1997); XVIII з'їзді хірургів України (Донецьк, 1998); науково-практичній конференції "Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії" (Харків, 1999); конгресі Міжнародної асоціації хірургів ім. М. І. Пирогова (Санкт-Петербург, 1999); 59-м з'їзді хірургів Польщі (Бидгощ, 1999); XIX з'їзді хірургів України (Харків, 2000); науково-практичній конференції: "Сучасні проблеми невідкладних станів" (Київ, 2000); ІІІ Конгресі асоціації хірургів ім. М.І. Пирогова (Москва, 2001); П'ятому конгресі Європейського хірургічного товариства (Бельгія, Левен, 2001); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми відновної хірургії" (Запоріжжя, 2001); науково-практичній конференції "Актуальные вопросы диагностики и лечения метастатического рака печени" (Москва, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції з проблем клінічної хірургії і трансплантології, присвяченій 30-річчю Інституту хірургії та трансплантології АМН України (Київ, 2002); науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасної хірургії" (Ужгород, 2003); XX з'їзді хірургів України (Тернопіль, 2002); науково-практичній конференції: "Актуальні проблеми невідкладної хірургії" (Харків, 2004); науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю з дня народження проф. Ю. Т. Коморовського (Тернопіль, 2005); ХХІ з'їзді хірургів України (Запоріжжя, 2005); науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю з дня народження проф. М. П. Павловського (Львів, 2005); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми невідкладної хірургії" (Харків, 2006).

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 386 сторінках друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури, 7 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків і додатка. Робота ілюстрована 95 таблицями і 54 рисунками. Список використаних джерел містить 337 посилань.

Публікації за темою дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковані 44 роботи, з них 22 статті в спеціалізованих наукових журналах, включених до переліку видань, рекомендованих ВАК України, а також 17 робіт – у матеріалах і тезах конференцій і з'їздів, отримані 4 патенти України на винахід, опубліковані методичні рекомендації.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Проведений ретроспективний аналіз обстеження і хірургічного лікування 433 хворих з різними формами непухлинної і пухлинної гострої непрохідності кишечнику (ГНК) у відділенні хірургії стравоходу, шлунка і кишечнику Інституту хірургії та трансплантології АМН України за період з 1988 по 2003 р. (чоловіків – 239, жінок – 194). Принциповим завдання нашого дослідження був вибір методів хірургічного лікування хворих з ГНК залежно від стану слизового бар'єру кишечнику. При цьому брали до уваги рівень непрохідності, тяжкість ендотоксикозу (ЕТ), наявність перитоніту. Залежно від принципів підходу до лікування хворих з ГНК з огляду на стан слизового бар'єру кишечнику хворі розподілені на дві групи. До першої групи включені 129 хворих з гострою непрохідністю тонкої кишки, до другої – 304 хворих з непрохідністю товстої кишки різного походження. У кожній групі виділені підгрупи залежно від проведеного лікування за загальноприйнятою і розробленою комплексною програмою лікування.

Для вирішення окремих питань, що передбачали вивчення проблеми проникності стінки кишечнику, виникнення бактеріальної транслокації (БТ) і ЕТ при ГНК, проведені експериментальні дослідження на білих лабораторних щурах в умовах відділу експериментальної хірургії Інституту хірургії та трансплантології АМН України. Досліди проводили відповідно до умов Гельсінського акту гуманного ставлення до експериментальних тварин у вигляді хірургічних операцій з дотриманням правил асептики й антисептики. Тварин виводили з експерименту шляхом передозування 10% розчину тіопентал-натрію.

Вивчали патофізіологічні процеси, що відбуваються в стінці кишки, органах і системах експериментальних тварин за високої і низької непрохідності тонкої, правої і лівої половин товстої кишки у різні строки – 24, 48 і 72 год від початку непрохідності. На першому етапі використовували хронічну модель гострої механічної непрохідності кишечнику в чотирьох групах експериментальних тварин. Оцінювали вплив колонізації проксимальних відділів тонкої кишки алохтонною мікрофлорою з нижче розташованих відділів кишечнику на склад пристінкового слизу і морфологічні зміни її слизової оболонки в умовах ГНК. Підвищення проникності стінки кишки і БТ вивчали за динамікою змін концентрації інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), імуноглобулінів (Ig), циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і фактора системи антиоксидантного захисту стінки кишки глутатіону (ГЛ) у просвіті кишки і сироватці крові.

На другому етапі вивчали особливості й динаміку БТ в умовах високих темпів колонізації тонкої кишки, притаманних низькій непрохідності тонкої і непрохідності товстої кишки. Для деталізації закономірностей БТ виділена V група тварин, у яких створювали надмірну колонізацію просвіту тонкої кишки шляхом введення суспензії спеціально приготовленої "міченої" (антибіотикорезистентної) культури кишкової палички в концентрації не менше 1012 – 1014 КУО/мл через 48 год від початку непрохідності, коли в стінці кишки вже виникли патологічні зміни, спричинені порушенням мікроциркуляції і стазом.

На третьому етапі вивчали динаміку процесів, що відбуваються після усунення ГНК. Порівнювали ефективність методів простого усунення непрохідності кишки та її механічного очищення у поєднанні з селективною деконтамінацією (СДК) після усунення непрохідності.

Під час експерименту проводили бактеріологічні дослідження вмісту кишечника, черевної порожнини, лімфатичних вузлів, печінки, легень, селезінки, портальної і периферійної крові; морфологічні дослідження слизової оболонки тонкої і товстої кишки при ГНК; вивчали склад пристінкового слизу (глікопротеїнів та моноцукрів) тонкої і товстої кишки в нормі й в умовах ГНК; функціональну активність ІЛ-6, у вмісті кишечнику і сироватці периферійної крові за непрохідності різних відділів тонкої і товстої кишки; дослідження концентрації гуморальних факторів імунітету (IgA, IgG, IgM, SIgA та ЦІК) у просвіті кишки і сироватці крові при ГНК; вивчали закономірності і динаміку змін концентрації фактора антиоксидантної системи ГЛ у просвіті тонкої кишки в нормі і при ГНК.


 
 

Цікаве

Загрузка...