WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту (клініко-експериментальне дослідження) (авторефе - Реферат

Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту (клініко-експериментальне дослідження) (авторефе - Реферат

(здобувачем обґрунтовано "новизну" винаходу, проведено статистичну обробку даних)

  1. Деклараційний патент на корисну модель 11988 Україна, МПК А61В17/00, А23В4/044. Спосіб дренування черевної порожнини при перитоніті / Пішак В.П., Білик І.І., Кулачек Ф.Г., Білик І.С., Магаляс В.М. - № u 200507142; заяв. 18.07.2005; опубл. 16.01.2006 // Промислова власність. - 2006. - № 1. – 2 с.

(особистий внесок полягає в розробці нового способу лікування, клінічній апробації запропонованого способу, інтерпретації отриманих результатів)

  1. Деклараційний патент на корисну модель 12952 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб дренування черевної порожнини / Пішак В.П., Білик І.І., Кулачек Ф.Г., Білик І.С., Магаляс В.М. - № u 200506827; заяв. 11.07.2005; опубл. 15.03.2006 // Промислова власність. - 2006. - № 3. - 2 с.

(особистий внесок полягає в розробці нового способу дренування, клінічній апробації запропонованого способу, інтерпретації отриманих результатів)

  1. Ендотоксикоз при апендикулярному перитоніті / Б.О. Мільков, М.М. Гресько, І.І. Білик, В.М. Георгіца // Матеріали VI з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства. - Чернівці, 2001. – С.74.

(здобувач виконав експериментальні дослідження, здійснив статистичну обробку даних)

  1. Білик І.І. Детоксикаційні властивості сорбогелю за умов експериментального перитоніту // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії". - Чернівці, 2004. - С.75.

  2. Кулачек Ф.Г., Білик І.І., Білик І.С. Сорбційні методи у лікуванні обмеженого перитоніту // Матеріали XXI з'їзду хірургів України. - Запоріжжя, 2005. -С. 488-490.

(здобувач розробив та обґрунтував запропонований спосіб лікування, здійснив клінічну апробацію методики)

  1. К лечению ограниченного перитонита / Ф.Г. Кулачек, И.И.Билык, И.С. Билык, М. Дарагмех // Материалы 4-й Всероссийской научно-практической конференции РАСХИ "Абдоминальная хирургическая инфекция". - Москва, 2005. - С. 23.

(здобувачем проведено клінічну апробацію методики, інтерпретацію отриманих даних)

  1. Лечение ограниченного перитонита / И.И.Билык, А.М. Плегуца, М. Дарагмех, О.В. Ротар // Материалы Конференции молодых ученых посвященной 60-летию Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН. - Москва, 2005. - С. 35.

(особистий внесок полягає у розробці нового способу лікування, інтерпритації отриманих результатів)

  1. Билык И.И., Ковальчук Н.Г., Кулачек Я.В. Роль сорбентов в лечении воспалительных заболеваний органов брюшной полости осложненных перитонитом // Международный молодежный медицинский конгресс "Санкт-Петербургские научные чтения". - Санкт-Петербург, 2005. - С. 78.

(особистий внесок полягає у розробці нового способу лікування, проведено оцінку отриманих результатів)

  1. Білик І.І., Кабалюк О.П. Сорбційні методи в комплексному лікуванні апендикулярного перитоніту // Матеріали ІІІ-ої міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених. - Чернівці, 2006. - С. 28.

(особистий внесок полягає у розробці способу лікування, інтерпретації отриманих результатів, оформлення тез до друку)

АНОТАЦІЯ

Білик І.І. Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 –хірургія. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Вінниця, 2006.

Дисертаційну роботу присвячено підвищенню ефективності хірургічного лікування перитоніту шляхом застосування сорбційного методу.

Проведені експериментальні дослідження на собаках із змодельованим перитонітом та стендові дослідження на ізольованому перитонеальному ексудаті засвідчили наявність у сорбогелю виражених детоксикаційних та деконтамінуючих властивостей щодо токсичних факторів та мікроорганізмів перитонельного ексудату. Застосування сорбенту в комбінації з антисептиком показало більшу ефективність у порівнянні з їх окремим використанням.

Розроблено та застосовано в клініці дренажно-сорбційний пристрій для лікування хворих на дифузний перитоніт апендикулярного генезу. Проведені загальноклінічні, мікробіологічні, імунологічні, спеціальні дослідження (визначення токсичності крові, перитонеального ексудату) засвідчили більшу ефективність застосування запропонованого методу в порівнянні із загальноприйнятими способами лікування перитоніту.

Ключові слова: перитоніт, сорбент, детоксикація, дренажно- сорбційний пристрій.

АННОТАЦИЯ

Билык И.И. Оптимизация лечения воспалительного процесса в брюшной полости при перитоните с использованием сорбента.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - хирургия. Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Винница,2006.

Диссертация посвящена повышению эффективности комплексного лечения перитонита путем применения сорбционного метода. Она состоит из экспериментальной части, выполненной на 32 собаках, которым моделировался каловый перитонит, стендовых исследований, которые выполнялись на изолированном перитонеальном экссудате, что был получен у больных на диффузный перитонит аппендикулярного генеза, и клинической. Клинический материал составили 76 больных на острый аппендицит, который осложнился диффузным перитонитом. После моделирования перитонита экспериментальным животным в брюшную полость вводились контейнеры, которые содержали сорбент "Сорбогель". Исследования показали, что сорбент владеет выраженными детоксикационными и деконтаминационными свойствами относительно токсических компонентов и микроорганизмов перитонеального экссудата. Проведенные стендовые исследования на изолированном перитонеальном экссудате больных на перитонит аппендикулярного генеза показало, что наиболее выраженные детоксикационные и деконтаминационные свойства сорбент проявляет в первые 2-4 часа контакта с экссудатом, в дальнейшем свойства сохраняются, но выражены в меньшей степени. Установлено, что применение сорбогеля в комбинации с антисептиком мирамистин позволяет снизить токсичность экссудата на 15 % , популяционный уровень микрофлоры - на 25% в сравнении с показателями стендовых исследований, в которых использовался только сорбент.

Экспериментально обосновано и внедрено в клинику способ дренирования брюшной полости дренажно-сорбционным устройством собственной конструкции. Использование дренажно-сорбционного устройства позволяет снизить популяционний уровень кишечной палочки на 55,1 %, бактероидов - на 44,4 %, фекального ентерокока – на 67,7 % в перитонеальном экссудате, в сравнении с больными,что получали общепринятое лечение.

Проведенные общеклинические, микробиологические, иммунологические, специальные исследования (определение токсичности крови, перитонеального экссудата) показали, что использование предложенного метода у больных основной группы более эффективное в сравнении с общепринятыми методами лечения.

Ключевые слова: перитонит, сорбент, детоксикация, дренажно-сорбционное устройство.

SUMMARY

Bilyk I.I. Optimization of treating an inflammatory process in the peritoneal cavity in case of peritonitis, using sorbent. - Manuscript.

The thesis for obtaining the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.03.- Surgery. M.I. Pyrogov Vinnitsia National Medical University, Vinnitsa, 2006.

The dissertation deals with raising the efficacy of multimodality treatment of peritonitis via using the sorption method.

The experimental trials on dogs with simulated peritonitis and studies on isolated peritoneal exudates carried out by the author evidenced the presence of detoxicating and microsorption properties of sorbogel in respect to the toxic factors and microorganisms of the peritoneal exudates. The use of a sorbent combined with an antiseptic displayed a higher efficacy compared with their individual application.

A drainage-sorption device for the purpose of treating patients with diffuse peritonitis of appendicular genesis was developed and used in clinical practice. General clinical, microbiological, immunological, special (an assessment of the toxity of the blood and peritoneal exudates) investigations were indicative of a higher efficacy of the proposed method in comparison with the generally accepted modes of treating peritonitis.

Key words: peritonitis, sorbent, detoxication, drainage-sorption device.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КУО- колонійутворювальні одиниці;

ЛІІ - лейкоцитарний індекс інтоксикації;

МСМ- молекули середньої маси;

НСТ- нітросиній тетразолієвий тест;

ПЕСВК- питома електропровідність сироватки венозної крові;

ПЕЕ - питома електропровідність ексудату;

ПТ- парамеційний тест;

ЦІК - циркулюючі імунні комплекси.


 
 

Цікаве

Загрузка...