WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням t-критерію Стьюдента та ч2-критерію на ПЕОМ (програми Sigma Plot 5.0, Excel 97).

Результати досліджень та їх обговорення

Морфологічні зміни в експериментальній пухлині та структурно-функціональні зрушення в органах імунної системи (тимус, селезінка) піддослідних тварин при опроміненні на тлі застосування комплексу мікроелементів. У результаті досліджень морфологічних змін у карциномі Герена та органах імунної системи щурів при внутрішньочеревному введенні КМ встановлено, що його застосування активізує проліферативну функцію злоякісних клітин, а в тимусі й селезінці – стимулює проліферацію лімфобластів і наступне їх диференціювання в плазмоцити. Крім того, введення КМ підвищує рівень ТСФ в сироватці крові тварин. Разом з тим, при застосуванні КМ і ПТ у тварин з карциномою Герена відзначено виражений протипухлинний ефект. У тварин, яким фракціоноване рентгенологічне опромінення проводили на тлі введення КМ, починаючи з 7-ї доби ріст карциноми Герена був пригнічений. Через 10 і 14 діб у 2-х з 12 щурів (16,7 11,2 %) спостерігали повну регресію пухлинних вузлів. При морфологічному дослідженні на місці цих пухлин утворився сполучнотканинний рубець з поодинокими дистрофічно зміненими злоякісними клітинами; звичайні пухлинні клітини й мітози відсутні. У решти тварин цієї групи пухлинні вузли значно зменшились у розмірах і мали схожі морфологічні зміни. У більшій частині карциноми Герена відзначено поліморфізм злоякісних клітин, деструкцію і дистрофічні зміни в них, а також розростання сполучної тканини на місці зруйнованих клітин. Проте, зрідка ще виявлялись звичайні неушкоджені пухлинні клітини.

У повторній серії дослідів з використанням КМ і рентгенологічного опромінення на 14-ту добу спостерігали значне зменшення об'єму пухлинних вузлів. При морфологічному дослідженні цих пухлин у терміни максимальної регресії визначено значну некротизовану тканину, відмежовану широкою фіброзною капсулою, яка інфільтрована моноцитами – макрофагами. У фіброзній тканині в острівцях неушкоджених пухлинних клітин мітози відсутні.

Отже, застосування КМ під час проведення ПТ активізує проліферативну функцію злоякісних клітин, внаслідок чого підвищується їх чутливість до опромінення, і призводить до вираженої імуностимулюючої дії: збільшує гіперпластичну реакцію лімфоїдних та епітеліальних клітин тимуса і викликає активацію ендогенної секреції його гормонів (підвищення рівня ТСФ в сироватці крові).

Вивчення динаміки вмісту мікроелементів (Fe2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Ni2+, Co2+, Mg2+)протягом 24 – 32 годин у карциномі Герена, крові і м'язовій тканині тварин. Результати експериментального вивчення особливостей накопичення досліджених мікроелементів з вищезазначеного комплексу в пухлині, крові й м'язовій тканині тварин через 24 – 32 години після його введення дозволили дійти висновку, що застосування КМ сприяє підвищенню радіочутливості пухлини через 24 – 28 годин, що узгоджується з даними літератури (Зінченко В.А. зі співавт., 1998), а також радіопротекції неушкоджених тканин з максимальною реалізацією цієї дії у зазначений час. Встановлено, що механізм радіосенсибілізуючої дії КМ пов'язаний з підвищенням проліферативної активності, переважно за рахунок дії Mn2+, й збільшенням оксигенації злоякісних клітин, внаслідок впливу Fe2+, Cu2+, Ni2+, Co2+. Крім того, згідно даних літератури, одним із механізмів підвищення девіталізації клітин пухлини під час опромінення може бути індукція апоптозу певними мікроелементами, а саме, Fe2+, Ni2+, Co2+, Mg2+ (Кудрин А.В. и соавт., 2000; Ребров В.Г., Громова О.А., 2003; Скальный А.В., 2004).

Так, результати вивчення вмісту досліджених мікроелементів у карциномі Герена показали, що введення тваринам КМ на 24 годину викликає збільшенняконцентрації Mn2+ у 1,19 раза, а на 28 годину – у 1,35 раза, що за даними літератури (Авцын А.П. и соавт., 1991; Ребров В.Г., Громова О.А., 2003; Скальный А.В., 2004) супроводжується підвищенням мітотичної активності клітин. Разом з тим, на 24 годину під впливом КМ відбувається виражене підвищення рівня Ni2+ у 3,3 раза і Co2+ – у 1,27 раза, що сприяє оксигенації клітин, зважаючи на участь цих елементів у кровотворенні. Водночас, при застосуванні КМ у пухлині знижується рівень цинку, міді й магнію, особливо на 28 годину дослідження. Враховуючи виражені антиоксидантні властивості цих елементів, важливу роль Zn2+ у процесах синтезу й репарації ДНК, регенерації тканин і його здатність пригнічувати апоптоз у різних клітинних системах, у тому числі й пухлинній тканині, це сприяє протипухлинній дії ПТ. Крім того, виявлене у нашому дослідженні зниження в пухлині концентрацій Cu2+ і Mg2+ – головних антагоністів Ni2+ – за даними літератури, збільшує генотоксичну та імунотоксичну дію останнього на клітини пухлини і підсилює процеси перекисного окиснення ліпідів (Кудрин А.В. и соавт., 2000; Ребров В.Г., Громова О.А., 2003). Проведення наступного локального опромінення тварин на 24 – 28 годину в пухлині зумовлює суттєве зниження концентрації Mn2+, Co2+, Zn2+, Cu2+, Mg2+, у той час як рівень Ni2+ в пухлині, внаслідок дії КМ і ПТ, підвищується протягом 24 – 32 годин у 2,13, 1,46 і 1,79 раза відповідно, що може спричинити апоптоз злоякісних клітин.

За даними наших досліджень, введення тваринам КМ викликає суттєве (в межах фізіологічних значень) збільшення рівня Zn2+, Cu2+ і Co2+ в крові й м'язовій тканині, з максимальною концентрацією на 24 – 28 годину. Це сприяє антиоксидантній цито- та імунопротекторній дії, що особливо важливо для нормальних тканин організму при проведенні ПТ. Крім того, ТСФ у присутності Zn2+ набуває активної форми і є справжнім гормоном тимуса – тимуліном (Ярилин А.А., Пинчук В.Г., Гриневич Ю.А., 1991). Слід підкреслити, що підвищення в крові на 24 і 28 години дослідження рівня Cu2+ у 1,72 і 1,63 раза відповідно і Co2+ – у 1,63 і 1,46 раза відповідно сприяє оксигенації клітин усього організму й пухлини зокрема. Також фізіологічна концентрація Co2+ в крові запускає синтез протизапального цитокіну – фактора некрозу пухлин (ФНП-б), який викликає апоптоз і некроз клітин-мішеней (Кудрин А.В., 1998). Враховуючи, що основна дія міді у білку крові – церулоплазміні (Авцын А.П. и соавт., 1991; Ребров В.Г., Громова О.А., 2003) – зниження її рівня в карциномі Герена може свідчити про переміщення цього металу з пухлини в кров під впливом КМ для реалізації своїх функцій, зокрема, для прискорення всмоктування заліза шляхом окиснення Fe2+ у Fe3+ і з подальшою його реалізацією у трансферині та синтезом гемоглобіну еритроцитів.

Проведення ПТ на тлі КМ через 24 – 28 годин у межах норми підвищує рівень Zn2+, Cu2+ і Co2+ в крові, а у м'язовій тканині – знижує вміст Zn2+ і Co2+. Тому додаткове введення КМ сприяє відновленню концентрації цих елементів у нормальних тканинах організму. Разом з тим, після введення КМ та поєднаної дії КМ і ПТ у крові й м'язовій тканині через 24 – 28 годин відзначено зниження рівня магнію до фізіологічних значень, що за даними літератури позитивно впливає на функціонування нервової системи й процеси обміну речовин (Скальный А.В., 2004). У цей термін у крові й м'язовій тканині зареєстровано також зменшення до фізіологічних значень концентрації марганцю і нікелю. Встановлене нами зниження вмісту Mn2+ та підвищення рівня Cu2+ в крові при застосуванні КМ відповідає даним літератури, де наведені їх конкурентні відносини (Кудрин А.В. и соавт., 2000). Проте, мінімальне, у 1,2 раза, зниження рівня Mn2+ після проведення ПТ і найбільш фізіологічна його концентрація в крові спостерігається через 28 годин після введення КМ, а у м'язовій тканині – протягом 24 – 28 годин, що є важливим, враховуючи залучення Mn2+ в процеси клітинної проліферації і диференціювання, його антиоксидантні властивості (Авцын А.П. и соавт., 1991; Ребров В.Г., Громова О.А., 2003).


 
 

Цікаве

Загрузка...