WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційовані підходи до лікування функціональної стресіндукованої галактореї у збереженні репродуктивного здоров’я жінки (автореферат) - Реферат

Диференційовані підходи до лікування функціональної стресіндукованої галактореї у збереженні репродуктивного здоров’я жінки (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

БОГОНОС ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

УДК 618.11-008.6-092:612.017.1+612.015.1]-08

Диференційовані підходи до лікування функціональної стресіндукованої галактореї у збереженні репродуктивного здоров'я жінки

14.01.01- акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

ЛЬВIВ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології №1 і кафедрі клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Наукові керівники:

доктор медичних наук, професор

Беседін Віктор Миколайович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук, професор

Чоп'як Валентина Володимирівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Бойчук Алла Володимирівна, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України; завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти

доктор медичних наук, професор

Мазорчук Борис Федорович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України; завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1, м. Київ

Захист дисертації відбудеться 25 лютого 2006 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.600.04 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79010, м. Львів,вул. Пекарська, 69).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (76000, м. Львів,вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий 24 січня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук А.І. Попович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Охорона репродуктивної функції жінки - це одне з першочергових завдань як держави загалом, так і медицини зокрема, яке має глибинне медико-соціальне підґрунтя (Гойда Н.Г., Жилка Н.Я., 2004; Судаков К.В., 1996; Aloi J.A., 1995). Ураження фертильної функції жіночого організму дією хронічного психоемоційного стресу становить важливу проблему сучасної медичної науки та практики (Iванова П.І., 1994; Камілова Д.П., 1993; Шевчик Н.В., Зуев В.М., Леонова А.Б., Чубаровский В. В., 2002). Одним із способів зниження частоти розвитку стресіндукованих захворювань, що можуть призвести до безпліддя, є рання діагностика цих хвороб та ефективні методи їх лікування (Сергеева Н.І., Дзеранова Л.К., 2005; Ader R., 1995).

Погіршення соціально-економічних умов життя в Україні та негативний вплив факторів навколишнього середовища спричиняють зростання кількості стресіндукованих захворювань (від 54 до 88%), що здатні ушкоджувати репродуктивну функцію жіночого організму (Михайлова А.А., 1992; Судаков К.В., 1996). За останні 5 років ці хвороби надзвичайно поширились не тільки в Україні, а й у всіх інших країнах та охопили 37% жіночого населення світу. (Горниченко І.І., Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовка В.В., 2005; Anisman H. et al., 1993).

На особливу увагу заслуговує галакторея, яка виникає на тлі психоемоційного стресу. Оскільки функціональна галакторея стресіндукована (ФГс) - це нейроендокринно-імунне захворювання, можна стверджувати, що ФГс становить глобальну медичну проблему й охоплює такі галузі клінічної медицини: гінекологію, ендокринологію, імунологію, неврологію, сексопатологію, психіатрію (Утешев Б.С., Коростелев С.А., 1990). Це захворювання не тільки негативно впливає на якість життя людини, а спричиняє зменшення її працездатності, призводить до втрати фертильності у жінок (Камишова Д.П., 1993; Овсянникова Т.В., 1998).

На сучасному етапі розвитку медичної науки наші уявлення про нейроендокриноімуногенез ФГс не мають достатнього наукового підґрунтя, оскільки не беруться до уваги особливості впливу на організм такого потужного дисрегуляторного фактора, як стрес, що активно розбалансовує нейроендокринно-імунні механізми з можливою, насамперед, втратою імунологічної толерантності організму. Вивчення нових етіологічних факторів та патогенетичних механізмів ФГс дає змогу виявити новi пiдходи до розроблення обгрунтованої тактики комплексного та диференційованого лікування жінок, хворих на ФГс, з перспективою підвищення ефективності їх клінічної реабілітації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є фрагментом кафедральної теми: „Особливості нейроендокрин-ного, імунного гомеостазу та фетоплацентарного комплексу при ускладненому перебігу вагітності" (номер держреєстрації 0104U010654).

Мета дослідження. Покращення репродуктивного здоров'я жінок шляхом вивчення адаптогенних механізмів розвитку та розроблення диференційо-ваного підходу до діагностики і лікування хворих на функціональну стресіндуковану галактореєю на основі комплексу анамнестично-клінічних, гормональних, імунологічних і біохімічних досліджень.

Для досягнення поставленої мети були визначені завдання дослідження:

1. Вивчити анамнестично-клінічні асоціації та вивести індекси стресу у хворих на ФГс та здорових жінок.

2. Проаналізувати вміст у сироватці крові, обстежуваних жінок, основних адаптогенних гормонів.

3. Визначити стан фагоцитарної системи, популяцій та субпопуляцій лімфоцитів, основних прозапальних цитокінів у хворих на ФГс та здорових жінок.

4. Вивчити рівень циклічних нуклеотидів та NO-аніона в сироватці крові хворих на ФГс та здорових жінок.

5. Розробити комплексний диференційований підхід до лікування хворих на ФГс та оцінити його ефективність.

Об'єкт дослідження - функціональна стресіндукована галакторея.

Предмет дослідження - анамнестично-клінічні асоціації у хворих на ФГс, роль стресіндукції, адаптогенних гормонів, імунної системи, циклічних нуклеотидів та аніону оксиду азоту в розвитку хвороби, визначення критеріїв діагностики, стадій розвитку ФГс та диференційованих підходів до лікування таких хворих.

Методи дослідження. Під час виконання цієї роботи використовували загальноклінічні (анкетування, тести функціональної діагностики), імунологічні (радіоімунологічний та імуноферментний методи визначення вмісту адаптогенних гормонів й основних цитокінів; імуноцитологічне визначення фагоцитозу; лазерна проточна цитометрія для оцінки популяцій та субпопуляцій лімфоцитів) та біохімічні (визначення фракцій протеїнів крові, циклічних нуклеотидів та основного аніона оксиду азоту) методи дослідження. Інструментальний метод передбачав ультразвукове дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведене поглиблене анамнестичне опитування на основі даних психотерапевтичного анкетування дало змогу проаналізувати роль хронічного психоемоційного стресу в розвитку ФГс, виявити особливості проявів передменструального та імунопатологічних синдромів при цьому захворюванні. Уперше комплексно проаналізовано три індекси стресу в хворих на ФГс та їх відмінності згідно зі стадією розвитку хвороби. Розроблена бальна система поділу хворих на ФГс на групи за стадією розвитку хвороби (на основі анамнестично-клінічних даних, гормонального пролактинового індексу стресу), що уможливлює вчасне диференційоване лікування ФГс.

Уперше комплексно вивчені асоціації нейрогормональних та імунологічних процесів у хворих на ФГс. Доведено, що галакторея, яка не супроводжується підвищенням вмісту спонтанного пролактину в сироватці крові, може виникати на тлі хронічного стресу. На основі імунореактивних властивостей пролактину виявлені клініко-лабораторні прояви формування умов переходу імунодефіцитного синдрому в автоімунний. З'ясована провідна роль оксиду азоту та вторинної месенджерної системи циклічних нуклеотидів у порушенні нейроендокринно-імунної осі за умов ФГс. Уперше розроблені та введені в практику певні схеми комплексної терапії при ФГс залежно від стадії розвитку хвороби.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена комплексна бальна система ранньої діагностики ФГс з визначенням стадій розвитку захворювання за даними тривалості та інтенсивності перед менструального синдрому та галактореї, овуляторної функції, особливостей імунологічних синдромів та гормонального індексу стресу. Система здійснених анамнестичних, клінічних, гормональних та імунологічних досліджень уможливлює диференційовану діагностику ФГс з іншими видами галактореї - первинною та іншими функціональними. Застосовано, на основі поділу хворих на групи згідно зі стадією розвитку, диференційоване лікування, з визначенням його тривалості та оцінкою ефективності лікування. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику системи диспансеризації хворих на ФГс для запобігання порушень репродуктивної функції, виникненню імунодефіцит-ного та автоімунного синдромів.

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні рекомендації впроваджено в роботу пологового будинку м. Дрогобича, міського пологового будинку м. Луцьк, міського пологового будинку №2 м. Києва, I міського пологового будинку м. Львова, Тема нейроендокринно-імунного впливу стресу на жіночий організм використовується в навчальній роботі кафедри акушерства та гінекології №1, кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедрі акушерства та гінекології Івано-Франківського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...