WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Бабін І.О. Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава, 2006.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності лікування хвороб тканин пародонта опорних зубів у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

Імуногістохімічне дослідження дозволило отримати нові дані про локалізацію і розподілення HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD23+ імуноцитів у епітелії і власній пластинці слизової оболонки коміркового відростка опорних зубів у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями. На підставі вивчення низки показників прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем і складу мікрофлори порожнини рота доведено, що терапія ушкоджень пародонта у хворих, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, потребує використання препаратів антибактеріальної й антиоксидантної дії. Комплекс лікувально-профілактичних заходів, до складу якого входять антисептик „Декасан" і антиоксидантний препарат „Антитромб", які нормалізують показники прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини, імунітету порожнини рота, кількісного та якісного складу мікрофлори зубоясенної борозни і пародонтальних кишень, скорочує терміни лікування гінгівіту на 1,170,23 дня, пародонтиту – на 3,650,31 дня, сприяє розвитку стійкої ремісії цих хвороб протягом не менше 6 місяців.

Ключові слова: опорні зуби, незнімні металокерамічні конструкції, гінгівіт, пародонтит, лікування.

АННОТАЦИЯ

Бабин И.А. Особенности клиники и лечения повреждений пародонта при протезировании несъемными металлокерамическими конструкциями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Украинская медицинская стоматологическая академия МЗ Украины. – Полтава, 2006.

Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности лечения заболеваний тканей пародонта в области опорных зубов у лиц, протезированных несъемными металлокерамическими конструкциями, с учетом особенностей их клинического течения.

Для решения поставленных задач проведены клинические, функциональные, биохимические, иммунологические и микробиологические исследования 85 лиц в возрасте от 36 до 60 лет, которые имели в полости рта несъемные металлокерамические зубные протезы. Контрольную группу составили 20 лиц аналогичного возраста, которые не имели зубных протезов и заболеваний тканей пародонта.

У пациентов, протезированных несъемными металлокерамическими конструкциями, в 64,7% наблюдений диагностированы воспалительные заболевания тканей пародонта опорных зубов мостовидных протезов и зубов под одиночными коронками. У 35,29% пациентов диагностировали хронический катаральный гингивит легкой и средней степеней тяжести, у 29,41% - хронический пародонтит легкой степени тяжести.

В ротовой жидкости пациентов, имевших хронический катаральный гингивит и хронический пародонтит в области опорных зубов, отмечалось достоверное (р<0,05) повышение содержания ТБК-реагирующих продуктов, снижение прироста показателей перекисного окисления липидов после инкубации субстрата исследования, изменение активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы).

Полученные результаты состояния показателей иммунитета полости рта у больных с гингивитом в области опорных зубов соответствуют достоверному (р<0,05) уменьшению относительного количества РАМ-положительных клеток эпителия десны, у больных пародонтитом в ротовой жидкости выявлено достоверное (р<0,05) снижение активности лизоцима, повышение содержания секреторного иммуноглобулина А, снижение содержания РАМ-положительных эпителиоцитов в мазках-отпечатках десны.

Микробная обсемененность содержимого зубодесневой борозды и пародонтальных карманов опорных зубов у пациентов с воспалительными заболеваниями тканей пародонта, которые были протезированы несъемными металлокерамическими конструкциями, на два порядка выше, чем у пациентов с интактным пародонтом опорных зубов. В качественном составе микрофлоры отмечалось наличие анаэробных микроорганизмов, влияющих на течение воспалительных заболеваний пародонта.

При помощи иммуногистохимического исследования получены новые данные о локализации и распределении HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD23+ иммуноцитов в эпителии и собственной пластинке слизистой оболочки альвеолярного отростка опорных зубов у лиц, протезированных несъемными металлокерамическими конструкциями. У больных с гингивитом в области опорных зубов металлокерамических протезов определялось усиление инфильтрации собственно слизистой оболочки HLA-DR+ клетками и увеличение числа CD4+ клеток в покровном эпителии при неизменном количестве и локализации CD8+ клеток; у больных с пародонтитом опорних зубов отмечалось увеличение количества HLA-DR+ и CD3+ клеток в собственной пластинке слизистой оболочки при незначительном увеличении количества CD8+ клеток, в покровном эпителии регистрировалось уменьшение количества CD4+ клеток, инфильтрация тканей CD16+, CD20+, CD23+ клетками отсутствовала.

На основании изучения показателей прооксидантно-антиоксидантной, иммунной систем и состава микрофлоры полости рта доказано, что терапия заболеваний пародонта у больных, протезированных несъемными металлокерамическими конструкциями, требует использования препаратов антибактериального и антиоксидантного действия.

Полученные результаты позволяют рекомендовать для внедрения в клинику комплекс лечебно-профилактичеких мероприятий, включающий использование антисептика "Декасан" и антиоксидантного препарата "Антитромб", который за счет нормализации показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса ротовой жидкости, показателей иммунитета полости рта, количественного и качественного состава микрофлоры зубодесневой борозды и пародонтальных карманов эффективно купирует воспалительные явления в тканях пародонта опорных зубов, положительно влияет на состояние микроциркуляции пародонта, сокращает сроки лечения гингивита на 1,170,23 дня, пародонтита – на 3, 650,31 дня, способствует развитию стойкой ремиссии этих заболеваний на протяжении не менее 6 месяцев.

Ключевые слова: опорные зубы, несъемные металлокерамические конструкции, гингивит, пародонтит, лечение.

SUMMARY

Babin I.O. The peculiarities of the clinic and treatment of the parodontal injuries in case of making prosthetic appliance with unremovable metaloceramic constructions. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate of Medical Scinces degree on the speciality 14.01.22 – stomatology. – Ukrainian Medical Stomatological Academy – Poltava, 2006.

Dissertation is the increasing treatment efficiency of the deseases of paradontal tissues of supporting teeth in persons who were made prosthetic appliance with unremovable metaloceramic constructions.

As a result of immunehysthochemic investigation we have received the new results in localization and distribution HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD23+ , in the epithelium and the plate of the mucous membrane of the cell appendix of the supporting teeth in persons who were made prosthetic appliance with unremovable metaloceramic constructions. It has been proved on basis of studying the range of antioxidant and prooxidant effect indicts, the immune system and the chemical composition of the mouth cavity microflora that therapeutic treatment of the paradontal injuries in patients who were made prosthetic appliance with unremovable metaloceramic constructions needs using the preparations of the antioxidant and antimicrobial effect. Combined using in complex of the medical and prophylactic measures of the antiseptic „Decasan" and the antioxidant „Antitromb" which normalize indices of prooxidant balance of the mouth cavity, composition of microflora of the teeth and gum fissure and paradontal pockets, lessen the term of the treatment of gingivitis on 1,170,23 days and the treatment of paradontitis on 3,650,31 days, promote the development of the stable remission of these deseases during not less than six months.

Key words: supporting teeth, unremovable metaloceramic constructions, gingivitis, paradontitis, treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...