WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

Інформаційні листи:
  1. Методи активної роботи з профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді. № 19 – 2005.

  2. Удосконалення організаційних заходів з профілактики ВІЛ-інфекції. № 20 – 2005.

  3. Методика опанування міжгалузевою системою медичного забезпечення населення з ВІЛ/СНІД. № 250 – 2005.

АНОТАЦІЯ

Бєлєнська Л.М. Удосконалення організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та обґрунтування профілактичних заходів.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03. – соціальна медицина. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню розвитку розповсюдження ВІЛ-інфекції в Донецькій області, обґрунтуванню та розробці заходів, спрямованих на удосконалення медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Визначено, що поширеність ВІЛ/СНІД серед населення та кількість померлих від СНІД в Донецькій області неухильно зростає; існуюча система надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД не відповідає вимогам сьогодення. Обгрунтувана якісно нова модель медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД та профілактична робота, скерована на попередження розповсюдження ВІЛ/СНІД, що дозволило, зберігаючи певні елементи існуючої системи допомоги, ввести до неї і функціонально поєднати між собою як нові структури, так і нові організаційні технології: на першому рівні – дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, абмулаторії сімейних лікарів з визначенням функцій щодо медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції з залученням до профілактичної роботи вчителів загальноосвітних шкіл, підприємств і установ різних форм власності; на другому рівні – спеціалізованих закладів медико-соціальної допомоги хворим на СНІД в термінальних стадіях та спеціалізованого будинку дитини; на третьому – навчальні заклади III-IV рівнів акредитації і на кожному – недержавні організації та засоби масової інформації. Дані, отримані в результаті дослідження, знайшли своє втілення на державному, міжгалузевому та регіональному рівнях.

Ключові слова: ВІЛ-інфіковані, хворі на СНІД, система надання медичної допомоги, профілактичні заходи.

АННОТАЦИЯ

Беленская Л.Н. Усовершенствование организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД и обоснование профилактических мер. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03. – социальная медицина. – Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев, 2006.

Диссертация посвящена проблеме усовершенствования медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД и профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди населения крупного города и региона. В диссертации изучаются особенности распространения ВИЧ-инфекции/СПИД среди населения, потребности ВИЧ-инфицированных и больных СПИД в медицинской помощи, эффективность проводимых профилактических мероприятий. На основе полученных данных разработана и научно обоснована система предоставления медицинской помощи по ВИЧ/СПИД городскому населению, основной целью которой является обеспечение профилактических мер по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции и предоставления доступной и качественной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, с обеспечением психологической поддержки семей ВИЧ-инфицированных.

Установлено, что за 1987 – 2003 гг. в Донецкой области отмечается увеличение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИД с 1,620.19 на 100 тыс. населения до 57,061,10 на 100 тыс (р<0,01). Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в г. Мариуполе, г. Славянске, г. Донецке и в Славянском, Ясиноватском и Первомайском районах области. Наибольшее количество впервые зарегистрированных случаев отмечается в возрастных группах 19-29 лет (45,250,90%) и 30-39 лет (31,110,83%), то есть среди населения репродуктивного и наиболее трудоспособного возраста. В структуре ВИЧ-инфицированных отмечается уменьшение удельного веса мужчин с 80,004,0% до 63,570,87% и увеличение удельного веса женщин с 20,004,0% до 36,430,87%.

Проведенный анализ результатов сероэпидемичесого мониторинга показывает увеличение выявляемости ВИЧ-инфекции среди всех категорий населения с 0,70% в 1996 г. до 1,42% в 2003 г. Независимо от колебаний уровня впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в области отмечается неуклонное увеличение количества умерших лиц с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.

На региональном уровне недостаточное внимание уделяется выполнению "Декларации приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом". Так, программами профилактики ВИЧ/СПИД на рабочих местах, отвечающими требованиям ООН, обеспечены только 18,00% обследованных предприятий. Учителя общеобразовательных школ не подготовлены к образовательной работе по профилактике ВИЧ/СПИД на основе жизненных навыков, а в школьных программах на данную работу выделяется на 83,30% меньше времени, чем это предусмотрено стандартами ключевых показателей. Молодые люди ознакомлены по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД в 67,75% и только 39,93% из них практикуют безопасное относительно заражения ВИЧ поведение.

Установлено, что сушествующая система предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД не отвечает современным требованиям. 83,725,63% умерших от СПИД в терминальной стадии не получили медицинскую помощь. 90,272,76% семейных врачей отметили, что не готовы для предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, организации ухода за больными СПИД и решения психологических проблем в семьях, где имеются ВИЧ-инфицированные.

Полученные результаты стали основой обоснования качественно новой системы медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, в которую, сохраняя определённые элементы существующей системы, введены и функционально объединены как новые структуры, так и новые организационные технологии. На первом уровне – это участковые больницы, врачебные амбулатории, амбулатории семейных врачей с определением функций относительно оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и профилактики распространения ВИЧ-инфекции с привлечением к профилактической работе учителей общеобразовательных школ, предприятий и учреждений разных форм собственности; на втором уровне - специализированные учреждения медико-социальной помощи больным СПИДом в терминальной стадии и специализированный детский дом; на третьем – учебные учреждения III-IV уровней аккредитации и на каждом – негосударственные организации и средства массовой информации.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированные, больные СПИД, система предоставления медицинской помощи, профилактические мероприятия.

ANNOTATION

Belenskaya L.N. Improvement of organization of medical care for HIV-infected people and those who have AIDS and grounds for preventive measures. – Manuscript.

Thesis submitted for the degree of candidate of medical Science by specialty 14.02.03 – social medicine. P.L. Shupyk National Medical Academy of Post Gradual Education, Kiev, 2006.

The aim of this thesis is to learn HIV-infection spreading development in Donetsk region, to ground a qualitatively new system of medical care for HIV-infected people and those who have AIDS. This system involves the new functionally united structures as well as the new organizational technologies: on the first level there are district hospitals, medical ambulance stations, family doctor ambulance stations; each of them should be defined for the purpose of giving medical help to HIV-infected people and HIV-infection preventive measures bringing in the teachers of general education schools, enterprises and organizations of various patterns of ownership; on the second level there are specialized agencies of medical and public assistance to those with terminal AIDS, specialized children's home; on the third level there are educational institutions with III – IV levels of accreditation and on each of the levels there are non-governmental organizations and mass-media. Data acquired as a result of research are applied on the international, state and regional level.

Key words:HIV-infected people, AIDS, system of medical care, preventive measures.


 
 

Цікаве

Загрузка...