WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

Рис.6. Апаратурно-технологічна схема виробницвта ротавірусних антигенів. Обладнання: М-1  місткість з живильним середовищем; М-2  місткість з БА; М-3 - місткість із інактивуючим агентом; М-4 - місткість із концентрованим розчином субстратів; М-5 - місткість із середовищем кондиціювання; М-6 - місткість із розчином підтримуючого середовища; К-1 - К-12 клапани, вентилі; ПН-1, ПН-2 - перистальтичні насоси; Ф-1,Ф-2 - повітряні фільтри; ФУ-6, НС-6, ФУ-11.2  машини для розливу, етикетування та пакування вакцини. Птоки: 1.1__ростове_живильне середовище; 1.2.__  концентрований розчин субстратів; 1.3  розчин інактиватора; 1.4. – виробнича серія ПКК СНЕВ; 1.5. – виробнича серія ротавірусу; 1.6 –виробничий вірус з клітинним детритом; 1.8 –вихідна вірусовмісна рідина чи вакцинний препарат; 1.7 – середовище кондиціюваня.

Лабораторні та промислові випробування запропонованої технології у ТОВ "Інститут біотехнологій", м. Київ, показали збільшення виходу інфекційно активного вірусу та його антигенного титру, (табл. 5). Згідно розрахунку впровадження насадкової технології культивування ротавірусу для одержання його антигенів, заміна класичної технології культивування БА на насадкову дозволяє скоротити витрати на виробництво одиниці продукції у 2 рази, а також скоротити трудовитрати. Отримані результати свідчать про ефективність розробленої технології культивування та перспективність її застосування для виробництва імунобіологічної продукції на основі використання антигенів ротавірусу, зокрема, інактивованої протиротавірусної вакцини ветеринарного призначення "РІП-4".

Таблиця 5.

Ефективність застосування насадкової технології культивування ПКК СНЕВ на вихід вакцинного штаму ротавірусу мавп SA-11.

Показники ефективності культивування БА

Технологія культивування

Традиційна

Пропонована технологія

Інфекційна активність вірусу, lgТЦД50/мл

4

6

Антигенний титр вірусу, ГАО/25мкл

1:256

1:1024

Собівартість виробництва одиниці продукції, грн.

10,356

5,28

Висновки

У дисертації подані теоретичні узагальнення і нове розв'язання наукового завдання, що полягає у підвищенні ефективності процесів культивування культур клітин тварин і вірусів, зокрема у розробці ефективних методів культивування поверхневозалежних клітин на поверхнях полімерів та оптимізації режиму окисного покращення біоафінності носіїв, а також в оптимізації складу поживних середовищ щодо концентрацій основних ростлімітуючих субстратів, визначенні оптимальних умов інокуляції БА.

За результатами дослідження:

1. Підібрано матеріал – плівку з поліетилену низької щільності (ГОСТ 10354-82), поверхня якої придатна для культивування ПКК тварин invitro.

2. Встановлено, що при інокуляції культури СНЕВ у низьких посівних концентраціях на поверхню плівки поліетилену внесення 25% (за об'ємом) середовища кондиціювання до базального поживного середовища дозволяє скоротити тривалість lag-фази ПКК СНЕВ на 24 години.

3. Визначено оптимальну інфікуючу дозу ротавірусу мавп штаму SA-11 під час його культивування у клітинах ПКК СНЕВ, які зростають на поверхні плівки поліетилену. Оптимальна множинність інфікування складає 2,910-4 ТЦД50/клітину.

4. За допомогою методів математичного моделювання доведено, що глюкоза на початку культивування впливає на виживання клітин, як речовина із протекторною дією, проте, в ході культивування збільшення концентрації глюкози негативно впливає на питому швидкість росту ПКК СНЕВ. Визначені оптимальні концентрації глюкози становлять: на початку культивування  2,8 г/л, під час культивування  0,53 г/л.

5. Науково обгрунтовано та експериментально підтверджено ефективність розробленої технології виготовлення насадок, що дозволяє створювати просторові та біоафінні насадки з високим співвідношенням площі поверхні для прикріплення та росту клітин до об'єму культивування (1 см2/0,6 мл). Створена насадкова система культивування із рециркуляцією та аерацією середовища, яка дозволяє рівномірно інокулювати насадку та забезпечити киснем клітини у кількості 1,3106 клітин/мл.

6. Розроблено промислову технологію культивування ротавірусу мавп штаму SA-11 та поверхневозалежної культури клітин свинячої нирки ембріональної версинізованої, яка дозволяє збільшити вихід антигенного титру ротавіруса у 4 рази, порівняно із класичною технологією культивування вказаних БА.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Періодичні фахові видання, затверджені ВАК України:

1. Білоткач К.М., Салюк А.І., Трохименко О.П., Дзюблик І.В. Культивування поверхневозалежних культур клітин тварин на нетрадиційних матеріалах. Дослідження впливу окиснювальної модифікації поліетиленової плівки на вихід біомаси клітин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т.9. - № 2. – С. 160-167. (Особисто автором проведено оптимізацію режиму окисної модифікації (хромовою сумішшю) поверхні поліетиленової плівки та встановлено, що окиснення у хромовій суміші поверхні поліетилену має позитивний результат на вихід клітин за умови обробки полімеру не довше, ніж 5 хвилин; проведено культивування ПКК СНЕВ на насадці, виготовленій з окисненої плівки та встановлено, що новий метод окиснення дає можливість отримати на 20% більше клітин, ніж з насадки, виготовленої з неокиснених стрічок ПЕП).

2. Білоткач К.М., Трохименко О.П., Коршун Л.М. Підвищення ефективності культивування вакцинного штаму ротавірусу тварин //Аграрний вісник Причорномор'я. 2004.  Вип. 25.  С. 78-88. (Особисто автором запропоновано план та проведено дослідження впливу основних лімітуючих ріст субстратів на вихід біомаси клітин ПКК СНЕВ, було самостійно оброблено отримані в ході дослідження дані та виконано математичні розрахунки щодо визначення оптимальних концентрацій субстратів, проведено культивування ПКК СНЕВ у напівбезперервному режимі з порційним внесенням субстратів).

3. Білоткач К.М., Салюк А. І., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. Штучні матеріали як носії для культивування поверхнево-залежних культур клітин // Наукові праці національного університету харчових технологій. - 2004. - № 15. -С. 80 82. (Особисто автором досліджено та доведено можливість використання штучних матеріалів вітчизняного виробництва, зокрема плівки з поліетилену низької щільності (виготовленої за ГОСТ 10354-82), як носіїв для культивування поверхнево-залежних культур клітин; власноруч виготовлено модельні насадки, на яких були прокультивовані ПКК: СНЕВ, L-929, ПТП, HEP-2).

4. Білоткач К.М., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. Салюк А. І. Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2005. -№ 44, - C. 6-10 (Особисто автором розроблено план експерименту, підібрано вимірювальну техніку, проведено експеримент та математично оцінені отримані результати. Запропоновано режим культивування ПКК СНЕВ, стратегію керування процесом культивування та складено алгоритм розрахунку оцінюваних значень концентрацій клітин та субстратів, а також визначення об'ємів концентрованих субстратів росту, які необхідно вводити, та кратність розведення середовища культивування; проведене культивування ротавірусу на вирощених на насадці клітинах).

5. Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Білоткач К. М., Салюк А. І. Спосіб культивування поверхневозалежних культур клітин тварин та людини. Деклараційний патент на винахід №20031211040, виданий 16.08.2004р.(Особисто автором опрацьовано літературні дані щодо існуючих запатентованих способів культивування ПКК та запропоновано метод культивування на стрічках ПЕП, розроблено метод виготовлення зі стрічок компактної насадки та апробовано його на практиці, визначено характер росту ПКК на модельній насадці та кількісно оцінено приріст клітин).

6. Білоткач К.М., Трохименко О.П., Салюк А. І., Коршун Л.М. Насадкова система для культивування культур клітин тварин із перемішуючим та аеруючим пристроєм  модифікованим водопідйомником Архімеда. // Наукові вісті НТУ КПІ.  2005.  № 6(44),  С. 118  125. (Автором безпосередньо виведений математичний вираз, що описує вплив геометричних параметрів аератора на значення об'ємного коефіцієнту масопередачі, розраховані оптимальні розміри конструкційних елементів запропонованого пристрою, накреслено ескіз апарату та зроблено замовлення на його виготовлення. Автором власноруч були проведені дослідження щодо перевірки ефективності застосування запропонованої системи культивування ПКК, зроблені висновки та підготовлено статтю до друку).

Тези доповідей:

7. Білоткач К.М., Дзюблик І.В., Салюк А.І., Трохименко О.П. Створення високоефективного обладнання для мікробіологічного виробництва ротавірусної вакцини для ВРХ і свиней // Наукові праці НУХТ.  спецвипуск №10. Тези VII міжнародної науково-технічній конференції "Пріоритетні напрями впровадження в харчову промисловість сучасних технологій, обладнання і нових видів продуктів оздоровчого та спеціального призначення" .  Київ.  2001.  С. 180-181.


 
 

Цікаве

Загрузка...