WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

8. Гирин. В.Н., Дзюблик И.В., Трохименко Е.П., Ковалюк Е.В., Билоткач Е.М. Поиск и создание иммунопотенциирующих компонентов для ротавирусных антигенов // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Новые технологии получения и применения биологически активных веществ".  Алушта.  2002. – С. 105-106.

9. Білоткач К.М., Трохименко О.П., Салюк А.І. Високопродуктивне обладнання для промислового культивування поверхневозалежних культур клітин// Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених.  Київ.  2003.  С. 139-140.

10. Білоткач К.М., Салюк А. І., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. Спосіб культивування поверхневозалежних культур клітин з метою досягнення високої щільності їх біомаси //Тези конференції-конкурсі робіт молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології". –Київ.  2003.  С.34.

11. Білоткач К.М., Салюк А. І., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. Оптимізація умов промислового культивування клітин тварин та людини // Тези ІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія".  Харків.  2003.  С. 246.

12. Білоткач К.М., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної протиротавірусної вакцини // Тези IV-ї міжнародній конференції "Біоресурси та віруси".  Київ.  2004. 

13. Білоткач К. М., Салюк А. І., Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Коршун Л. М. Оптимізація режиму культивування біологічних агентів при виробництві інактивованої протиротавірусної вакцини // Тези ІІ-ї міжнародній конференції "Біотехнологія. Освіта. Наука".  Львів.  2004.  С.

АНОТАЦІЯ

Білоткач К. М. Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів.

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20  біотехнологія.  Національний університет харчових технологій.  Київ, 2006.

Дисертація присвячена розробці промислової технології культивування поверхневозалежної культури клітин свинячої нирки ембріональної версинізованої (ПКК СНЕВ) та ротавірусу мавп.

Одержані дані про те, що культивування поверхневозалежних культур клітин (ПКК) можливе на полімерних матеріалах, зокрема, плівці поліетилену низької щільності. Для культивування на насадці, виготовленої зі стрічок поліетиленової плівки, запропоновано використовувати нову систему рециркуляції та аерації середовища культивування, яка розміщена всередині апарату та в основі роботи якої лежить принцип перекачування рідини водопідйомником Архімеда.

Встановлено, що присутність глюкози у концентрації до 2,8 г/л на початку культивування ПКК СНЕВ позитивно впливає на виживання клітин під час інокуляції, проте, її концентрація під час культивування має становити 0,53 г/л.

Визначені мінімальна посівна концентрація ПКК СНЕВ  200 000 клітин/мл та оптимальна множинність інфікування ротавірусом  2,910-4 ТЦД50/клітину. Для скорочення lag-фази запропоновано вносити 25% середовища кондиціювання до основного складу живильного середовища.

Розроблено напівбезперервний режим культивування ПКК СНЕВ із порційним внесенням концентрованих субстратів росту, застосування якого дозволяє збільшити антигенний титра - у 4 рази порівняно із класичною технологією кльтивування вказаних БА.

Ключові слова: культивування поверхневозалежних культур клітин, системи культивування із зафіксованою насадкою, оптимізація складу середовища, концентрація глюкози, культивування ротавірусів.

АННОТАЦИЯ

Билоткач Е. М. Разработка промышленной технологии культивирования биологических агентов для производства ротавирусных антигенов.

Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 03.00.20  биотехнология.  Национальный университет пищевых технологий.  Киев, 2006.

В диссертации представлены результаты исследований, направленных на разработку промышленной технологии культивирования поверхностно-зависимой культуры клеток свиной почки эмбриональной версенизированной (ПКК СПЭВ) и ротавируса обезьян SA-11.

Проведенными исследованиями получены данные о том, что культивирование поверхностно-зависимых клеток животных возможно на поверхностях полимерных материалов, в частности, на поверхности полиэтиленовой пленки низкой плотности. Для культивирования на насадке, изготовленной из переплетенных и уплотненных лент полиэтиленовой пленки, предложено использовать новую систему рециркуляции и аэрации среды, в основе работы которой лежит принцип роботы водоподъемника Архимеда.

Установлено, что присутствие глюкозы в концентрации до 2,8 г/л вначале культивирования позитивно влияет на выживание клеток после их пересева, в то же время, концентрация глюкозы для обеспечения максимальной скорости роста культуры во время культивирования должна составлять 0,53 г/л.

Определены минимальная посевная доза ПКК СПЄВ  200 000 клеток/мл и оптимальная множественность инфицирования клеток ротавирусом  2.910-4 ТЦД50/клетку. Для сокращения длительности lag-фазы предложено вносить 25% среды кондиционирования к основному составу среды.

Разработан полунепрерывный режим культивирования ПКК СПЭВ с дробным внесением концентрированных субстратов роста, применение которого позволяет повысить антигенный титр - в 4 раза, по сравнению с классической технологией культивирования указанных БА.

Ключевые слова: культивирование поверхностно-зависимых культур клеток, системы культивирования с зафиксированной насадкой, оптимизация состава среды, концентрация глюкозы, культивирование ротавирусов.

SUMMARY

Bilotkach K.M. Industrial technology development for cultivation biological agents in production rotaviral antigens.

The dissertation (manuscript) is for the degree of Candidate of Technical Science, specialization 03.00.20 - biotechnology - National Food Technology University, Kyiv, 2006.

The dissertation develops technology for industrial cultivation of anchorage-dependent embryonic porcine kidney cell culture (ADCC EPK) and ape rotavirus SA-11. The products of cultivation are used for production of anti-rotavirus vaccine. Materials, commercially available in Ukraine, are tested as potential carriers for cultivation of anchorage-dependent animal cell cultures to be used in fixed-bed cultivation systems. Optimization of conditions and regimes for cultivation and inoculation of biological agents is also studied.

Results show that cultivation of anchorage-dependent cell cultures (ADCC) is possible on polymers, which are easily commercially available in Ukraine, such as low density polyethylene film for use in agriculture and food industry. We determine that glucose in concentrations of up to 2.8 g/l in the beginning of cultivation positively impacts survival of cells during inoculation. At the same time, increasing glucose concentration positively influences share of living cells after inoculation in 97.34% of cases; however, during cultivation influence of glucose on specific rate of growth of ADCC EPK follows the substrate inhibition model. On the other hand, optimal glucose concentration to ensure maximum growth rate of ADCC EPK after lag-fase is 0.53 g/l.

The minimal starting concentration of ADCC EPK is determined to be 200 000 cells/ml or 100 000 cells/cm2 of polyethylene film. The optimal infection dose with rotavirus is determined to be 2.9 10-4 TCD50/cell. To shorten the lag-fase we propose to introduce 25% of conditioning medium to the main medium.

It was not detected any impact of the glutamine concentration in the measure of 0.1 - 0.6 g/l, but it was opened that glutamine may influence as a promotion cell culture growth substrate in the concentrations under 0.1 g/l

The influence of inhibition substances as lactate and ammonia was detected as typical product-inhibitor on the range of cell culture proliferation.

A new cultivation medium recirculation and aeration system is offered; the system is located inside the bioreactor and uses the Archimedes water lifting mechanism.

Semi-continuous ADCC EPK cultivation regime is developed, with concentrated growth substrates introduced in batches. The volume of growth substrates and dilution factor of cultivation medium are determined using the special algorithm, supporting optimal ADCC EPK cultivation regime.

Implementation of the proposed ape SA-11 rotavirus vaccine cultivation technology, as well as of substrate for its reproduction - anchorage-dependent embryonic porcine kindey cell culture (ADCC EPK) allowed increasing output of infectious active virus by 2.01g TCD50. Output of antigen titer has been increased 4 times as compared to classical cultivation technology of biological agents under consideration.

Key words: anchorage-dependent cell culture cultivation, fixed-bed bioreactor, medium composition optimization, glucose concentration, rotavirus cultivation.


 
 

Цікаве

Загрузка...