WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту (клініко-експериментальне дослідження) (авторефе - Реферат

Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту (клініко-експериментальне дослідження) (авторефе - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА

Білик Ігор Іванович

УДК 616.381-002-085.246.2

Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Вінниця-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України,

Кулачек Федір Григорович, завідувач кафедри загальної та

оперативної хірургії з топографічною анатомією Буковинського

державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Желіба Микола Дмитрович,

завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного

медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України

доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,

кафедра хірургії та проктології.

Захист відбудеться 26 вересня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Автореферат розісланий 23 серпня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01

д.мед.н., професор С.Д. Хіміч

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перитоніт є одним із найбільш тяжких ускладнень захворювань та пошкоджень органів черевної порожнини і стабільно посідає провідне місце в структурі хірургічної летальності, яка, за даними різних авторів, коливається від 1,3 % при місцевому до 80 % при розповсюдженому перитоніті (А.А.Шалімов, 1981; Ф.Г.Кулачек, 1986; З. Сигал, 2005; К.В. Костюченко, 2005 ).

Важливу роль у патогенезі перитоніту відіграє бактеріальна контамінація очеревини, якісний та кількісний склад мікробних асоціацій, а також біологічні властивості мікроорганізмів (В.Ф. Саенко, 2002; В.І. Мамчич, 2006). Однією з провідних ланок патогенезу, яка часто призводить при перитоніті до поліорганної недостатності і смерті, є ендотоксикоз, тому важливою є своєчасна діагностика рівня ендогенної інтоксикації і здійснення адекватної детоксикаційної терапії (Б.О. Мільков, 2001; В.О. Шідловський , 2002; О.В. Юдакова, 2004; В.О. Кавин, 2005).

Незважаючи на досягнення в хірургічному лікуванні гострого апендициту, а особливо ускладненого перитонітом, результати його не можуть задовольнити хірургів, тому триває пошук методів, які сприяли би більш ефективному лікуванню цієї патології.

Останнім часом, у комплексному лікуванні перитоніту, усе більшого поширення набуває використання одного з детоксикаційних методів - сорбційного (А.І.Годлевський, 2001; І.Ю.Полянський, 2004). Ряд авторів вважає за доцільне включення в схему лікування ентеросорбції як засобу впливу на токсичні речовини, що в значній кількості накопичуються в паретично роздутому кишечнику (Б.С. Брыскин, 2005; И.В.Гусак, 2005). У той же час деякі автори показали ефективність внутрішньоочеревинного використання сорбентів (І.Т. Бурденюк, 2000; В.В.Максим'юк, 2002).

Актуальними залишаються питання профілактики післяопераційних ускладнень шляхом застосування антимікробних препаратів, які є активними по відношенню до антибіотикорезистентних збудників гнійної інфекції (В.О. Шапринський, 2002; М.Д. Желіба, 2005; Біляєва О.О., 2005).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота "Оптимізація лікування запального процесу в черевній порожнині при перитоніті з використанням сорбенту" є фрагментом планової наукової роботи кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією Буковинського державного медичного університету "Розробити ефективні методи комплексного лікування гострої патології панкреато-дуоденально-біліарної області у людей похилого та старечого віку" № 01.02U004227.

Мета дослідження. Підвищити ефективність комплексного лікування хворих на перитоніт шляхом розробки та впровадження нових способів лікування з використанням сорбційного методу.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити детоксикаційні та деконтамінуючі властивості сорбогелю щодо гнійного перитонеального ексудату за умов експериментального калового перитоніту.

  2. Провести стендові дослідження з вивчення детоксикаційних та деконтамінуючих властивостей сорбогелю та мірамістину щодо ізольованого перитонеального ексудату, що був отриманий у хворих на перитоніт апендикулярного генезу.

  3. Визначити ефективність внутрішньоочеревинного використання комбінації сорбогелю з антисептиком у лікуванні хворих на дифузний перитоніт апендикулярного генезу.

  4. Розробити та обґрунтувати рекомендації щодо використання сорбенту та антисептика в комплексному лікуванні хворих на гнійний перитоніт шляхом розробки дренажно - сорбційного пристрою.

Об'єкт дослідження:дифузний перитоніт апендикулярного генезу, експериментальний каловий перитоніт.

Предмет дослідження:мікробна контамінація; імунологічна реактивність, рівень ендотоксикозу; деконтамінуючі та детоксикаційні властивості сорбогелю та мірамістину; дренування черевної порожнини.

Методи дослідження:клінічні - скарги, анамнез, об'єктивне обстеження; лабораторні - загальний аналіз крові, коагулограма, біохімічні дослідження крові; мікробіологічні - визначення видового складу та популяційного рівня мікрофлори ексудату та сорбенту; гістологічні - дослідження морфофункціональних змін очеревини, чепця; імунологічні - дослідження показників клітинного та гуморального імунітету, факторів неспецифічного захисту; інтегративні формалізовані показники - визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації; спеціальні - визначення токсичності за допомогою питомої електропровідності сироватки венозної крові, парамеційного тесту, визначення молекул середньої маси; хірургічні - оперативні втручання при гострому апендициті, що ускладнився дифузним перитонітом; статистичні - статистична обробка даних.

Наукова новизна отриманих результатів

1.Уперше досліджені детоксикаційні та деконтамінуючі властивості сорбогелю щодо гнійного перитонеального ексудату в експерименті та клініці.

2.Уперше показана ефективність використання сорбогелю в комбінації з мірамістином.

3.Уперше розроблено спосіб лікування перитоніту з використанням дренажного пристрою із сорбентом та антисептиком, показана ефективність запропонованого способу.

Практичне значення отриманих результатів

Розроблено спосіб дренування черевної порожнини при дифузному перитоніті, як ускладнення гострого апендициту, з використанням сорбогелю та мірамістину (деклараційний патент № 11988 U від 16.01.2006) .

Запропоновано дренажно-сорбційний пристрій із сорбентом та антисептиком, який дозволяє покращити результати хірургічного лікування хворих на дифузний перитоніт апендикулярного генезу за рахунок зниження рівня ендотоксикозу та бактеріальної контамінації в післяопераційному періоді (деклараційний патент № 12952 U від 15.03.2006).

Результати роботи впроваджені в практичну діяльність хірургічних відділень: Лікарня швидкої медичної допомоги (м. Чернівці), Кіцманська центральна районна лікарня, Сторожинецька центральна районна лікарня, Хотинська центральна районна лікарня, Рівненський військовий госпіталь, 16-та міська лікарня Кривого Рогу. Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр хірургічного профілю Буковинського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача

Автором самостійно проаналізовано вітчизняну та зарубіжну літературу з проблеми лікування перитоніту, проведено патентно-інформаційне дослідження з метою визначення патентоспроможності науково-дослідної роботи та визначення тенденцій розвитку аналогічних розробок та їх технічний рівень, обрані необхідні методики та способи наукового дослідження. Усі експериментальні дослідження виконані особисто. Автором самостійно проводилося клініко-лабораторне обстеження хворих на перитоніт, виконувалися оперативні втручання в більшості хворих. Автором запропонована конструкція дренажно-сорбційного пристрою, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, забезпечено впровадження запропонованої методики в практику.

Апробація результатів дисертації

Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на: підсумкових наукових конференціях Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 2002-2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перитоніт як ускладнення гострих хірургічних захворювань" (м. Чернівці, 2002); науково-практичній конференції "Сучасні підходи до лікування ургентної хірургічної патології " (м. Тернопіль, 2004); ХХІ з'їзді хірургів України (м. Запоріжжя, 2005); науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні ускладнень гострої патології органів черевної порожнини" (м. Чернівці, 2005); ІІІ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих учених (м. Чернівці, 2006).


 
 

Цікаве

Загрузка...