WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в експерименті визначені особливості накопичення спектра мікроелементів у пухлині, крові й м'язовій тканині тварин після введення КМ.

Показано, що введення КМ підвищує чутливість клітин карциноми Герена до опромінення та стимулює секрецію гормону тимуса – тимуліну.

Нами встановлено, що механізм радіомодифікуючої дії КМ в карциномі Герена пов'язаний з активізацією мітотичної активності та оксигенацією злоякісних клітин.

Вперше розроблено і науково обґрунтовано методику застосування КМ як радіомодифікатора під час проведення курсу ПТ у хворих на РМЗ.

Вперше морфологічно доведено, що застосування КМ при ПТ у хворих на РМЗ сприяє більшому зниженню вмісту життєздатної пухлинної тканини.

Встановлено, що застосування КМ під час проведення ПТ у хворих на РМЗ сприяє зменшенню проявів загальної токсичності лікування та місцевих променевих реакцій.

Практичне значення одержаних результатів. Експериментальне дослідження особливостей накопичення певних мікроелементів у тканинах тварин і вивчення морфологічних змін в експериментальній пухлині внаслідок дії КМ і ПТ дозволило науково обґрунтувати розроблений нами метод лікування хворих на місцевопоширені форми РМЗ, який включає в себе використання КМ у вигляді препарату „Краплі Береш Плюс" як радіомодифікатора при проведенні хворим дистанційної променевої терапії (ДПТ).

Розроблена методика радіомодифікації при комплексному лікуванні хворих на місцевопоширені форми РМЗ дозволяє збільшити темп і об'єм регресії карцином після I етапу лікування на 16,9 % порівняно з самостійною ДПТ і на 23,6 % – з самостійним впливом ХПТ, тобто підвищити резектабельність пухлин, абластичність хірургічного лікування, а також зменшити частоту виникнення та розвитку променевих ушкоджень і покращити безпосередні результати лікування. При вивченні лікувального патоморфозу РМЗ встановлено, що використання КМ під час проведення передопераційної ДПТ та ХПТ сприяє зниженню вмісту життєздатної пухлинної паренхіми з 52,4 % до 39,6 % та з 32,0 % до 20,0 % відповідно.

Застосування КМ під час проведення двох етапів ПТ суттєво поліпшує безпосередні результати консервативного лікування хворих на місцевопоширені форми РМЗ, а саме, зростає частота випадків повної та часткової регресії пухлин з 35,0 % до 50,0 % порівняно з використанням лише ДПТ і у випадку проведення ХПТ – з 55,0 % до 76,2 %. Використання розробленої методики радіомодифікації при комбінованому і комплексному лікуванні РМЗ дозволило підвищити трирічну виживаність хворих з 46,7 % до 65,6 % (р < 0,05) порівняно з проведенням тільки ДПТ у поєднанні з гормонотерапією (ГТ) та з 68,6 % до 86,1 % (р < 0,05) порівняно з хіміопроменевим лікуванням у поєднанні з ГТ.

Практичні результати роботи впроваджено в діяльність відділу променевої терапії Інституту онкології АМН України та при викладанні курсу лекцій з променевої терапії на кафедрі радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Запропонована методика радіомодифікації при променевому лікуванні хворих на РМЗ викладена в інформаційному листі про нововведення в системі охорони здоров'я „Застосування препарату „Краплі Береш Плюс" у комплексному лікуванні місцево-поширених форм раку молочної залози".

Особистий внесок здобувача. Дисертантом спільно з науковими керівниками розроблено наукові положення роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, розроблено методику променевого лікування хворих на місцевопоширені форми РМЗ з використанням КМ як радіомодифікатора. Особисто автором виконано збір даних і обробку первинної документації й матеріалу, самостійно проведено статистичний аналіз отриманих результатів та їх інтерпретацію, сформульовано і доведено доцільність використання КМ у клініці як радіомодифікатора. Дисертантом застосована в клініці розроблена методика радіомодифікації при променевому лікуванні хворих на місцевопоширені форми РМЗ. Проведено хіміопроменеве лікування хворих, оцінені результати ПТ і ХПТ хворих на РМЗ за традиційним методом і розробленою методикою. Проаналізовані безпосередні та віддалені результати лікування, сформульовані основні висновки дисертаційної роботи та практичні рекомендації.

У співпраці з патологоанатомічним відділом Інституту онкології АМН України (керівник – доктор мед. наук, проф. К.О. Галахін) були проведені морфологічні дослідження операційного матеріалу хворих на місцевопоширені форми РМЗ, які отримували передопераційне лікування за традиційним методом і за розробленою нами методикою. Дисертантом дана оцінка отриманих результатів лікувального патоморфозу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були викладені й обговорені на: XX науковій конференції молодих вчених та фахівців „Нові підходи в діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин" (Київ, 2000 р.); X з'їзді онкологів України (Крим, Ялта, 2001 р.); III з'їзді Українського товариства терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів (Донецьк, 2003 р.); Міжнародному конгресі „Розвиток в морфологічних, експериментальних та клінічних дослідженнях положень вчення В.М. Шевкуненка про індивідуальну мінливість будови тіла людини" (Полтава, 2003 р.); засіданні Київського міського та обласного товариств онкологів (Київ, 2004); науково-практичному семінарі „Роль радіомодифікаторів в променевому лікуванні злоякісних новоутворень" (Київ, 2005 р.); IV з'їзді Українського товариства терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів (Алушта, 2005 р.).

Публікації. Основний змістдисертації викладений у 10 публікаціях, у тому числі в журналах, затверджених ВАК України, – 5, у матеріалах і тезах з'їздів та наукових конференцій – 5.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів, одержаних у ході досліджень, аналізу та узагальнень результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

Повний обсяг дисертації – 177 сторінок. Список використаних джерел містить 273 найменування, у тому числі 173 – кирилицею, 100 – латинським шрифтом і займає 28 сторінок. Робота ілюстрована 38 рисунками і 19 таблицями на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури. Проведений аналіз наукової літератури з основних принципів і ефективності лікування хворих на місцевопоширені форми РМЗ та застосування різних додаткових впливів (фізичних, хімічних) для підвищення радіочутливості клітин пухлини. Наведено аналіз експериментальних і клінічних даних вітчизняних і закордонних дослідників щодо впливу мікроелементів на організм людини і можливості використання деяких металів як радіомодифікаторів при променевому лікуванні онкологічних хворих. Проте, в цих джерелах відсутні результати клінічного застосування КМ як радіомодифікатора, а механізм радіомодифікуючої дії КМ остаточно не з'ясований. На основі здійсненого аналізу обґрунтовано актуальність і перспективність проведення даного експериментально-клінічного дослідження.

Матеріали і методи досліджень. Експериментальна частина роботи присвячена з'ясуванню механізмів радіомодифікуючого впливу КМ на злоякісні клітини і включає два напрямки досліджень: перший – вивчення впливу КМ на чутливість клітин карциноми Герена й органів імуногенезу до опромінення за морфологічними даними у тварин; другий – визначення особливостей накопичення мікроелементів протягом 24 – 32 годин у карциномі Герена, крові та м'язовій тканині тварин до і після опромінення. Утримання щурів та робота з ними здійснювались у відповідності до міжнародно прийнятих правил проведення робіт з експериментальними тваринами. В якості КМ використовували препарат "Краплі Береш Плюс" – водний розчин неорганічних іонів у певному співвідношенні, з'єднаних з органічними молекулами-носіями, що поліпшують всмоктування елементів і надходження їх до клітини.

Дослідження проведені на 155 нелінійних білих щурах-самцях (120 тварин були використані у першому досліді і 35 – у другому) з середньою масою 110 10 г та 170 – 230 г відповідно, розводки віварію Інституту онкології АМН України. Щурам в асептичних умовах була перещеплена карцинома Герена у ділянку стегна 0,5 мл 30 % суміші подрібненої тканини пухлини у фізіологічному розчині.


 
 

Цікаве

Загрузка...