WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів (автореферат) - Реферат

3

Національний університет харчових технологій

БІЛОТКАЧ КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

УДК 57.086.83

Розробка промислової технологіїкультивування біологічних агентівдля виробництва

ротавірусних антигенів

03.00.20 - біотехнологія

Автореферат дисертації на здобуття ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті харчових технологій МОН України

Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент Салюк Анатолій Іванович, Національний університет харчових технологій МОН України, доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Карпов Олександр Вікторович, Національний університет харчових технологій МОН України, професор кафедри біотехнології мікробного синтезу

кандидат технічних наук, Думанський Валентин Дмитрович, Державне підприємство "Центр імунобіологічних препаратів" МОЗ України, заступник директора

Провідна установа

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра технології імунобіологічних препаратів, фармації та біотехнології, МОН України, м. Львів

Захист відбудеться "31__" __травня__ 2006 р. о _14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 при Національному університеті харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68, корпус А, аудиторія 311

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Автореферат розісланий "28_" ___квітня___ 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

В. М. Поводзинський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Культуральні противірусні вакцини та діагностичні тест-системи - важливі продукти сучасної біотехнології, що є головним засобом боротьби із поширенням вірусних інфекцій. Для виробництва культуральних противірусних вакцин та багатьох діагностичних тест-систем використовують вірусні антигени, отримані за технологією культивування культур клітин тварин та вірусів.

Рентабельність виробництва вірусних антигенів напряму залежить від використання сучасних та ефективних технологій культивування біологічних агентів (БА): культури клітин тварин (КК) та вірусу. Так, на сьогодні в Україні чимало необхідних вірусних антигенів не виробляється через відсутність сучасних високоефективних технологій культивування вірусів. Зокрема, і досі залишається нерозв'язаною проблема діагностики ротавірусної інфекції та імунізації дітей молодшого віку проти ротавірусного гастроентериту. Про важливість розв'язання цього питання свідчать дані ВООЗ, згідно яких, в світі на ротавірусний гастроентерит припадає одна чверть усіх смертельних випадків від гострих кишкових інфекцій, в той час як в Україні більшість випадків ротавірусної інфекції залишається не діагностованою внаслідок недоступності тест-систем на ротавірусну інфекцію. З іншого боку, у сфері агропромислового комплексу, частка вражених ротавірусом сільськогосподарських тварин сягає 30 %, отже, не менш важливою є діагностика ротавірусної інфекції серед сільськогосподарських тварин та їх імунізація проти ротавірусного гастроентериту.

Вирішенням проблеми виробництва діагностичних тест-систем на ротавірусну інфекцію та протиротавірусних імунобіологічних препаратів є розробка промислової технології культивування вакцинного штаму ротавірусу для одержання його поверхневих антигенів. На основі використання антигенів ротавірусу мавп SA-11, специфічних як для людини, так і для тварин, вже розроблено та рекомендовано до виробництва інактивовану протиротавірусну вакцину ветеринарного призначення "РІП-4". Раніше було також продемонстровано, що для пасивної імунізації дітей проти ротавірусного гастроентериту може бути використане гіперімунне молоко, отримане від корів, імунізованих ротавірусними антигенами. Проте, на сьогодні, через використання класичної технології культивування ротавірусів на культурі клітин у матрасах собівартість виробництва антигенів ротавірусу мавп штаму SA-11 досить висока, що гальмує широке розповсюдження протиротавірусної вакцини серед сільськогосподарських господарств України та подальшу розробку тест-систем та вакцин на основі використання даних антигенів.

Отже, актуальним та необхідним напрямом розвитку вітчизняної біотехнології з виробництва діагностичних тест-систем та противірусних вакцин є розробка промислової технології культивування культур клітин тварин та вірусів, зокрема, ротавірусу мавп штаму SA-11. Впровадження промислової технології виробництва ротавірусів, дозволить підвищити рентабельність одержання ротавірусних антигенів для виробництва інактивованої протиротавірусної вакцини ветеринарного призначення "РІП-4".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у рамках науково-дослідних робіт, проведених згідно угоди про науково-технічне співробітництво між кафедрою біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій (НУХТ) і кафедрою вірусології Київської медичної академії післядипломної освіти ім._П._Л. Шупика МОЗ України (КМАПО) та в рамках науково-дослідних робіт кафедри вірусології КМАПО "Ротавірусна інфекція: особливості етіології у дітей на сучасному етапі. Розробка експериментально-теоретичних основ створення нових профілактичних і лікувальних препаратів, визначення принципів їх практичного застосування" (державний номер реєстрації 0102U001133), у якій здобувачем особисто виконано частину досліджень "Розробка біотехнології виробництва вакцини для профілактики ротавірусного гастроентериту".

Мета і задачі досліджень.Мета даної роботи полягала у науковому обґрунтуванні та розробці технології промислового культивування вакцинного штаму ротавірусу мавп SA-11 та поверхневозалежної культури клітин свинячої нирки ембріональної версинізованої (ПКК СНЕВ).

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені наступні наукові задачі:

 1. обрати широкодоступний на ринку України матеріал для використання його у якості носія для культивування поверхневозалежних культур клітин (ПКК) та дослідити методи покращення біоафінності поверхонь обраних матеріалів;

 2. визначити мінімальну посівну концентрацію ПКК СНЕВ та дослідити методи скорочення lag-фази у випадку інокуляції низькими посівними кількостями клітин;

 3. визначити оптимальну інфікуючу дозу вакцинного штаму ротавірусу;

 4. дослідити вплив та визначити оптимальні концентрації субстратів глюкози та глютаміну, на основі чого визначити оптимальні умови культивування БА;

 5. запроектувати систему для культивування БА та розробити методи виготовлення насадок з обраного широкодоступного та біоафінного носія;

 6. розробити промислову технологію культивування ротавірусу мавп штаму SA-11 та ПКК СНЕВ у насадковій системі, з урахуванням визначених оптимальних умов культивування БА.

Об'єкт дослідження:поверхневозалежна культура клітин свинячої нирки ембріональної версинізованої, ротавірус мавп штаму SA-11.

Предмет дослідження:технології промислового культивування культур клітин тварин та вірусів. Регуляція проліферації та метаболізму культур клітин тваринinvitro.

Методи дослідження:методи із використанням культур клітин тварин in vitro та вірусологічні методи. Експериментальні, біохімічні, фізико-хімічні, статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше:

 • - показано можливість культивування поверхневозалежних культур клітин (ПКК) на широкодоступних на ринку України полімерних матеріалах, зокрема, плівці поліетилену низької щільності, виготовленій за ГОСТ 10354-82, що призначена для застосування у сільському господарстві та харчовій промисловості;

 • - досліджено вплив глюкози на виживання клітин під час інокуляції. В результаті досліджень виявлено, що збільшення концентрації глюкози впливає на частку кількості живих, після інокуляції, клітин у 97,34% випадків, а визначена оптимальна концентрація глюкози під час інокуляції складає 2,8 г/л;

 • - досліджено вплив щільності моношару клітин ПКК СНЕВ під час інфікування ротавірусом на його вихідний титр. Так, вихід ротавірусу зростає при збільшенні густини до 430 000 клітин на 1 см2 після чого, вихідний титр ротавірусу зменшується.

Вдосконалено:

 • - метод покращення біоафінності поверхонь полімерів, а саме  поверхні поліетиленової плівки та виявлено, що знежирена шляхом промивання хромовою сумішшю впродовж не більше ніж 5 хвилин поверхня плівки з поліетилену низької щільності не поступається за своїми біоафіннми властивостями стандартній поверхні для культивування ПКК  гідрофілізованому полістиролу. При застосуванні ж стандартної методики окиснення полімерів впродовж 30 і більше хвилин, біоафінність поверхні поліетиленової плівки різко погіршується;

 • - процес внесення середовища кондиціювання при культивуванні ПКК. Зокрема, доведено, що додавання середовища кондиціювання до базового середовища скорочує тривалість lag-фази ПКК СНЕВ при її інокуляції у низьких посівних концентраціях, проте оптимальна концентрація середовища кондиціювання має не перевищувати 25%, замість згадуваних раніше іншими авторами 50%, для культур клітин тварин.


 
 

Цікаве

Загрузка...