WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

Таблиця 5

Оцінка по NASS залежно від рівня ураження

Рівні

До операції

Після операції

Через 6-12 міс.

L1-2

73

41

22

L2-3

695 (64-74)

499 (40-58)

245 (19-29)

L3-4

79,58,5 (71-88)

56,515,5 (41-72)

27,57,5 (20-35)

L4-5

79,517,5 (62-97)

60,522,5 (38-83)

30,512,5 (18-43)

L5-S1

6924 (45-93)

52,5 18,5 (34-71)

27,510,5 (17-38)

Дані таблиць 4 і 5 свідчать, що у віддаленому післяопераційному періоді при повному регресі неврологічної симптоматики повного відновлення функціонального статусу хворих часто не відбувається, що не залежить від локалізації й типу грижи МХД.

Регрес чутливих розладів, що мали місце в 178 з 181 хворих з монорадикулярною симптоматикою, наступив повністю в 88 (49,4%), частково – в 67 (37,7%), а відсутність динаміки відзначена в 23 (12,9%) хворих.

Регрес рухових порушень, відзначених в 80 з 181 хворих з монорадикулопатією, в 35 (43,7%) наступив повністю, в 36 (45%) частково, і динаміки не спостерігалося в 9 (11,3%) хворих.

Повністю регресували порушення функцій тазових органів у 6 (3,4%) хворих.

Прогностична вірогідність повного регресу неврологічного дефіциту при монорадикулопатії, як чутливого, так і рухового, виявилася вищою у хворих з медіолатеральною грижею, розташованою в області плеча корінця, і у хворих з парамедіанною грижею, розташованою в області ДВК (123 (68%) спостережень). Серед хворих з наявністю гриж, локалізованих в аксилярній зоні, більш сприятливий післяопераційний результат був досягнутий у тих, розташування гриж у яких в аксіальній площині було парамедіанним, а не медіолатеральним (54,5% і 40% спостережень із повним регресом, відповідно, чутливих і рухових розладів при парамедіанних грижах проти 48% і 27,3% відповідних спостережень при медіолатеральних грижах), таким чином парамедіанне розташування гриж супроводжується найбільшою кількістю, у відсотковому відношенні, результатів з повним відновленням неврологічних функцій.

Залежно від рівня випадіння грижи МХД регрес функціонального дефіциту у хворих з монорадикулопатією відбувається більш благоприємно на L5-S1 (56 і 20 спостережень із повним відновленням, відповідно, чутливих і рухових функцій на рівні L5-S1 проти, відповідно, 32 і 16 – на рівні L4-5).

Повне відновлення порушеної чутливості, що мала місце в 43 з 44 хворих з полірадикулопатією, після операції наступило в 10 (23,3%), часткове – в 25 (58,1%), а відсутність динаміки було в 8 (18,6%) хворих.

Порушена функція руху, що відзначена в 28 з 44 хворих даної категорії, відновилася повністю в 5 (17,9%) хворих, частково – в 18 (64,2%), а відсутність динаміки було, відповідно, в 5 (17,9%) хворих.

Із 3 хворих з дисфункцією тазових органів після операції їхня нормальна діяльність відновилася повністю у двох і лише частково в одного.

Прогностична ймовірність повного регресу неврологічного дефіциту при полірадикулопатії вище у хворих з медіолатеральним типом грижи, що розташовується в області плеча корінця і його аксилярній зоні (18 (41%) спостережень). При цьому в 94% хворих у даних групах ураження декількох корінців відбувалося тільки з однієї сторони.

Залежно від рівня випадіння грижи МХД регрес функціонального дефіциту у хворих з полірадикулопатією відбувається благоприємніше на L5-S1 (6 і 2 спостережень із повним відновленням, відповідно, чутливих і рухових функцій на рівні L5-S1 проти, відповідно, 2 і 1 – на рівні L4-5, 1 і 1 – на рівні L3-4).

Таким чином, прогностично найбільш сприятливий результат можна чекати у випадках однобічної полірадикулопатії, при розташуванні грижи медіолатерально в області плеча корінця або його аксилярній зони на рівні L5-S1 МХД.

Беручи до уваги динаміку регресу больового синдрому, слід зазначити, що як у випадках монорадикулопатії, так і при полірадикулопатії, менш сприятливим варіантом локалізації грижи в аксіальній площині є серединний і парамедіанний, або їхнє поєднання, і рівні L1-2, L2-3 і L3-4.

Характеризуючи особливості порушень функцій тазових органів залежно від типу грижи, що випала, слід зазначити, що при монорадикулопатії найбільш типові вони при медіолатеральних грижах, що складає 50% спостережень (33,3% – при парамедіанній і 16,7% – при медіанній локалізації грижи), а при полірадикулопатії – винятково при медіанних грижах.

ВИСНОВКИ

У дисертації на підставі клінічних і нейровізуалізуючих досліджень і використання комп'ютерної реконструкції проведено теоретичне узагальнення й нове рішення проблеми хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.

1. Чутливі розлади при випадінні кил дисків формувалися в 98% випадків, незалежно від типу грижи і кількості залучених у патологічний процес корінців, рухові розлади найбільш характерні при стисненні корінця грижею в міжхребцевому отворі або в місці його дурального виходу. Чим ростральніше рівень випадіння грижи міжхребцевого диску, тим вище ймовірність її медіанної й парамедіанної локалізації – при полірадикулопатії й парамедіанної – при монорадикулопатії. Чим каудальніше міжхребцевий проміжок, що відповідає випадінню грижи диска, тим більш типова її медіолатеральна локалізація.

2. Варіабельність розташування конусу спинного мозку відносно структур хребта визначає кут виходу корінців спинного мозку з дурального мішка, що визначає плечове або аксилярне розташування грижи міжхребцевого диску в нижньому поперековому відділі: більш високий рівень закінчення конусу спинного мозку обумовлює більшу ймовірність аксилярної локалізації грижи, а більш низький рівень закінчення конусу супроводжується більшою ймовірністю плечової локалізації грижи, що визначає особливості хірургічної техніки видалення гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.

3. Дані МРТ у сагітальній площині дозволяють визначити звуження хребетного каналу в місці пролабування грижи міжхребцевого диску й зниження висоти міжхребцевого проміжку, тоді як МРТ в аксіальній площині, як і дані КТ, дозволяють визначити розташування грижи диску відносно дурального мішка, нервових корінців і міжхребцевого отвору (медіанні, парамедіанні, медіолатеральні, форамінальні й екстрафорамінальні). Фронтальна спондилографія є важливим методом у визначенні обсягу кісткових резекций.

4. Місце резекції кісткових структур при доступі до грижи міжхребцевого диску залежить від її типу й визначається рівнем пролабування: у верхньому поперековому відділі більш типові медіанні й парамедіанні грижи, що розташовуються під дуральним мішком і в області дурального виходу корінця, тоді як у нижньому поперековому відділі – медіолатеральні й парамедіанні, локалізовані в області плеча й аксилярній зони корінця, рідше – форамінальні й медіанні.

5. При медіанній і парамедіанній локалізації грижи зміщення корінця медіально найменш травматичне. При розташуванні грижи в аксилярній зоні або безпосередньо під корінцем менш травматична латеральна тракція корінця, при плечових грижах – медіальна.

6. Найбільш сприятливі післяопераційні результати спостерігаються при грижах нижнього рівня поперекового відділу хребта, що розташовуються парамедіанно, в області плеча корінця і його дурального виходу. Медіанний і парамедіанний тип гриж, або їхня комбінація, на верхньому й середньому рівнях поперекового відділу хребта менш сприятливі для регресу, як неврологічного дефіциту, так і больового синдрому. Порушення функцій тазових органів найбільш типові при медіолатеральних грижах, що часто супроводжується монорадикулопатією, і при медіанних грижах, що супроводжуються винятково полірадикулопатією.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою визначення можливої інклінації суглобових паростків при плануванні операції з резекцією їх медіальних частин на доопераційному етапі необхідно проводити спондилографію ПКВХ у прямій проекції.

2. Враховуючи те, що для рівнів L1-2, L2-3 і L3-4 найбільш характерним є розташування гриж МХД в зоні ДВК, резекція медіальних частин суглобових паростків є оправданою у більшості випадків.

3. Для визначення рівня закінчення конусу спинного мозку і в залежності від цього – кутів відходження нервових корінців із ДМ при видаленні гриж МХД на рівнях L4-5 і L5-S1 на доопераційному етапі необхідно оцінювати МРТ-скани ПКВХ у серединній сагітальній проекції.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Полищук Н.Е., Слинько Е.И., Бринкач И.С. Особенности техники микродискэктомии нижнепоясничных дисков в зависимости от их топографо-анатомических вариантов // Український нейрохірургічний журнал. – 2001. – № 2. – С. 10-11.

(Автором проведено клінічне обстеження, оперативне лікування хворих, взято участь у написанні тез)

2. Полищук Н.Е., Слинько Е.И., Муравский А.В., Бринкач И.С. Особенности техники микродискэктомии нижнепоясничных дисков в зависимости от их топографо-анатомических вариантов // Український нейрохірургічний журнал. – 2001. – № 3. – С. 44-51.

(Автором проведено клінічне обстеження, оперативне лікування хворих, статистична обробка даних та формулювання висновків)

3. Полищук Н.Е., Слинько Е.И., Бринкач И.С. Анализ результатов хирургического лечения больных в зависимости от локализации грыж межпозвонковых дисков // Український нейрохірургічний журнал. – 2002. – № 4. – С. 82-89.


 
 

Цікаве

Загрузка...