WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БАБІН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 616.314–089.29-14+616.314.17-002-071-08

Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор Ждан В.М.).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Король Михайло

Дмитрович, Українська медична стоматологічна

академія МОЗ України, м. Полтава, завідувач

кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії;

  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник Лабунець Василь Аксентійович, Інститут стоматології АМН України, м.Одеса, завідувач відділу ортопедичної стоматології та матеріалознавства.

Провідна установа: Національний медичний університет імені академіка О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра ортодонтії і пропедевтики ортопедичної стоматології.

Захист відбудеться „28" березня 2006 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий "24" лютого 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з основних завдань сучасної ортопедичної стоматології є реабілітація великої кількості хворих із дефектами зубів і зубних рядів. Часткова втрата зубів – найбільш поширена патологія зубощелепної системи. За своєю частотою вона поступається тільки карієсу. Аналіз джерел наукової інформації за останні 10 років свідчить, що у віці 30-35 років біля 35% населення мають дефекти зубів і обмежені дефекти зубних рядів, що потребують заміщення естетичними незнімними конструкціями (Э.Я. Варес, 1999; Цв.Й.Йолов, 2001). Потреба в зубному протезуванні населення у віці 42-70 років складає вже 46-52% (А.И. Делендик, 2000; В.А. Лабунец, 2000; Р.Г. Сініцин і співав., 2002). Тому проблема протезування хворих із дефектами зубів і зубних рядів із використанням незнімних конструкцій, особливо металокерамічних, є актуальною (А.И. Литвак, 2000). Такі конструкції мають добрі механічні та естетичні властивості, що дає пацієнтам відчуття комфорту, внутрішнього задоволення і впевненості в соціальному середовищі. У той же час вони досить часто стають причиною виникнення хвороб тканин пародонта опорних зубів (С.И. Абакаров, 1989; В.Н. Трезубов, 1999). Патологічні зміни можуть бути наслідком дії матеріалу протеза на прилеглі тканини, або результатом взаємодії матеріалу з середовищем порожнини рота та ін. (В.П. Неспрядько, В.М. Волинець, 1997; А.В. Павленко и соавт., 2000). Негативна дія незнімних зубних протезів на тканини пародонта опорних зубів посилюється їхніми конструкційними особливостями, низькою гігієною порожнини рота й іншіми чинниками (А.Л. Рубежов, 1998).

Досліджуються причини і механізми розвитку патологічних змін тканин пародонта внаслідок ортопедичного втручання (М.В. Мощиев, 1998; О.Н. Аль-Хадж и соавт., 1999). У численних публікаціях відображена провідна роль порушень вільнорадикального окиснення ліпідів та імунної системи в патогенезі хвороб пародонта (Ю.А. Петрович и соавт., 1999; И.С. Мащенко и соавт., 2001). Проте в літературі відсутні відомості про стан перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантної й імунної систем у осіб після протезування дефектів зубів і зубних рядів незнімними металокерамічними конструкціями. Вивчення цього аспекту проблеми визначає актуальність дослідження, спрямованого на оптимізацію методів лікування і профілактики патологічних змін тканин пародонта опорних зубів у хворих, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних тем Української медичної стоматологічної академії МОЗ України: „Оптимізація профілактики і лікування стоматологічних захворювань ортопедичними методами" (державний реєстраційний № 0102U001303), „Вивчення імунологічного апарату м'яких тканин порожнини рота при генералізованому пародонтиті і ортопедичних втручаннях для розробки сучасних методів імунокорекції" (державний реєстраційний №0103U001312). Дисертант є безпосереднім виконавцем фрагментів цих НДР.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні ефективності лікування хвороб тканин пародонта опорних зубів у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, з урахуванням особливостей їхнього клінічного перебігу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі наукові завдання:

  1. Проаналізувати характер змін тканин пародонта опорних зубів у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

  2. Вивчити стан низки показників прооксидантно-антиоксидантного балансу та імунітету порожнини рота за їхнім умістом у ротовій рідині осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

  3. Визначити кількісний і якісний склад мікробної флори зубоясенної борозни і пародонтальних кишень опорних зубів у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

  4. Дослідити локалізацію і надати кількісну оцінку імуноцитів у тканинах ясен осіб без зубних протезів і протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

  5. Розробити, оцінити ефективність і впровадити в клініку лікувально-профілактичні заходи при ушкодженнях тканин пародонта в осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

Об'єкт дослідження – особливості клініки ушкоджень пародонта опорних зубів, стан показників прооксидантно-антиоксидантного балансу й імунітету порожнини рота в осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями зубних протезів.

Предмет дослідження – розробка ефективних лікувальних заходів щодо хвороб тканин пародонта опорних зубів, що виникають у осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

Методи дослідження: клінічні – для визначення стану тканин пародонта у здорових осіб і хворих з ушкодженнями пародонта, що виникають після протезування незнімними металокерамічними конструкціями; морфологічний та імуногістохімічний методи дослідження ясенних сосочків; біохімічні, імунологічні, цитологічний, мікробіологічний методи; статистичний – для обробки отриманих результатів досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше, застосовуючи досягнення клінічної імунології, отримані дані про локалізацію і розподілення HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD23+ імуноцитів у епітелії і власній пластинці слизової оболонки коміркового відростка в осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями.

На підставі вивчення низки показників прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем і складу мікрофлори порожнини рота доведено, що терапія ушкоджень пародонта у хворих, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, потребує використання препаратів антибактеріальної й антиоксидантної дії залежно від тяжкості патологічного процесу.

Обґрунтована й апробована в клініці терапія хронічного катарального гінгівіту і хронічного пародонтиту в осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, із застосуванням „Декасану" й „Антитромбу", яка спрямована на запобігання прогресуванню хвороби.

Розроблений і запропонований для застосування в стоматологічній практиці спосіб ретракції ясен при протезуванні зубів із дефектами твердих тканин і частковими дефектами зубних рядів незнімними металокерамічними конструкціями (деклараційний патент України на корисну модель №20040604190 від 15.03.2005р.).

Практичне значення одержаних результатів. Проведені клінічні та лабораторні дослідження мають теоретичне і практичне значення в терапевтичній і ортопедичній стоматології.

Запропонований і впроваджений у систему охорони здоров'я спосіб лікування запальних хвороб пародонта в осіб, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями (інформаційний лист № 83-2005), дозволяє скоротити терміни лікування і подовжити період ремісії.


 
 

Цікаве

Загрузка...