WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

Впровадження результатів дослідження в практику

на державному рівні – внесено пропозиції до проекту Національної програми "Репродуктивне здоров'я сім'ї 2006 – 2011";

на галузевому рівні

– нововведення:

 • "Методи активної роботи з профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді" (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 19 – 2005);

 • "Удосконалення організаційних заходів із профілактики ВІЛ-інфекції" (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 20 – 2005);

 • "Методика опанування міжгалузевою системою медичного забезпечення населення з ВІЛ/СНІД" (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 250 – 2005).

на регіональному рівні

 • створення в м. Макіївка Донецької області служби надання медичних послуг із ВІЛ/СНІД з її удосконаленням за результатами дослідження;

 • участь у розробці цільової Програми профілактики ВІЛ/СНІД у м. Макіївці 2004-2008 рр., затвердженої рішенням міськвиконкому від 20.08.2004 р. № 953.

Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та на кафедрі організації вищої освіти та управління охорони здоров'я факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.

Декларація особистого внеску в опрацювання наукових результатів, що виносяться на захист. Дисертант самостійно визначив мету та завдання дослідження, розробив його програму, визначив методи дослідження, здійснив збір та викопіювання первинної документації, розробив анкети та провів соціологічне дослідження, провів статистичне опрацювання матеріалу, здійснив експертну оцінку лікування ВІЛ-інфікованих в закладах охорони здоров'я. Автору належить ідея вивчення готовності сімейних лікарів до роботи з профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції. Ним розроблена удосконалена організаційно-функціональна модель надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД. Сформовані основні положення, висновки та практичні рекомендації.

Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідались та були обговорені на з'їздах, конгресах, конференціях:

На міжнародному рівні: II національний конгрес дерматологів (Донецьк, 2001); IX конгрес світової федерації українських лікарських товариств (Луганськ – Київ – Чикаго, 2002); X конгрес світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці – Київ – Чикаго, 2004); II національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (Київ, 2004). міжнародна конференція "Актуальные проблемы тяжёлых дерматитов и инфекций, передающихся половым путём" (Донецьк, 2004);

На національних з'їздах: VI з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства (Чернівці, 2001); VII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 2003); XIV з'їзд гігієністів України (Дніпропетровськ, 2004); VIII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства (Івано-Франківськ, 2005).

На науково-практичних конференціях: "Репродуктивне здоров'я: проблеми та перспективи" (Донецьк, 2001); "Здорова мати – здорова дитина" (Донецьк, 2002); "Проблеми охорони здоров'я України" (Київ, 2003); "Актуальні проблеми сучасної здоровоохорони" (Київ, 2003); "Медицина сьогодні та завтра" (Київ, 2003); "Актуальні проблеми реформування охорони здоров'я" (Донецьк, 2003); "Медичні проблеми промислового регіону" (Київ, 2003); "Медичні проблеми великого міста" (Київ, 2003); "Деякі аспекти реформування системи охорони здоров'я" (Київ, 2003); "Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти" (Ялта, 2004); "Охорона здоров'я великого промислового регіону: організаційні підходи до удосконалення" (Донецьк, 2004); "Охорона здоров'я: проблеми та перспективи" (Донецьк, 2004); "Проблеми сучасної охорони здоров'я та шляхи їх вирішення" (Донецьк, 2005).

Публікації: Матеріали дисертації знайшли відображення у 2 монографіях, 5 статтях у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України (в одноосібному авторстві - 1), 28 інших наукових працях, 3 інформаційних листах про галузеві нововведення.

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 167 сторінках машинописного тексту, складається із вступу, огляду наукової літератури, 6 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій; ілюстрована 26 таблицями, 36 рисунками, містить 59 додатків. Список використаної літератури містить 245 наукових джерел, у тому числі - 92 зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Програма, обсяги, методи дослідження. Робота є продовженням комплексних багаторічних соціально-гігієнічних досліджень Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Основні результати цих досліджень відображені в публікаціях наукових видань і лягли в основу при виборі програми та загальної методики проведення досліджень автором. Дослідженню передувало вивчення досвіду економічно розвинених країн, країн із різним рівнем розповсюдженості ВІЛ, в тому числі країн СНД та України, зокрема з питань організації епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією, прогнозування її розвитку та запобігання розповсюдження. Виконання поставлених завдань здійснювалося за допомогою структурного аналізу та історико-інформаційного, аналітичногометоду. Розроблені програма, обсяги, матеріали наукового дослідження представлені на рис. 1. Робота виконувалась за планом в 4 організаційні етапи.

На першому етапі сформульована мета дослідження, проведено вибір об'єкту та вибір одиниць спостереження, джерел отримання інформації, форм практичної реалізації а також методів статистичного дослідження. Обрано використання як поточного, так і одночасного спостережень, суцільного та вибіркових досліджень в залежності від поставлених завдань. Визначені методи обліку та збору медико-статистичної інформації: документальний облік; викопіювання; опитування з використанням анкет.

I ЕТАП

Формування мети.

Вибір: об'єкту;

базового району дослідження, базових установ;

одиниці спостереження;

джерел отримання інформації;

форми практичної реалізації;

методів статистичного дослідження.

Збір інформації.

 • статистичні звіти центрів та кабінетів профілактики СНІД за 1987-2003 рр.;

 • дані "дозорного" епіднагляду (результати лабораторних аналізів 2196 зразків крові);

 • шкільні програми та навчальні плани 38 шкіл м. Донецьк;

 • програми профілактики ВІЛ/СНІД на робочих місцях 21 державного та 32 приватних підприємств та організацій Донецької області;

 • 832 медичних карт хворих на ЗПСШ у шкіряно-венерологічних диспансерах;

 • 420 історій пологів пологових будинків Донецької області;

 • 427 амбулаторних медичних карт ВІЛ-інфікованих;

 • анкети 412 споживачів ін'єкційних наркотиків в містах Макіївка та Донецьк;

 • 2 види анкет 800 підлітків та молодих людей області;

 • анкети 415 медичних працівників стаціонарних та поліклінічних відділень закладів охорони здоров'я Донецької області;

 • анкети 113 сімейних лікарів Донецької області;

 • анкети 420 пацієнтів стаціонарних відділень закладів охорони здоров'я м. Донецьк;

 • анкети 402 ВІЛ-інфікованих;

 • анкети 43 членів сімей померлих від ВІЛ/СНІД.

 • анкети 50 спеціалістів з організації охорони здоров'я

II ЕТАП

Обробка отриманих даних (групування статистичного матеріалу, статистичне зведення даних у таблиці, статистична обробка даних).

III ЕТАП

Аналіз отриманих результатів, розробка удосконаленої організаційно-функціональної моделі надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та формулювання висновків та рекомендацій.

IV ЕТАП

Рис. 1. Програма, обсяг, матеріали та методи наукового дослідження

Джерела інформації, які використовувались у дослідженні: офіційні звітно-облікові документи (форми щомісячних звітів, затверджених Наказом облУЗО та облСЕС № 249/126-0 від 18.08.03 р.), історії хвороб хворих на захворювання, що передаються статевим шляхом шкіряно-венерологічних диспансерів області, амбулаторні медичні карти хворих на ВІЛ/СНІД, історії пологів, карти викопіювання з медичних та статистичних документів, спеціальні анкети, розроблені для кожного конкретного дослідження, всього 9 видів анкет.


 
 

Цікаве

Загрузка...