WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

Удосконалення організації медичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА

БЄЛЄНСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

УДК: 614.2 – 097 – 082 - 084

Удосконалення організаціїмедичної допомоги віл-інфікованим і хворим на СНІДта обгрунтування профілактичних заходів

14.02.03 - соціальна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

Науковий керівник:

Доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович, Український інститут громадського здоров'я, заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:

Доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Доктор медичних наук, професор Степаненко Алла Василівна, інститут медицини праці АМН України, завідувач лабораторією формування реєстру професійних захворювань

Провідна установа:

Харківський державний медичний університет МОЗ України, м. Харків

Захист відбудеться 09.06.2006 р., о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.07 в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров'я, аудіторія № 6.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий 06.05.2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Бугро

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ВІЛ-інфекція - це більше, ніж звичайна проблема системи охорони здоров'я. Вона являє собою загрозу для громадського та економічного розвитку країн та континентів, для людей у найбільш плідний період їхнього життя, матерів та дітей, сімей та народів, порівняний з екологічною катастрофою [ВОЗ, 2004]. Масштаби кризи, пов'язаної із СНІД перевершили всі найгірші сценарії десятирічної давності. Десятки країн охоплені повномасштабними епідеміями ВІЛ/СНІД і ще більше знаходяться на межі епідемії [Prins M., van Asten L.C., Stolte I.G., 2002]. За оціночними даними, кількість ВІЛ-інфікованих людей в 2004 році складає біля 5 мільйонів чоловік. 800000 із них – діти. Люди, що захворіли на СНІД, помирають протягом 2 – 3 років [UNAIDS, 2003]. За даними Українського центру СНІД станом на 01.07.2005 року в Україні офіційно зареєстровано 81240 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, в тому числі 9665 дітей. Більшість зареєстрованих випадків спостерігається у осіб віком 20 – 29 років. Діагностовано СНІД у 10687 осіб, з них у 360 дітей. Померло від цієї хвороби 6348 осіб, з них дітей – 165. Близько половини померлих мали вік 25 – 34 роки [Гойда Н.Г., 2004; Москаленко В.Ф., 2004]. Вітчизняні дослідники [Жилка Н.Я., 2004, 2005] вказують на те, що швидко збільшується кількість ВІЛ-інфікованих дітей. Збільшується поширеність ВІЛ-інфекції серед підлітків і молоді [ЮНЭЙДС, 2003]. Епідемічний процес із розповсюдження ВІЛ-інфекції характеризується початком виходу ВІЛ із групи ін'єкційних споживачів наркотиків у широкі верстви населення, про що свідчить тенденція до збільшення статевого шляху передачі (на 32,1% за 5 років) [Щербинська А.М., Герасименко Т.В., 2001]. З метою стримування подальшого розповсюдження ВІЛ-інфекції пропонуються різні форми профілактичної роботи [Балакарєва О.М., 2004, 2005; Варивончик Д.В., 2000; Слабкий Г.О., 2005]. Основною проблемою сучасної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІД є дисоціація між рівнем профілактичних знань і поведінкою представників уразливих груп. Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН із ВІЛ/СНІД прийняла рішення до 2003 року впровадити в усіх країнах стратегії, політику та програми виявлення та вивчення факторів, що обумовлюють уразливість окремих осіб до ВІЛ-інфекції [ООН, 2001]. Уряди 189 країн, серед яких Україна, взяли на себе обов'язки з реалізації комплексної програми дій з метою боротьби з пандемією ВІЛ/СНІД, прийнявши "Декларацію відданості справі боротьби з ВІД/СНІД". Дві із ключових функцій Об'єднаної програми Організації ООН із ВІЛ/СНІД включають моніторинг епідемії та розробку стратегічної інформації, необхідної для управління заходами з боротьби з ВІЛ/СНІД. Підвищення ефективності профілактичних заходів та значне розширення доступу до лікування повинні здійснюватись паралельно. Програми профілактики здатні стримати розповсюдження ВІЛ, а програми лікування пом'якшують наслідки СНІД [ЮНЕЙДС, 2002]. Проте в Україні відсутні роботи, які відображають комплексне впровадження та виконання даних стратегій. Відсутні також наукові роботи, в яких відображено виконання на регіональному рівні заходів "Декларації відданості справі боротьби з ВІЛ/СНІД", показники моніторингу якої розроблені ООН. У ході реформування системи охорони здоров'я, пріоритетами якого є запровадження ПМСД на засадах сімейної медицини, не визначені обов'язки, роль і місце сімейних лікарів у проведенні на рівні сім'ї профілактичної роботи та організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД і не проводиться підготовка сімейних лікарів до даної роботи. Вище наведене і зумовило актуальність дослідження та його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи "Удосконалення медичної допомоги населенню з особливими потребами промислового регіону" згідно з планом Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (номер державної реєстрації 0103U007883). Дослідження здійснювалось у відповідності до "Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2004 – 2008 роки", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 р. № 264.

Мета дослідження: наукове обґрунтування удосконаленої моделі медичної допомогиз ВІЛ/СНІД на рівні великого промислового міста та області.

Завдання дослідження:

  1. Дослідження та оцінка особливостей розповсюдження ВІЛ-інфекції у Донецькій області.

  2. Вивчення стану виконання в області заходів, регламентованих "Декларацією відданості справі боротьби з ВІЛ/СНІД" та затверджених ООН.

  3. Дослідження та оцінка доступності і якості медичної допомоги, якої потребують ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД.

  4. Аналіз вкладу недержавних організацій в справу профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД.

  5. Обґрунтування, розробка, впровадження та оцінка ефективностіудосконаленої організаційно-функціональної моделі надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД на місцевому та регіональному рівнях.

Об'єкт дослідження: система надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Предмет дослідження: ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД, члени їх сімей; медичні працівники; звіти закладів охорони здоров'я; історії хвороб; недержавні ВІЛ-сервісні організації.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в Україні:

- вивчені та визначені особливості розповсюдження ВІЛ/СНІД на рівні великої промислової області;

- комплексно досліджено виконання на рівні великої промислової області заходів, регламентованих "Декларацією відданості справі боротьби з ВІЛ/СНІД", затвердженої ООН;

- вивчена готовність служб охорони здоров'я на всіх етапах надання медичної допомоги до проведення профілактичних та лікувальних заходів з проблеми ВІЛ/СНІД;

- комплексно досліджена та оціненаучасть ВІЛ-сервісних неурядових організацій у наданні послуг із ВІЛ/СНІД;

- вивчена готовність сімейних лікарів до роботи з надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД і проведення профілактичної роботи;

- розроблена та впроваджена удосконалена організаційно-функціональна модель надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД на рівні великого промислового міста і області, проведена оцінка ефективності нової моделі.

Теоретичне значення: дослідження полягає в розробці удосконаленої моделі надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, яка заснована на міжсекторальній взаємодії та базується на ПМДС на засадах сімейної медицини.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що за його результатами розроблена та впроваджена організаційно-функціональна модель надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД на рівні великого промислового міста та області, що сприяло удосконаленню медико-профілактичної роботи з ВІЛ/СНІД серед населення, розробці програми тематичного удосконалення лікарів з питань ВІЛ/СНІД.


 
 

Цікаве

Загрузка...