WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ

імені академіка А.П. Ромоданова

БРИНКАЧ ІШТВАН СТЕФАНОВИЧ

УДК: 616.721.1-007.43:616.711.6-07-089.168:611.9

Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта

14.01.05 - нейрохірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України і Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України

Науковий керівник — Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Поліщук Микола Єфремович, Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії.

Офіційні опоненти — доктор медичних наук, професор Фіщенко Віталій Якович, Інститут травматології та ортопедії АМН України, завідувач відділу хірургії хребта з нейрохірургічним (спінальним) центром

  • доктор медичних наук, професор Смоланка Володимир Іванович, Ужгородський національний університет МОН України, завідувач кафедри неврології і психіатрії з курсами нейрохірургії та фтизіатрії

Провідна установа — Одеський державний медичний університет, кафедра нейрохірургії та неврології, м. Одеса

Захист відбудеться "24" жовтня 2006 р. о 12°° годині на засіданні Спеціалізованої вченої заради Д 26. 557.01 в Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланий " 21 " вересня 2006 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Л. Л. Чеботарьова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема хірургічного лікування хворих з патологією міжхребцевих дисків (МХД) попереково-крижового відділу хребта (ПКВХ) зберігає свою актуальність незалежно від вдосконалень хірургічних доступів і спрямована на мінімізацію втручання, залишаючи перспективним поліпшення результатів залежно від анатомо-топографічних особливостей оперованої зони й самого патологічного субстрату. Згідно даних ряду авторів (Щербук Ю.А., 1999; Юмашев Г.С., 1984; Солоний В.И., 1981) при застосуванні стандартних методик видалення гриж дисків у 20-50% пацієнтів у віддаленому періоді залишаються різні прояви вертеброгенних компресійних або рефлекторних синдромів. В 30% випадків використання інтерламінарного доступу для видалення грижі диску виявляється технічно важким або нездійсненним через вузький міждужковий проміжок, гіпертрофію суглобових паростків і дужки хребця, звуження міжхребцевого отвору (Холодов С.А., 2001), що призводить до розширення доступів (Мусалатов Х.А., 1998), і як наслідок – до сегментарної нестабільності ПКВХ, що корелює з незадовільними післяопераційними результатами, інвалідизуючими хворих (Kotilainen E., 1993; Frymoyer J.W., 1985).

Одні хірурги, здійснюючи доступ, додержуються алгоритмів виконання резекцій кісткових структур, незалежно від анатомо-топографічних характеристик невральных структур і пролабованого фрагменту грижі МХД, інші ж розширюють кісткове вікно без дотримання будь яких принципів кісткових резекцій доти, поки корінець і грижа, що випала, не будуть чітко візуалізовані (Sam Javedan, 2003; Tippets R.H., 1997; Yasargil M.G., 1977 і ін.). Часто це призводить до виконання неадекватних резекцій кісткових структур, що не дозволяють виявити корінець і грижу, що підвищує ризик додаткової травматизації нервових структур і не дозволяє видалити грижу через відсутність чітких уявлень про те, де вона розташовується.

Профілактика негативних наслідків оперативних втручань робить необхідним мати чіткі дані про місце розташування грижі диску. Таким чином, вивчення топографічних особливостей гриж МХД дозволить визначити їхнє співвідношення з корінцями й кістковими структурами ПКВХ, що є надзвичайно актуальним для вироблення оптимальних доступів по проведенню видалення гриж дисків з урахуванням їх локалізації й розташування корінців.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертаційна робота є самостійною темою науково-дослідної роботи кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України: "Особливості діагностики та хірургічного лікування кил дисків нижньопоперекового відділу хребта в залежності від їх топографо-анатомічних варіантів", 2002 – 2005 рр., № держреєстрації 0102V007280.

Мета дослідження – поліпшити результати хірургічного лікування хворих із грижами міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта на підставі врахування топографо-анатомічних варіантів гриж.

Завдання дослідження:

1. Вивчити особливості клінічного перебігу й неврологічних проявів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта залежно від їх топографо-анатомічних варіантів.

2. Визначити діагностичну цінність і інформативність сучасних методів дослідження (КТ, МРТ) у діагностиці топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.

3. Обґрунтувати вибір найбільш раціональної техніки мікрохірургічних втручань для кожного топографо-анатомічного типу грижі з мінімізацією хірургічної травми й одержання сприятливих неврологічних результатів.

4. Визначити критерії, на підставі яких можливо прогнозувати результати оперативного втручання при патології міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.

Об'єкт дослідження – дискогенна компресійна радикулопатія.

Предмет дослідження – хірургічне лікування дискогенних проявів компресійних радикулярних синдромів попереково-крижового відділу хребта залежно від топографо-анатомічних особливостей гриж, структур хребта, дурального мішка й корінців.

Методи дослідження :

1. Клініко-інструментальна діагностика патології МХД ПКВХ з використанням спондилографії, магнітно-резонансної томографії (МРТ) і комп'ютерної томографії (КТ), морфологічних досліджень, інтраопераційного вивчення топографо-анатомічних особливостей розташування гриж МХД і компремованих ними нервових корінців, інтраопераційної відео- і фотозйомки й статистичної обробки даних.

2. Диференційована мікродискектомія залежно від топографо-анатомічних варіантів розташування гриж МХД.

Наукова новизна одержаних результатів. Визначено топографо-анатомічні варіанти гриж МХД ПКВХ залежно від рівня їх випадіння й топографо-анатомічних особливостей; вивчено особливості диск-радикулярного й диск-дурального конфліктів залежно від рівня випадіння гриж МХД ПКВХ й їх топографо-анатомічних особливостей.

Обґрунтовано комплекс методів доопераційної діагностики топографо-анатомічних варіантів гриж; оптимізовано вибір хірургічних доступів і вдосконалено мікрохірургічну техніку залежно від топографо-анатомічних особливостей гриж і локалізації патологічної компресії нервових структур ПКВХ.

Встановлено, що хірургічний доступ на ПКВХ повинен визначатися на підставі локалізації й типу гриж МХД, що дозволяють встановити нейровізуалізуючі методи досліджень (КТ і МРТ), а також анатомо-топографічних співвідношень дисків, корінців, задніх кісткових структур і варіантів розташування гриж МХД ПКВХ.

Визначено ефективність різних способів хірургічних втручань з приводу гриж ПКВХ на підставі критеріїв прогнозування результату оперативного лікування й оцінки віддалених результатів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено критерії вибору раціональної хірургічної техніки, що визначають місце й обсяг кісткових резекций з мінімізацією доступів при грижах ПКВХ.

На підставі визначення топографо-анатомічних варіантів гриж МХД і місця компресії нервових структур зменшена їх травматизація, що сприяє підвищенню трудової реабілітація хворих з грижами ПКВХ.

Вивчені найближчі та віддалені результати хірургічного лікування хворих з грижами ПКВХ в залежно від їх топографо-анатомічних особливостей.

Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність відділення патології хребта та спинного мозку Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, відділення спінальної нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора. Визначення мети й завдань дослідження проведені разом з науковим керівником д.м.н., проф. Поліщуком М.Є. Дисертантом особисто проведений патентно-інформаційний пошук, проаналізована література по темі дослідження, проаналізовані клінічні й морфологічні дослідження й вивчені найближчі та віддалені результати лікування хворих із грижами МХД попереково-крижового рівня, проведена статистична обробка отриманих даних і написана робота.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на 2-му Міжнародному конгресі нейрохірургів країн Причорномор'я (Одеса, 2001 р.), на Науково-практичній конференції по мініінвазивних методах у нейрохірургії (Житомир, 2002 р.). Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на спільному засіданні кафедр швидкої й невідкладної медичної допомоги, нейрохірургії, неврології №1, №2, рефлексотерапії КМАПО ім. П.Л. Шупика, нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (травень 2005 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...